□ Gruodžio 9 d. spaudos konferencijoje Vilniaus arkivyskupijos kurijoje buvo oficialiai pristatytas neseniai išleistas Katalikų Bažnyčios katekizmo lietuviškas vertimas. Katekizmą pristatė Lietuvos vyskupų konferencijos pirm. arkiv. Audrys J. Bačkis ir LVK Švietimo komisijos pirm. arkiv. Sigitas Tamkevičius. Pagal šį katekizmą galvojama rengti vaikams ir jaunimui pritaikytus katekizmus.

□ Gruodžio 7 d. Kaišiadorių vyskupijos jaunimas dalyvavo tradicinėje vyskupijos jaunimo dienoje, kuri šį kartą vyko Kaišiadoryse, Molėtuose ir Krikštėnuose. Šiuo renginiu jaunuoliai norėjo pasirengti susitikimui su Šv. Tėvu per XII Pasaulio jaunimo dieną, kuri 1997 m. rugp. 14-24 d. vyks Paryžiuje. Rengiasi dalyvauti apie 120 Kaišiadorių vyskupijos jaunuolių.

□    Gruodžio 7 d. Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto salėje paminėta Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus seserų kongregacijos 60 m. sukaktis. Kongregaciją 1936 m. gruodžio 8 d. įsteigė kun. Augustinas Dirvelė OFM. Seselės daugiausia dėmesio skiria ligonių slaugymui ir apaštalavimui. Šiuo metu yra 28 seserys. Jų centras Kretingoje, bet veikia visoje Lietuvoje.

□ Sausio mėn. Vilniuje buvo paminėtos pogrindinio leidinio “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” 25-osios metinės.

□ Amerikiečių savaitraštis “Newsweek” žymiausiu 1996 m. žmogumi išrinko pop. Joną Paulių II. Savaitraštis pažymi, kad per 18 pontifikato metų pop. Jonas Paulius II ryškiai pasireiškė tarptautinėje scenoje: dažniau ir daugiau keliauja už bet kurį kitą valstybės vadovą, kad jis į naują tūkstantmetį žengiančiai žmonijai padovanojo vilties viziją.

□    Vilniaus universiteto Senato posėdžių salėje sausio 12 d. buvo paminėtos dvi sukaktys: Vilniaus bažnytinės provincijos įkūrimo 5 metų ir pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 70 metų. Apie pirmąją sukaktį kalbėjo Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis, apie Vilniaus arkivyskupijos istoriją - kun. Jonas Boruta Sj, apie arkiv. Jurgį Matulaitį - Genovaitė Gustaitė.

□    Lapkr. 27-gruodžio 27 d. Kauno apskrities bibliotekos skyriuje veikė čekų religinių knygų paroda. Buvo rodoma apie 340 per pastaruosius metus išleistų maldynų, teologinių veikalų, albumų, kalendorių bei kitokios religinės bei dvasinės literatūros. Parodą globojo Čekijos ambasada Lietuvoje. Rodiniai paliksią ambasadoje, ir jais bus leidžiama suinteresuotiems naudotis.

□ Lapkr. 30 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje buvo paminėta Šv. Kazimiero draugijos, įsteigtos 1906 m., 90 m. sukaktis. Per daugiau kaip 34 veiklos metus (ji buvo 1940 m. bolševikų uždaryta) ji išleido apie 740 įvairaus žanro knygų, turėjo knygynų Kaune ir provincijoje. Minėjimą invokacija pradėjo kun. L. Zaremba SJ, o apie draugijos veiklą kalbėjo kun. Arturas Jagelavičius, arkiv. S. Tamkevičius ir kiti.

□    Gruodžio 1 d. Kauno arkiv. S. Tamkevičius į kunigus įšventino Vytautą Paukštį, Virgilijų Dudonį ir Arvydą Malinauską.

□    Gruodžio 15-sausio 6 d. Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje vyko trečioji tradicinė katalikų dailininkų paroda “Gloria Deo”. Dalyvavo per 20 dailininkų su darbais, sukurtais 1988-1996 m. Parodos rengėjai tikisi, kad bus atgaivintas bažnytinio meno muziejus.

□    Pop. Jonas Paulius II 1997 m. pradžioje kreipėsi į tikinčiuosius, ragindamas pasiruošti artėjančiam trečiajam tūkstantmečiui ir atitinkamai daryti apmąstymus bei skirti maldas: 1997 m. Jėzui Kristui, katalikų Bažnyčios įsteigėjui, 1998 m. -Šv. Dvasiai, o 1999 - Dievui Tėvui.

□    Toronto Prisikėlimo parapija, vadovaujama pranciškonų, ketina keltis į naują vietą, esančią Etobicoke, Toronto miesto vakaruose. Dabartinė vietovė jau nebėra tinkama daugumai parapijiečių. Persikėlimas kainuotų apie pusantro milijono dolerių.

□    Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis vasario 1 d. atšventė 60 m. amžiaus sukaktį.

Juozas M.