40-asis sukaktuvinis straipsnio konkursas

    Siūlome konkursui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas.2. Kai prarandama ir atrandama tautybė.3. Kokie man artimesni kunigai: “tradiciniai" ar “modernistai” ? 4. Mano svajonių vyras/žmona.5. Ar kultūringas žmogus ir inteligentas yra sinonimai?6. Dabartinio Lietuvos ir išeivijos jaunimo charakteristika. 1. Ryškiausios komunizmo liekanos Lietuvoje ir kaip jų atsikratyti.

    Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

    Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams,2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1999 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

    Pageidaujama rašyti mašinėle, nesugrūsti eilučių ir palikti šonuose paraštes. Visi premijuoti rašiniai spausdinami. Spausdiname ir nepremijuotus, tinkamus mūsų žurnalui.

Baigiant 1998-uosius metus

    Daugelis skaitytojų, ypač iš Lietuvos, mūsų žurnalą labai giria ir už jį dėkoja. Panašūs leidiniai Lietuvoje turi nemažus redakcinius kolektyvus, bet LL tuo pasigirti negali. Pagrindinis darbas čia krinta ant vieno redaktoriaus pečių. Prieš keletą metų buvo iš Lietuvos atsiųsti du jėzuitai: K. Ambrasas ir A. Paliokas. Jie turėjo padėti redaktoriui arba eventualiai visai perimti redaktoriavimo darbą. Deja, tuoj pirmasis buvo išsiųstas į Montrealį, o antrasis į Lemontą. O redaktorius ir toliau tebevargsta vienas, paliktas tarp keturių ligonių, kurių du nebesikelia iš lovos, o kiti du vos bepaeina. Tiesa, kun. Paliokas bent kas antras mėnuo parašo po straipsnį, bet tai ir viskas. Gerai, kad yra du nuolatiniai bendradarbiai - tai skyriaus “Tėvynėje” ruošėja Marija Jurkutė ir skyriaus “Trumpai” sudarytojas Juozas Masilionis. Redaktorius, kuris jau seniai būtų turėjęs išeiti į pensiją, jiems yra nuoširdžiai dėkingas. Bet redaktorius ir toliau turi ne tik taisyti ir spaudai ruošti atsiųstus straipsnius, bet ir skaityti korektūrą iki visiško akių pavargimo. Kaip bus toliau? Jeigu norima, kad žurnalas nenustotų, būtinai reikalinga kokia nors pagalba. Jau dešimtimis kartų buvo prašyta pagalbos iš Lietuvos, bet tie prašymai vis atsimuša kaip į sieną.

    Šiuo numeriu baigiasi 49-asis žurnalo tomas (Volume XLIX) tomu. Ar taip įvyks? Prašykime Dievą ypatingos malonės, tačiau laukiame visokeriopos pagalbos ir iš mūsų bičiulių: įdomių nuotraukų, aktualių straipsnių... Būtų be galo malonu 1999 metų pabaigoje ar 2000 metų pradžioje iškilmingai atšvęsti auksinį Laiškų lietuviamsjubiliejų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.