Š.m. spalio 31 d. Montevidėjuje, Urugvajuje, mirė T. Jonas Giedrys SJ. Jis buvo ilgametis Uragvąjaus lietuvių parapijos klebonas. Gimęs ir augęs Dubingiuose, jis įstojo į Jėzaus draugiją Pagryžuvyje 1938 m. Mokslus baigė Ispanijoje, kunigu įšventintas 1949 m. Į Pietų Ameriką atvyko 1952 m., kur keletą metų dirbo Brazilijoje, dažnai nuvykdamas vesti rekolekcijų į Argentiną. Tapęs lietuvių parapijos klebonu Urugvajuje, su parapijiečių pagalba įtaisė jaunimui bei šeimoms vasarvietę, kelis dešimtmečius kalbėjo per lietuvių radijo programą, redagavo dviejų puslapių savaitines “Urugvajaus lietuvių žinias”, nuoširdžiai bendradarbiavo su Urugvajaus lietuvių kultūros draugija, rėmė ir palaikė lituanistinę mokyklą, jaunimo ratelius, rūpinosi parapijos šalpa, veikiančia valgyklą vargstantiems. Po to T. Giedrys kelis kartus buvo Urugvajaus lietuvių atstovas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimuose. Lietuvos prezidentas T. Giedriui įteikė DLK Gedimino ordiną už jo veiklą.

    Viename pokalbyje užrašyti šie T. Giedrio žodžiai: “Žinau, kad vykdau Dievo valią. Nė kiek nesigailiu dėl savo pasirinkto pašaukimo. Jei šiandien reikėtų rinktis, vėl sėsčiau į tą patį suolą. Nors nesyk esu skaudžiai apkalbėtas, - visiems atleidžiu ir, pridėjęs ranką prie širdies, galiu atvirai ir drąsiai tarti: Viešpatie, šiandien, rytoj ir visą gyvenimą Tau esu gyvas ir miręs”.

    Urugvajiečiai jėzuitai yra dėkingi kun. Giedriui už jo gerumą, jautrumą, pavyzdį, labai vikrų sąmojį, pasiaukojimą žmonėms - tai žmogus, gyvenantis kitiems. Visus tuos dešimtmečius T. Giedrys buvo Urugvajaus lietuvių ašis, ramstis ir šaltinis.

    Lietuviai jėzuitai pradėjo savo misiją Urugvajuje 1949 m., vienu tarpu Pietų Amerikoje dirbo net septyni kunigai. Su T. Giedrio mirtimi ši misija nutraukiama.