■    Apreiškimo parapija New Yorke (Brooklyne) tarnavo lietuviams nuo 1914 m. Tai buvo lietuvių dvasinio ir kultūrinio gyvenimo tvirtovė. Lietuvių parapijiečių skaičiui žymiai sumažėjus, jai gresia uždarymas arba pavertimas teritorine parapija, aptarnaujančia ne tik lietuvius, bet ir kitus apylinkėje gyvenančius tikinčiuosius.

■    Visas pranciškonų vienuolyno komplektas New Yorke, į kurį įeina ir Kultūros židinys, yra parduodamas. Tuo būdu Kultūros židinys, lietuvių visuomenei ištarnavęs 24 metus, išslysta iš lietuvių rankų. Bandoma ieškoti vietos ir galimybės įsikurti naujam lietuvių veiklos centrui New Yorke.

■    Birželio 22-26 d. Kauno katechetų centro iniciatyva Kauno Vydūno vidurinėje mokykloje vyko seminaras tikybos mokytojams. Vadovavo Manfredas Schvvartz, Religijos pedagogikos instituto dėstytojas, atvykęs iš Zalcburgo.

■    Birželio 20 d. Šiaulių vysk. Eugenijaus Bartulio dekretu buvo įsteigti ir iškilmingai pašventinti Švč. Jėzaus širdies tarnaičių kongregacijos vienuoliniai namai. Kongregacija buvo įsteigta 1874 m. Lenkijoje. Lietuvoje seserys įsikūrė 1920 m., Šiauliuose 1931 m. Čia jos turėjo pradžios mokyklą ir bendrabutį. Viešoji veikla okupacijos metu buvo nutraukta. Dabar atsikuriančios seserys ruošiasi įkurti nemažą biblioteką visuomenei, plėsti savo darbą su vaikais, paaugliais ir apleistaisiais. Vienuolės jau susilaukė paramos iš Thunder Bay miesto lietuvių bendruomenės Kanadoje.

■    Liepos 31 - rugpjūčio 2 d. Lietuvoje buvo vykdoma programa “Lietuvos vienuolynai”, o rugpj. 3-9 d. “Savaitė Vilniaus vienuolynuose”. Tai pirmosios pastangos atverti turtingą ir gilų mūsų kultūros klodą, suteikiant visuomenei galimybę arčiau susipažinti su Dievui pašvęstojo gyvenimo institucijų veikla D. Lietuvos Kunigaikštystės laikais ir mūsų dienomis. Šių programų sudarytojas yra Vytautas Balčiūnas, Vilniaus paveiklsų galerijos vedėjas.

■    Rugpj. 23 d. atstatytoje Vilkaviškio katedroje vysk. J. Žemaitis pirmą kartą teikė Sutvirtinimo sakramentą. Lankymosi proga jis atvežė pop. Jono Pauliaus II raštą, kuriuo Vilkaviškio dekanui ir klebonui Vytautui Gustaičiui už didelius nuopelnus katalikų tikėjimui yra suteikiamas Popiežiaus rūmų garbės prelato titulas. V. Gustaitis yra ketvirtas dvasininkas Lietuvoje, kuriam suteiktas šis aukštas titulas. Pirmieji trys yra šie prelatai; Algirdas Gutauskas (Vilnius), Jonas Jasys (Kaišiadorys) ir Antanas Maskeliūnas (Sintautai).

■    Rugpj. 23 d. Lietuvos prez. V. Adamkus kard. V. Sladkevčiui įteikė aukščiausią valstybės apdovanojimą - Vytauto Didžiojo I laipsnio ordiną “už doros bei laisvos tautos dvasios brandinimą Lietuvoje”. Vytauto Didžiojo I laipsnio ordinu paprastai apdovanojami užsienio valstybių vadovai. Kard. V. Sladkevičius yra trečias Lietuvos pilietis, gavęs šį apdovanojimą. Pirmieji du yra kadenciją baigęs prez. Algirdas Brazauskas ir Kovo 11 d. akto įkvėpėjas ir Seimo pirm. Vytautas Landsbergis.

■    Kun. Vytautas Pikturna, nuo 1981 m. gyvenęs Floridoje ir ten aptarnavęs keletą lietuvių telkinių, pergyvenęs tris operacijas, sveikatai negerėjant, liepos mėn. persikėlė gyventi į Putnamą, CT.

■    Kun. Antanas Valiuška, dirbęs sielovados darbą Lietuvoje, Vokietijoje, Argentinoje, Šventojoje, į kurią grįžo pernai ir per trumpą laiką beveik baigė statyti savo ir aukotojų lėšomis didingą Švč M. Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčią.

■    Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, Čikagos Marąuette Parke rugsėjo 7-15 d. vyko kasmetiniai Šiluvos Dievo Motinos atlaidai. Šiais metais vadovavo ir pamokslus sakė kun. Stasys Šlepavičius, svečias iš Lietuvos.

■    Lietuvių evangelikų reformatų Bažnyčios JAV jubiliejinis sinodas vyko rugsėjo 19-20 d. Ziono evang. liuteronų bažnyčios patalpose, Oak Lawn, Čikagos priemiestyje.

■    Motinos Teresės mirties metinių proga rugsėjo 5 d. pop. Jonas Paulius II aukojo specialias šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje, o visame pasaulyje žmonės prisiminė jos pavyzdingą gyvenimą ir darbus vargšams.

■    Šiuo metu Vatikano radijas savo programas transliuoja 37-mis kalbomis.

Juozas M.