Amerikietis turistas Vilniaus restorane klausia padavėją:

-    Kodėl pas jus trys virti kiaušiniai kainuoja tiek pat, kiek iš keturių kiaušinių suplakta kiaušinienė?

-    Labai paprastai: nesuplaktus kiaušinius galima suskaičiuoti

Lietuvis, prancūzas ir amerikietis ginčijasi, kuri pasaulio šalis turtingiausia.

Prancūzas sako:

-    Aišku, Prancūzija! Nė viename pasaulio krašte nėra tokių puikių vynų ir sūrių!

Amerikietis atsikerta:

-    Amerika yra turtingiausia šalis, nes vien savo automobiliais galėtų apdengti visą Prancūziją.

-    Įsiterpia lietuvis:

-    Nieko panašaus! Turtingiausia šalis yra Sovietu Sąjunga: juk ten visi vagia ir vis dėlto dar šio to yra...

Vedybos - kaip pelių spąstai: kas pateko, nori iš jų ištrūkti, o kas laisvas - į juos patekti.

Motina paklausė savo devynerių metų dukrelę, kodėl jos knygutėje tokie blogi pažymiai.

-    Mama, ką aš galiu padaryti, kad nesėdžiu arti gabaus mokinio?

Čiurlionio pavekslai, ypač anais laikais, buvo nelengvai suprantami dėl jų abstraktumo. Vienos jo paveikslų parodos metu Tumas-Vaižgantas jam sako:

-    Mikalojau, va, šitą tavo paveikslą su žuvimis tai suvokiu ir aš. Gavėnios metu dabar jis ir aktualus...

Vienas kinietis, atšventęs savo vedybinį jubiliejų, buvo paklaustas apie šeimos laimę. Jis taip atsakė:

-    Žmona privalo daugiau suprasti savo vyrą, o jį mylėti mažiau, bet vyras privalo daugiau ją mylėti, nors visai jos nesuprasdamas.

Ramų vakarą mažo miestelio gatvėje episkopalų dvasininkas sutiko evangelikų dvasininką ir užkalbino:

-    Kaip jums sekasi naujosios bažnyčios statyba? Ar gaunate daug paramos iš savo parapiečių?

-    Ačiū, viskas neblogai. O gal ir tamsta galėtum paremti mūsų naujosios bažnyčios statybą?

-    Aš nebūčiau prieš parėmimą, - sako episkopalas, - bet manau, kad mano vyskupas už tai užpyktų.

Kitą rytą evangelikų dvasininkas gauna laišką su 100 dol. čekiu iš episkopalų dvasininko. Laiške rašoma:

-    Jūsų bažnyčios statybos paremti aš negaliu. Mano auka pasinaudokite savo senosios bažnyčios nugriovimui. Tokį darbą aš galiu paremti.

-Pranuk, ką tau gydytojas pasakė? Kokia liga? Kokių vaistų prirašė?

-    Blogai, mamyte. Turėsi man kelias vištas nupirkti. Gydytojas sakė, kad aš eičiau gulti su vištomis, o mes jų neturime.