Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Iš “Klausimų kraitelės”

     Šiame numeryje vėl pateikiame keletą klausimų iš neseniai “Gimtosios kalbos” žurnalo išleistos knygelės “Klausimų kraitelė”. Į šiuos visus klausimus atsako kalbininkas Albertas Rosinas.


Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčia, buvusi paversta filharmonija.  A. Stanevičiaus nuotr.

Ar taisyklinga sakyti ir rašyti deda pastangas?

     Pasakymas dėti pastangas reikšme “stengtis, eikvoti pastangas” yra visiškai taisyklingas Žodžių junginių su veiksmažodiu dėti (įdėti, padėti, pridėti) lietuvių kalboje yra ir daugiau. Reikšmė “eikvoti” veiksmažodis dėti turi junginyje dėti sveikatą, pvz.: Aš dirbu, dedu sveikatą, o jis tik tinginiauja; Padės sveikatą (neteks sveikatos) taip dirbdamas ir kt. Veiksmažodis dėti, be reikšmės “eikvoti”, panašiuose junginiuose gali turėti reikšmę “leist vartoti”, pvz.: Jis tik pinigus deda, nieko iš to nebus. Daug padėjo pinigų, kol pastatė namus. Visą savo uždarbį padėjau tiems reikalams; Daug darbo padėsi, kol mokslus išeisi; Daug vargo padėjo, kol visus ant kojų pastatė; Būtų gerai išarti tą kelmyną, bet gaila tiek darbo įdėti ir kt.

     Taigi ir žodžių junginys dėti pastangas ar pridėti pastangų (kai kam atrodantis esąs vertinys iš rusų priložit' usilija) yra pasidarytas pagal gyvojoje kalboje egzistuojančius pavyzdžius (pa)dėti sveikatą, dėti pinigus, padėti (dėti) darbo, vargo ir iš bendrinės kalbos nevytinas.

Ar tinkamas pasakymas užsisakyti laikraštį?

     Veiksmažodžio užsakyti antroji reikšmė yra “užprenumeruoti”. Todėl pasakymai užsakyti žurnalą, užsakyti laikraštį yra visiškai geri. Taisyklingos ir be jokių apribojimų vartotinos šio veiksmažodžio sangrąžinės formos užsisakyti, užsisakysiu ir t.t.: Reikės užsisakyti “Lietuvos aidą”. Užsisakiau “Gimtąją kalbą” ir kt.

     Jų sinonimas yra tarptautinio žodžio užsiprenumeruoti formos. Galima sakyti ir rašyti Užsiprenumeravau “Lietuvos rytą ” ir t.t, bet nereikia vengti ir lietuviško žodžio už(si)sakyti.

Ar reikia keisti radiatorių aušintuvu?

     Tarptautinis žodis radiatorius (lot. radio “spinduliuoju”) turi dvi reikšmes: 1. “centrinio šildymo sistemos prietaisas, sudarytas iš ketinių, plieninių ar keraminių sekcijų su kanalais, kuriais cirkuliuoja karštas vanduo arba garas”; 2. “vidaus degimo variklio įtaisas aušinamojo skysčio, kuris cirkuliuoja variklio aušinimo sistemoje, temperatūrai pažeminti” (Tarptautinių žodžių žodynas, 1985)

     Antrąja reikšme vietoj radiatoriaus kaip variantą galima vartoti ir žodį aušintuvas “aušinimo prietaisas”. Tačiau vartojamo pirmąja reikšme radiatoriaus keisti aušintuvu negalima, nes to neleidžia reikšmė.

     Taigi atsisakyti savo kalboje seniai vartojamo tarptautinio žodžio radiatorius nėra pagrindo.

Ar vartoti menedžerisir menedžmentas?

