Laiškų lietuviams38-ojo konkurso premijų laimėtojai

     Šių metų konkursas ne taip gerai pasisekė kaip praėjusieji - gavome tik 38 straipsnius suaugusiųjų ir vos tiktai du jaunimo. Stengėmės duoti kiek galima daugiau premijų, nors ir nedidelių. Iš viso paskirta 17 premijų. 10 ar 12 straipsnių bus spausdintini, nors ir nepremijuoti. Apie 10 rašinių netiks spaudai.

     Štai tie laimingieji:

I.    (po 200 dol.): Aldona Kamantienė /Downers Grove, IL) ir Ona Balkevičienė (Telšiai).

II.    (po 150 dol.): Valerija Vilčinskienė (Gelgaudiškis) ir Jonas Ivanauskas (Kvėdarna).

III.    (po 100 dol.) : Romualdas Kriaučiūnas (Lansing, Mich.) ir Dalia Staniškienė (Cleveland).

IV.    (po 75 dol.): Vygantas Čaplikas (Vilnius) ir Jūratė Peršonytė (Utena).

V.    (po 50 dol.): Kostas Paulius (Čikaga), Jurga Spamauskienė (Tauragė), Marija Gudiškytė (Kaunas), Kostas Gruodis (Ukmergė), Birutė Žemaitytė (Alytus), Dijana Kančienė (Obeliai), Aušra Lukoševičiūtė (Panevėžys). VI. (po 25 dol.): Dalia Jašinauskaitė (Kaunas), Aušrinė Jurgelionytė (Lazdijų raj.).

     Nuoširdžiai sveikiname laimėtojus, kviečiame dalyvauti ir ateinančiame konkurse, taip pat kokį straipsnį parašyti ir nelaukiant konkurso.

     Gal šio konkurso temos buvo per sunkios ir nepatrauklios. Pasistengsime kitam konkursui parinkti įdomesnes. Tik jokiu būdu nemėginkite rašyti straipsnio eilėmis. Tokie rašiniai nebus nei premijuojami, nei spausdinami. Keista, kad dabar Lietuvoje išsiplėtė kažkokia “eiliavimo epidemija”. Iš vieno profesoriaus teko girdėti, kad studentai kartais ir mokslinį darbą mėgina rašyti eilėmis. Mums tai atrodo juokinga.

     Kad visi žinotų, ar mes esame gavę jų siųstus rašinius, čia pateikiame visų atsiuntusiųjų sąrašą:

     Konkursui buvo atsiųsti šiais slapyvardžiais pasirašyti straipsniai:

     Plungiškis, Pušelė, Dulkelė, Viltė, Marija Rasaitė, Vėjelis, Stanislova Kurapkienė, Bangpūtys, Liuda Kadagytė, Jonas Plungys, Spyglys , Smiltelė, Laisvasis vėjas, Paprienės pušelė, Mečys, Audronė, Žarija, Agrasta Spyglytė, Marius Gervaitis, Miškų gėlė, Vakarė, Dulkė, Ajaras Kazliškis , Teklė Banytė, Sinkus (voke buvo 3 rašiniai), Rasa Martinkutė, Voras, Tomas, Petras, Dalia Rimgailaitė, Vėjūnė, Plieno plunksna, Balandis, Arina Mitkus, Konstantinas Klevas, Skautė, Sizifas Amžinuolis, Audra.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Bonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.