Laiškų lietuviamsrašinių konkursas

     Šiam konkursui siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

     Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė, 2. Godumas, gobšumas, 3. Paleistuvavimas, gašlumas, 4. Pavydas, 5. Piktumas, rūstumas, 6. Nesaikingumas valgant ar geriant, 7. Tingėjimas.

     Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Meilingumas, artimo meilė, 5. Romumas, švelnumas, 6. Susivaldymas valgant ar geriant, 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

     Straipsnio apimtis suaugusiems — maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA.

Mielieji Laiškų lietuviams bendradarbiai!

     Visus nuoširdžiai sveikiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga! Tikimės, kad bendradarbiausime ir ateinančiais metais. Kai kurie skaitytojai mus bara, kad ne visuomet atsakome į jų laiškus. Tai tiesa. Labai atsiprašome, bet nežinome, ar tuoj galėsime pasitaisyti. Priežastis labai aiški - redakcijoje dirba tik vienas asmuo, tai jam kartais neįmanoma atsakyti į visus laiškus. O kad jūs žinotumėte, kokių laiškų kartais ateina. Viena pilietė net prašė patarpininkauti, kad galėtų susirasti... vyrą: gali jis būti baltas ar juodas, svarbu, kad ją išmokytų anglų kalbos...

     Juokai juokais, bet kartais neatsakome ir į rimtus laiškus tik dėl laiko stokos. Žurnale yra įrašyti keli redakcijos nariai, bet jie redakcijoje niekad nedirbo ir nedirba, tik kartais paprašyti parašo vieną kitą straipsnį. Gal ateityje kas nors pasikeis, bet reikia kantrybės.

     Bendradarbiai visuomet labai laukiami, tik prašome rašyti ne eilėraščius, o straipsnius. Labai keista, kad kai kurie net konkursui straipsnį rašo eiliuota forma. Nežinau, dėl ko Lietuvoje taip visi įpratę rašyti eilėraščius. Redakcijoje jų yra krūvos, bet daugumos vertė nėra didelė, su kuo sutinka ir mūsų žinomi poetai. Dažniausiai tai nebūna jokia poezija, o tik eiliuota proza. Daugelis atsiunčia religinių eilėraščių. Paprastai tai būna gražios maldelės, bet tik ne poezija. Čia nesiryšime aiškinti, kas yra poezija. Į tai atsakyti nėra taip lengva, geriau atsakyti, kas nėra poezija. Tik reikia visuomet prisiminti seną posakį, kad “poetae nascuntur, oratores fiunt” - poetai gimsta, o oratoriais galima pasidaryti. Taigi, jeigu kas negimė poetu, veltui stengiasi juo tapti. Tad labai laukiame straipsnių religinėmis, kultūrinėmis, patriotinėmis temomis. Už juos jau iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

     Atsiuntę konkursui rašinį, taip pat tuoj laukia atsakymo. Kantrybės! Pirmiausia rašinius turi perskaityti vertinimo komisija. Laimėtojams bus pranešta. Pasitaiko ir nepremijuotų gerų straipsnių. Už juos autoriams bus duodami bent nedideli honorarai, kai jie bus išspausdinti.

LAIŠKAI LIETUVIAMS - Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, S J. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.