     Dabar dažnai visų verslo žmonių, ekonomistų ir žurnalistų vartojamas žodis menedžeris yra anglizmas, plg. angį. manager. Šis žodis anglų kalboje turi tokias pagrindines reikšmes: 1. “žmogus, atsakingas už verslo ar kitos organizacijos tam tikro sektoriaus ar skyriaus valdymą (tvarkymą)”; 2. “žmogus, atsakingas už dainininko ar grupės, aktoriaus ir t.t verslo dalį”; 3. “žmogus, atsakingas už sporto komandos organizavimą ir treniravimą”.

     Pirmąja reikšme vartojamo manager lietuviškas atitikmuo yra valdytojas arba vadovas, antrąja -tarptautinis žodis impresarijus, o trečiąja -vadovas. Taigi priklausomai nuo reikšmės vietoj menedžerio reikėtų vartoti valdytojas, vadovas ir impresarijus.

     Su menedžeriu glaudžiai susijęs ir menedžmentas, plg. angį. management, kurio pagrindinės reikšmės yra šios: 1. “verslo ar kitokios organizacijos kontrolė ir organizavimas”, 2. “visi žmonės, kurie tai daro”.

     Pirmąja reikšme tinkamiausias lietuviškas žodis yra valdymasarba valdyba, o antrąja — vadovybėarba direkcija.

     Dabar vietoj menedžerioteikiamas vadybyninkas,pirmiausia - “vadybos specialistas”. Vertas dėmesio ir veiksmažodžio vedinys vadi-ninkas.

Ar reikalingas žodis sponsorius

     Žodis sponsoriusyra anglizmas, plg. anglų sponsor,didinantis svetimybių skaičių ir stumiantis iš vartosenos gerus lietuviškus žodžius.

     Anglų sponsorturi tokias svarbiausias reikšmes: 1. “Žmogus, firma ar organizacija, mokanti kokio (kultūros, mokslo, švietimo, sporto ir kt.) renginio įšlaidų dalį arba visas išlaidas’”; 2. “Žmogus, kuris sutinka duoti tam tikrą sumą pinigų kam nors, kas su veiksmais ir veikla prisideda prie labdaros”. Žmonės ir firmos, finansiškai remiančios kokius renginius, paprastai daro tai norėdamos pačios būti žinomos.

     Iš anglų sponsorreikšmių ryškėja, kad pirmąja reikšme vartojamo sponsorlietuviškas atitikmuo yra rėmėjas(plg. remti“šelpti, padėti”), o antrąja -šelpėjas(plg. šelpti“padėti, remti subsidijuoti”) [labdarys].

     Taigi anglizmas sponsoriusnereikalingas. Jis nereikalingas ne tik dėl to, kad stumia lietuviškus žodžius rėmėjasir šelpėjas, bet ir dėl to, kad provokuoja naujų anglizmų vartojimą.

įvykdytinusikaltimą ar padaryti nusikaltimą?

     Pirmasis žodžių junginys yra rusų kalbos soveršit' presuplenijenekūrybiškas vertinys ir bendrinei kalbai neteiktinas. Antras yra visiškai taisyklingas, pasidarytas pagal junginius: padaryti stebuklą, padaryti išradimą, padaryti pranešimą (greta perskaityti pranešimą)ir pan. Junginiai su šiuo veiksmažodžiu būdingesni dalykinio ir mokslinio stiliaus tekstams. Šnekamojoje kalboje tam tikrais atvejais kai kurie iš šių junginių gali būti keičiami veiksmažodžiais, pvz.: išrasti, suklysti.

**

■ Rugpj. 12 d. tradicines šv. Mišias prie pal. arkiv. J. Matulaičio karsto aukojo Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis MIC, marijonų vienuolijos JAV lietuvių provincijolas kun. Donaldas Petraitis ir kiti dignitoriai. Per pamokslą kun. D. Petraitis MIC sakė, kad pal. Jurgiui Matulaičiui teikiama altoriaus garbė ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir Libijoje, Ruandoje, Portugalijoje, Brazilijoje, Argentinoje, Anglijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Kazachstane, Indijoje, JAV, Kanadoje, net Kinijoje. Pasak marijonų provincijolo, tereikia vieno stebuklo, įrodančio, kad tai šventasis visuotinei Bažnyčiai.