Mielieji Skaitytojai,

     Štai jau turime pirmąjį šių metų Laiškų lietuviams numerį. Kaip jau visi, be abejo, žinote, mes stengiamės kiekvienais metais pasikviesti vis kokį nors naują dailininką nupiešti skirtingus nuo buvusiųjų metų viršelius ir skyrių vinjetes. Jau porą metų savo darbais mūsų žurnalą puošė dail. Gražina Didelytė ir dail. Rimantas Dichavičius. Atrodo, kad jų kūryba daugeliui patiko. Jiems už tai didelė mūsų padėka.

     Šiais metais ir viršeliams, ir skyrių vinjetėms pasikvietėme naują menininką Ričardą Spitrį. Jis yra gimęs ir augęs Lietuvoje. Grafinio dizaino mokėsi Lietuvoje ir Anglijoje. Dirbo grafikos studijose Belgijoje ir Vokietijoje. Darbų sritis - dizainas knygų bei žurnalų ir plakatų bei reklaminių iškabų dizainas. Ričardas yra dalyvavęs keliose parodose Amerikoje su savo kompoziciniais darbais.

     Čia porą kartų pavartojome terminą “dizainas”. Manome, kad jis galbūt šokiruos kai kuriuos skaitytojus, kurie labai uoliai kovoja prieš skolinius ir tarptautinius žodžius mūsų kalboje. Pirmiau šio žodžio nevartodavome, bet dabar jau jis yra įsipilietinęs įvairiose kalbose ir be jo mūsų menininkams būtų sunku išsiversti. Jis jau yra įgavęs tarptautinio žodžio teises. “Dabartinės lietuvių kalbos žodyne” jis taip apibūdinamas: “meninis daiktų, gaminių konstravimas ir jų aplinkos projektavimas” (DŽ, Vilnius 1993).

     Visiems patariame šio numerio Kalbos skyriuje paskaityti kalbininko L. Dambriūno mintis apie skolinius ir tarptautinius žodžius.

Nuoširdi padėka mūsų rėmėjams

1000 dol.aukojo Amerikos Lietuvių Fondas.

130 dolaukojo prel J. Kučingis.

40 dol.aukojo S. Kazlas.

Po 20 dol.aukojo: K. Ražanskas, A. Januška, A. Mikšienė, A. Jasmantienė, A.V. Laniauskas, V. Gudaitis.

Po 15 dol.aukojo: S. Vėbras. A. Puteris, J. Mikaila.

Po 10 dol.aukojo: J. Astas, A. Rubšys, J. Dūda, J. Radas, O. Dovydaitis. O. Šiliėnienė, T. Merkevičius, V. Skabeikis. K. Rožanskas, L. Balaišis, K. Miliūnas, S. Klevas, O, Mažionytė, K. Majauskas, J. Žukas-Gliaudelis, A. Nausėdas, A. Petrašiūnas, M. Venskus, E. Šlekys, K. Kirvaitis, P Zaranka, kun. F. Kireilis.

Po 5 dol.aukojo: S. Riekutė, A. Kryvvonis, E. Bartkus, B. Harris. S. Kavaliūnas, A. Styra, K. Ancerevičius, M. Radzevičius, O.S. Ruibis. V. Dalinda, O. Krasauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.