■    Ortodoksų teisės Lietuvoje yra visiškai tos pačios kaip ir katalikų. Valstybės paramą gauna ir katalikai, ir ortodoksai, ir kitos tradicinės konfesijos. Deja, katalikų Bažnyčia Rusijoje yra traktuojama kaip sekta. Tikimasi, kad po Rusijos patriarcho Aleksijaus II vizito katalikų Bažnyčia Rusijoje susilauks geresnių veikimo sąlygų.

■    Liepos 27 d., per šv. Onos atlaidus, švenčiant Griškabūdžio miestelio 300 m., o bažnyčios 200 m. sukaktis, lankėsi iš šios parapijos kilę du vyskupai: Vilkaviškio Juozas Žemaitis ir Panevėžio Juozas Preikšas. Ši parapija Lietuvai yra davusi apie 100 kunigų ir tiek pat mokslo bei meno žmonių. Šiuo metu Griškabūdžio klebonas yra kun. Sigitas Matisevičius.

■    Rugsėjo 7 d. Putname, CT, mirė sesuo M. Con-solata - Angelė Paplauskaitė. Ji buvo viena iš penkių pirmųjų, atvykusių 1939 m. į JAV steigti Nekaltai Pradėtosios Marijos vargdienių seserų vienuolijos.

■    Rugsėjo 5 d. Kalkutoje, Indijoje, mirė motina Teresė, labdaringųjų katalikių vienuolių ordino steigėja ir vyresnioji, atsidavusi vargšų globėja. Motina Teresė, gimimu Agnės Gonxha Bojaxhiu, albane, nuo 1948 m. Indijos pilietė, daugiau kaip 45 m. rūpinosi Kalkutos vargšais. Ji - Nobelio premijos laureatė. Jos darbus labai vertino Indijos valdžia, popiežius ir visas pasaulis.

■    Į Švč. M. Marijos Gimimo parapiją Čikagos Marąuette Parke nuo 1998 m. pradžios dirbti sielovados darbą atvyksta kun. Rimas Gudelis, Naujamiesčio par. klebonas ir Berčiūnų bažnyčios statytojas. Jis jau anksčiau yra lankęsis Čikagoje.

■    Austrijos Socialinių mokslų darbo draugija (SWA) neseniai išleido studiją, kurioje reikalaujama daugiau bendrumo naujų religinių grupių, sektų bei destruktyvių kultų atžvilgiu.

■    Pop. Jonas Paulius II pasveikino Lietuvą, mininčią Gaoną. Jis išreiškė viltį, kad Vilniaus žydų išminčiaus Gaono Elijahu mirties 200 m. minėjimas bus proga broliškam įvairių religijų žmonių susitikimui ir paskatins atvirą dialogą, pagrįstą įvairių Lietuvos visuomenės atstovų savitarpio pagarba.

■    Rugpjūčio 24 d. buvo surengtoms Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir vienuolyno 300 m. jubiliejaus iškilmės. Dalyvavo daugybė kunigų ir Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis.

■    Dvyliktame Pasaulio katalikų jaunimo susitikime, vykusiame Paryžiuje, dalyvavo apie 1500 jaunimo iš Lietuvos. Delegacijoje buvo atstovaujama visoms Lietuvos vyskupijoms ir didžiosioms katalikiškoms organizacijoms. Paryžiaus susitikime dalyvavo ir Vilniaus metropolitas arkiv. Audrys J. Bačkis.

■    Liepos pradžioje paskelbtoje “Instrukcijoje dėl vyskupijų sinodų” Vatikano Vyskupų ir Tautų evangelizacijos kongregacijos nurodo, kad vyskupijų sinodai ir panašūs susirinkimai vyskupijos lygiu katalikų Bažnyčioje turi tiktai patariamąją funkciją. Vyskupas gali laisvai nuspręsti, ar priimti savo vyskupijos sinodo rekomendacijas, ar ne.

■    Kun. Jonas Danyla SJ rugpjūčio 24 d. atšventė kunigystės 60 m. sukaktį. Jis yra buvęs Jėzuitų gimnazijos inspektorius, direktorius, naujokyno magistras, ilgametis sovietmečiu jėzuitų provincijolas, sovietų kalintas ir tremtas, daug nuveikęs formuojant pogrindžio kunigų seminariją ir ruošiant busimuosius kunigus.

■    Kun. Donatas Slapšys SJ, Indijos misionierius, šiais metais atšventė savo kunigystės 50 m. sukaktį.

■    Vysk J. Preikšas ir ev. liuteronų vysk. J. Kalvanas dalyvavo Grazo ekumeninio susirinkimo delegatų susitikime liepos 30 d. Kaune. Buvo apžvelgti ekumeniniai pokalbiai ir jų reikšmė, laukiant 2000 m. krikščionybės sukakties.

■    Rugpjūčio 9 d. Kaune įvyko pirmasis Lietuvos istorijoje seserų vienuolių suvažiavimas. Dalyvavo apie 600 atstovių iš 32 Lietuvos vienuolijų, taip pat viešnių iš užsienio: Vokietijos, JAV ir Kanados. Įžanginį žodį tarė Vilniaus metropolitas ir Vyskupų konferencijos pirm, Audrys J. Bačkis. Suvažiavimas išsiuntė sveikinimo telegramą pop. Jonui Pauliui II.

