□ Rusų stačiatikių Bažnyčios vadovas patriarchas Aleksiejus II liepos mėn. lankysis Vilniuje, kur bus minimos dvi sukaktys: vienintelio Lietuvoje Vilniaus stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno 400 m. ir trijų Lietuvos kankinių už Kristų (D.L. kunigaikščio Algirdo laikais) žuvimo 650 m. sukaktis.

□    Gruodžio 26 d. Šiaulių Šv. Ignaco jėzuitų bažnyčioje jos chorvedė sol. V. Urbonaitė ir vargonininkas Antanas Narbutas suorganizavo kalėdinių giesmių koncertą.

□    Kun. Rokas Puzonas, Musninkų klebonas, kovo mėn. vedė rekolekcijos trijose lietuviškose parapijose: Šv. Antano Cicero ir dvi Čikagoje: Švč. M..Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Brighton Parke ir Švč: M. Marijos Gimimo par. Marąuette Parke.

□    Japonijos Hokaido saloje įsikūręs Šv. Dievo Motinos trapistų vienuolynas paminėjo savo šimto metų jubiliejų. Šis vienuolynas yra seniausias. Tolimųjų Rytų Trapa (trapistų vienuolynas). Jį 1897 m. įkūrė septyni iš Pracūzijos atvykę vienuoliai. Jubiliejaus iškilmėms vadovavo Tokijo arkiv. kard. Shirayanagi Seiichi.

□    Šiauliuose ir Panevėžyje jau antri metai rengiami suaugusiems Šv. Rašto kursai. Jų pradininkės — ses. Agnietė Širkaitė ir Panevėžio katechetikos centro vedėja Zita Tručionienė.

□    Kauno arkiv. Sigitas Tamkevičius per šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje sausio 5 d. akcentavo būtinybę prieš kūdikių krikštą katekizuoti tėvus ir krikštatėvius. Arkivyskupas dar šiais metais įpareigosiąs visus kunigus sudaryti galimybę jiems išklausyti katekezės kursą.

□    Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Filipinų radijo stotis "Radio veritas" paskelbė pop. Jono Pauliaus II laišką Kinijos katalikams, gauta žinių apie masinius Romai ištikimų katalikų areštus, Dalis areštuotųjų yra kalinami, kitiems taikomos "perauklėjimo priemonės". Bijomasi, kad kinai komunistai, perėmę 1997 m. vasarą Hongkon-go valdymą, pradės persekioti ten gyvenančius pusę milijono krikščionių, iš kurių 250.000 yra katalikai.

□    Pop. Jonas Paulius II dovanojo kiekvienai Romos miesto šeimai po vieną Evangelijos pagal Morkų egzempliorių. Anot popiežiaus įžanginio žodžio, Evangelijos tekstas turėtų būti kiekvienoj šeimoj skaitytas, apmąstytas ir apsvarstytas.

□    Putnamo vienuolyno seselių prašomas, Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis paskyrė bent metams kun. Antaną Diškevičių vienuolyno kapelionu. Į Putnamą jis atvyko sausio 15 d.

□    Kovo 12 d. Šv. Pranciškaus kongregacijos lietuvės seserys Amerikoje minėjo savo deimantinę — 75 metų — gyvavimo sukaktį. Jų centras yra netoli Pittsburgo. Seselės darbavosi lietuviškose parapijose Michigan, New Jersey, Penn-sylvania ir Wisconsin valstijose. Lietuvai dabar atgavus laisvę, trys seserys pranciškietės išvyko į Lietuvą it ten įsijungė į sielovados ir labdarybės darbus.

□    Vasario 3 d. pop. Jonas Paulius II priėmė Izraelio min. pirm. Benjamin Netanjahu, kuris vėl kvietė popiežių apsilankyti Izraelyje.

□    Kun Česlovas Kavaliauskas, Šv. Rašto Naujojo Testamento vertėjas, daugelio teologinių straipsnių autorius, mirė vasario 20 d. Gimęs Pumpėnuose, Panevėžio apskr., kunigu įšventintas 1946 m., dirbo sielovados darbą Kaišiadorių vyskupijoje, šešetą metų praleido sovietų kalėjimuose ir vergų stovyklose Norilske. Paskutiniuoju metu jis buvo Kaišiadorių vyskupijos katechetinių kursų vedėjas. Pasak Kaišiadorių vyskupijos nekrologo, tai buvo vienas iš labiausiai pasižymėjusių tos vyskupijos kunigų.

□ Balandžio 28 d. kun. Vytas Memėnas, gyv. Joliet, IL ir kun. Antanas Nockūnas, gyv. Worces-ter, MA, šventė 40 m. kunigystės sukaktį, o prel. dr. Ladas Tulaba, ilgametis Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje rektorius 85 m. amžiaus jubiliejų.

Juozas M.