Nuoširdi padėka musų rėmėjams

60 dol. aukojo V. Rapšys.

50 dol. aukojo R. Banionis 40 dol. aukojo kun. V. Balčiūnas.

Po 30 dol. aukojo: V. Sonda, T. Murauskas, V. Lukošiūnas.

25 dol. aukojo M. Bajorūnas.

Po 20 dol. aukojo: L. Krajauskas, A. Laucis, M. Žemaitis, D. Zuraitis, S. Žilevičius, Z. Pupius, T. Norkus, J. Racevičius, B. Navickas, I. Raulinaitienė.

Po 15 dol. aukojo: M. Kavaliauskienė, L. Šmulkštys, J. Smalstys.

Po 10 dol. aukojo: A.J. Rejeris, A.E. Pocius, K. Petreikis, B. Rygertas, N. Kaminskas, A. A. Stulpinas, O. Alkas, J. Vaineikis, A. Čaplenas, B. Lintakas, kun. J. Liauba, K. Remezas, G. Miglinas, J. Stankus, Z. Dubauskas, L. Paulavičius, E. Karalius, A. Puzinas, F. Rajeckas, B. Šimkus, D. Dambriūnas, kun. I. Urbonas, J. Zalagenas, M. Biknaitis, M. Batuzas, B. Kūkalis, E. Arlauskas, E. Čižauskas, Z. Korius.

Po 5 dol. aukojo: A.K. Paskočimas, E. Tutinas, Nekr. Pr. M. Seserys, V. Butvydas, V. Maciūnas, D. Mieliulis, B. Staškevičius, L. Milukienė, B. Valavičius, G. Likander, M. Noreika, K. Trečiokas, O.V. Mickus, K. Genčius, A. Rygelis, R. Kubilius, K. Nenortas, A.T. Tamašiūnas.

    Tik aukotojų dėka mes galime už tą pačią kainą siuntinėti žurnalą į Lietuvą ir kitus užsienio kraštus.

Klaidos atitaisymas

    Neseniai gavome poetės Janinos Štrimaitienės-Marcinkevičienės laišką, kurio ištrauką čia dedame:

    “Manau, kad aš ir poetė Aldona Puišytė esame labai nemalonioje situacijoje. 1995 m. Jūsų žurnalo 9 numeryje buvo išspausdintas mano eilėraštis Lietuva, 1997 m. 12 numeryje vėl buvo išspausdintas tas pats eilėraštis, tik jis jau buvo priskirtas Aldonai Puišytei. Nesuprantu, kam tą eilėraštį reikėjo spausdinti antrą kartą ir priskirti kitai poetei”.

    Taip, tai buvo labai nemaloni teksto rinkėjo ir maketuotojo klaida. Jis savo kompiuteryje turėjo jau seniai spausdintą Janimos Štrimaitienės eilėraštį ir turbūt pamiršo, kad eilėraštis jau buvo spausdintas, tai, radęs vietos, jį vėl įdėjo į žurnalą ir per neapsižiūrėjimą priskyrė jį Aldonai Puišytei, kurios pavardė taip pat buvo kompiuteryje.

    Abidvi poetes už šią tikrai nemalonią klaidą labai atsiprašome.

Redakcija.

    Konkursui gautus rašinius Vertinimo komisija jau baigia skaityti ir vertinti. Laimėtojus paskelbsime ateinančiame numeryje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636—1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.