■    Šiluvos atlaidų metu Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marquette Parke rugsėjo 7 -14 pamokslus sakė kun. Stasys Šlepavičius iš Lietuvos

■    Rugsėjo 13 d. Teresės kūnas į laidojimo vietą buvo vežamas to paties pastovo, ant kurio buvo vežami sudeginti Mahatma Gandhi ir Indijos premjerė Javaharlal Nehru. Indijos vyriausybė, nuspręsdama motinai Teresei surengti valstybines laidotuves, sulaužė tradicijas, pagal kurias tokios laidotuvės rengiamos tik prezidentams ir premjerams.

■    Kun. Stasys Raila, Lietuvos vyčių garbės narys, rugsėjo 14 d. šventė amžiaus 90 m. sukaktį.

■    Mindaugo vainikavimo karaliumi Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos prez. A. Brazauskas Gedimino ordinais apdovanojo du užsienio lietuvius kunigus: prel. Joną Kučingį, gyv. Los Angeles, CA, ir kun. Vincą Valkavičių -Wolkovich, gyv. Norwood, MA, lietuvių parapijos kleboną.

■    Lietuvos statistikos metraščių (1918 - 1940) duomenimis, tuo metu Religijų departamente buvo įregistruota 13 religinių bendrijų. Didžiausia dalis tikinčiųjų tada ir dabar priklauso katalikų Bažnyčiai. 1995 m. statistikos duomenimis, tada Lietuvoje veikė 23 oficialiai įregistruotos religinės bendrijos. Veikė 684 katalikų bažnyčios, 50 sentikių cerkvių, po 41 maldos namą turėjo evang. liuteronai ir stačiatikiai, 9 ev. reformatai ir daugybė sektų po vieną kitą maldos namą.

■    Vysk. P. Baltakio žiniomis, po II Pasaulinio karo JAV buvo 113 lietuviškų parapijų. Vien Čikagoje buvo 13, o Pennsylvanijos valstijoje 33. Dabar lietuviškų parapijų dar yra apie 80. Už JAV ribų vysk. P. Baltakis palaiko ryšius su 140 lietuviškų parapijų ir misijų.

■    Rugpj. 24 d. Kauno ligoninėje mirė tėvų marijonų provincijolas Lietuvoje kun. Pranas Račiūnas MIC., sulaukęs 78 m. Bolševikų okupacijos metu 16 m. praleido tremtyje. Yra lankęsis ir JAV.

■    Monsinjoras Jonas Gedvilą, Klaipėdos dekanas ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas, rugpj. 3 d. atšventė 75 m. amžiaus sukaktį, o pernai spalio 13 d. 50 m. kunigystės. Sovietų okupacijos metu kurį laiką buvo ištremtas į Komijos lagerius.

■    Aloyzas Volskis, Telšių vyskupijos kunigas, nuo 1993 m. dirbęs sielovados darbą Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje, nuo 1997 m. rugsėjo 12 d. paskirtas Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administratoriumi.

■    Sekmadienį, rugsėjo 27 d., Šiluvos atlaidų Lietuvoje išvakarėse, buvo tikinčiųjų eisena iš Tytuvėnų į Šiluvą. Eisenoje dalyvavo Vokietijos Federainės respublikos Bundestago prezidentė Rita Suersmuth, kurią dalyvauti pakvietė atlaiduose Lietuvos seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

■    Jean Strazdas vedamo choro koncertu rugpjūčio 3 d. Kennebunkport pranciškonų vienuolynas paminėjo 50 m. sukaktį. Čia kurį laiką veikė Šv. Antano gimnazija, buvo redaguojamas “Aidų” žurnalas, čia mėgo vasaroti rytinio Amerikos pakraščio lietuviai, vykdavo lietuviškos programos: koncertai, literatūros vakarai ir kt.

■    Prel. Jonas Staškus, Mississauga, Ont., Kanadoje, lietuvių Kankinių parapijos klebonas, gruodžio 27 d. šventė kunigystės 35 m. sukaktį.

■    Kun. Antanas Baltrušiūnas, ilgametis Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas, Boston, MA, gruodžio 17 d. atšventė kunigystės 60 m. sukaktį.

■    Giesmė “Parveski, Viešpatie” buvo sukurta prieš 50 m. Detmolde, Vokietijoje. Žodžius sukūrė poetas Paulius Jurkus, o muziką komp. Juozas Strolia. Pirmą kartą ši giesmė buvo sugiedota 1947 m. Vasario 16 minėjime.

■    Kun. Alfonsas Babonas, Detroito, MI, Šv. Antano lietuvių parapijos klebonas, amžiaus 70 m. sukaktį paminėjo rugpjūčio 31 d.

■    Kaune, Aleksoto g., name, kuriame 1920-1933 m. gyveno Juozas Tumas Vaižgantas, liepos 8 d. buvo atidarytas jo vardo muziejus. Jį pašventino dabartinis Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Pugevičius.

■    Liepos 13 d. įvyko pirmojo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ingresas į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, dabar tapusią katedra. Praeis dar kiek laiko ir pareikalaus daug lėšų, kol tinkamai galės įsikurti kurija ir pats vyskupas.

Juoz. M