Šias metines šventes su konkurso premijų įteikimu pradėjome organizuoti 1960 metais, minėdami žurnalo dešimtmetį. Šių metų konkursas jau buvo 38-asis. Kiek per tą laiką įvairiomis temomis straipsnių buvo prirašyta ir atsiųsta premijuoti! Esame tikrai dėkingi visiems konkursų dalyviams, savo rašiniais praturtinusiems ne tik žurnalą, bet ir skaitytojus įvairiose šalyse.

Dalis svečių, užpildžiusių didžiąją Jaunimo centro salę, Laikškų lietuviams metinėje šventėje.     Z.Degučio nuotr.

     Per tris dešimtmečius konkursams straipsniai plaukė daugiausia iš JAV, bet kartais ir iš Kanados, Vokietijos, Australijos, Italijos. Pagaliau, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nauja plaukimo banga pūstelėjo ir iš Tėvynės. Deja, labai sumažėjo iš kitų kraštų. To sumažėjimo priežastis aiški - vyresnioji karta pavargo, paseno ar į kitą pasaulį iškeliavo, o jaunimas jau sunkiai besulipdo rašinį lietuviškai. Vis dėlto dar ir dabar pasitaiko išimčių, pvz., šiais metais konkurse dalyvavo keturi asmenys iš JAV ir visi keturi buvo premijuoti. Tad išeivijos lietuviams nevertėtų nuleisti rankų ir manyti, kad jie nebegali konkuruoti su rašančiais iš Lietuvos.

     “Derlingiausi” konkursiniais straipsniais metai mums buvo 1994-ieji, kai gavome net 106 rašinius. Neblogi buvo ir 1996-ieji - 77 straipsniai. Šiais metais tegavome 40 straipsnių (22 moterų ir 18 vyrų), iš kurių 17 buvo premi-juoti(12 moterų ir 5 vyrų). Apie 10 buvo pripažinta vertais spausdinti, nors ir nepremijuoti. Paprastai apie trečdalis ar ketvirtadalis atsiųstų straipsnių buvo rašyti jaunimo, tik šiais metais teatėjo jų vos trys. Tikime, kad 39-ajam konkursui pasiūlytos temos (žr. trečią šio mėn. viršelio puslapį) bus įdomesnės ir patrauklesnės.

     Aišku, kad nebūtų konkursų be mecenatų. Jiems esame labai dėkingi. Štai praėjusio konkurso mecenatai: dr. Birutė Kasakaitienė - 300 dol., Stasys Žilevičius - 200 dol., po 150 dol.: Aleksas ir Vena Lauraičiai, Stefanija Rudokienė, procentai iš prel. Prunskio įnešto kapitalo; po 100 dol.: Vaclovas ir Margarita Monkai, Bronius ir Jadvyga Jankauskai, Vincas ir Aldona Šmulkščiai, Marija Ročkuvienė, Barbara Morkūnienė; Bernadeta Harris - 75 dol. - (atsisakė pernai laimėtos premijos). 50 dol. - Jonas ir Vida Maleskai.

     Ateinančiam konkursui jau paaukojo: dr. Birutė Kasakaitienė - 300 dol., Stasys Žilevičius ir prel. J. Prunskio procentai - 150 dol.; po 100 dol.: Ona Siliūnienė, Marija Ročkuvienė, Vaclovas ir Margarita Monkai, Bronius ir Jadvyga Jankauskai, Aldona Kamantienė (iš savo laimėtos premijos). Už kitą laimėtos premijos šimtinę ji užsakė “Laiškus lietuviams” Lietuvos bibliotekoms.

     Pernykščią mūsų metinę šventę aprašydama Aldona Jurkutė, savo rašiniui davė pavadinimą: “Šventė, kokios dar nebūta”. Ne mažiau toks pavadinimas tiktų ir šių metų šventei. Kiekvienais metais, bet ypač šiais, visus nustebino nuostabus Birutės Jodvalienės (Racine Bakery) sugebėjimas palepinti mūsų svečius. Ji užsipelno nuoširdžios mūsų padėkos už savo nepaprastą nuoširdumą.

     Didelė našta buvo pakelta šventės organizacinio komiteto (žr. nuotrauką šiame numeryje), kuris uoliai platino bilietus, suorganizavo stalus ir atliko daugelį kitų darbų. Komitetui nuoširdžiai talkininkavo Adolfas Dirgėla, Jaunimo centro ilgametis “spiritus movens” Jonas Paronis ir jauna, energinga administratorė, prieš keletą metų atvykusi iš Lietuvos Skirmantė Jakštaitė-Miglinienė.

     Jau antri metai iš eilės mūsų švenčių meninę programą atlieka Dariaus Polikaičio vadovaujamas “Dainavos” ansamblis arba jo dalis tik už didelį AČIŪ. Už tokią pat “kainą” Zigmas Degutis įamžino šventę nuotraukomis, o Vaclovas ir Margarita Monkai pagiedojo per Mišias koplyčioje.

     Kiekvienais metais loteriją suorganizuoja ir jai vadovauja komiteto pirmininkė Albina Ramanauskienė. Loteriją visuomet dideliu skaniu tortu praturtina Ona Gradinskienė. Niekad neatsisako padėti ir Kazimieras Rožanskas.

Tad visiems už bet kokią pagalbą dėkojant, negalima užmiršti ir tų, kurie visuomet per šias šventes pripildo Jaunimo centro didžiąją salę - tai mūsų mielieji svečiai, šventės dalyviai. Jų visų vardu “Laiškus lietuviams” trumpai ir drūtai sveikino Čikagos generalinis garbės konsulas Vaclovas Kleiza, PLB pirmininkas Bronius Nainys ir naujasis Alto pirmininkas dr. Jonas Račkauskas.

     Šventė įvairiais atžvilgiais labai gerai pavyko, visiems suteikė daug džiaugsmo, bet didžiausias džiaugsmas mums - kad turime tiek rėmėjų ir draugų, kurių niekad nepamiršime ir juos prisiminsime savo maldose.

Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius, kalbėdamas apie tikybos dėstymą mokyklose, pažymėjo, kad pradinėse klasėse tikybos pamokas lanko 90% mokinių, tačiau aukštesnėse klasėse vaizdas iš esmės keičiasi, nes tikybos mokytojai nesugeba atsakyti į mokinių klausimus. Todėl iškylanti užduotis geriau parengti tikybos mokytojus.