□ Kun. Izidorius Gedvila, gyvenąs Sunny Hills, FL, sausio 2 d. atšventė amžiaus 75 metų, o vasario 21 d. kunigystės 50 m. sukaktis.

□    1997 m. rūgs. 28 d. buvo iškilmingai pašventinta Girkalnio parapijos Šv. Jurgio bažnyčia. Ją pašventino Kauno metropolitas arkiv. S. Tamkevičius ir mons A. Bitvinskas, abu ilgus metus sovietmečiu praleidę lageriuose. Senoji Girkalnio bažnyčia sudegė 1944 m. karo mūšių metu. Bolševikmečiu sudegė ir bažnyčia, įrengta parapijos salėje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo pašventinti naujosios bažnyčios pamatai senosios bažnyčios vietoje. Statyba užtruko keletą metų.

□    “Baltijos tyrimų” apklausos duomenimis, 1998 m. pradžioje 72% Lietuvos gyventojų pasitikėjo Bažnyčia.

□ Prel. Antanas Jonušas, ilgametis Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje ekonomas, sausio

15 d. atšventė amžiaus 75 m. sukaktį.

□    Vatikano valstybės sekretoriui kard. Angelo Sedana buvo pranešta, kad Kubos vyriausybė išleido į laisvę keliolika kalinių, šiuo malonės ir geros valios veiksmu pažymėdama Šv. Tėvo apsilankymą Kuboje šių metų sausio mėn.

□    Prel. dr. Juozas Prunskis paaukojo 1800 dol. Marijonų gimnazijos remontui Marijampolėje.

□    Gruodžio 27 d. Marijampolės Šv. Ark. Mykolo prokatedroje lankėsi Šv. Sosto nuncijus arkiv. Erwin Josef Ender, atvykęs pagerbti Šv. Šeimos seserų.

□    Irano užsienio reikalų min. Kamai Kharazi vasario 2 d. Vatikane susitiko su pop. Jonu Paulium II. Šis “mandagumo vizitas” yra pirmasis popiežiaus susitikimas su tokio aukšto rango Irano islamiškosios respublikos pareigūnu.

□    Kun dr. J. Grabys, Amsterdam, N.Y., lietuvių parap. klebonas, sausio 13 d. atšventė amžiaus 75 m. sukaktį.

□    Pop. Jonas Paulius II priėmė kvietimą per numatomą kelionę po Vidurinius Rytus atvykti į Iraką. Popiežius dar 1994 m. yra gavęs Irako vyriausybės ir vietos Bažnyčios kvietimą apsilankyti, ir šis kvietimas tebegalioja. Pop. nori vykti į tokią kelionę, kurios metu jis aplankytų šventąsias Senojo Testamento vietas.

□    1997 m. rudenį sudarytoje JAV LB Krašto valdyboje ses. Margarita sudarė naują Religinių reikalų tarybą: pirm. ses. Margarita Bareikaitė, nariai - prof. kun. Antanas Jurgelaitis, OP, STL, dr. Mirga Girniuvienė, Aldona Lingertaitienė, ses. Ona Mikailaitė ir Daiva Navickienė. Tarybos planuose numatyta palaikyti glaudžius ryšius su Švietimo taryba ir šeštadieninėmis lituanistinėmis mokyklomis, ruošti medžiagą religijos pamokoms.

□    Arkiv. Jonas V. Bulaitis vasario 2 d. šventė kunigystės 40 metų sukaktį.

□    Kun. gyd. Andrius Narbekovas, ruošiąs doktoratą Washington, D.C., kovo 6 — 8 d. vadovavo rekolekcijoms Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, Putnam, CT.

□ Kun. Jonas Dėdinas, daugiametis Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje mokytojas ir kapelionas, sausio 10 d. atšventė savo 75 m. gimtadienį.

□    Sausio 10 d. Los Angeles katedroje kard. Roger Mahony šešiasdešimtčiai žymių žmonių, vyrų ir moterų, įteikė popiežiaus skirtus Šv. Grigaliaus ordinus, jų tarpe vienam lietuviui - poetui Bernardui Brazdžioniui. Iškilmės tęsėsi dvi valandas.

□ Prel. Pranas Dauknys, Melbourno, Australijoje, lietuvių parapijos klebonas, vasario 28 d. atšventė kunigystės 45 m. jubiliejų.

□ Arkiv. Charles A. Salatka, Oklahoma City, OK, vasario 26 d. šventė amžiaus 80 m. sukaktį.

□    Aštrėjant Jungtinių Tautų ir Irako nesutarimui ir gresiant karui, vasario 8 d. pop. Jonas Paulius II Šv. Petro aikštėje susirinkusiems maldininkams ir turistams pareiškė, kad yra laiko nesmurtinėmis priemonėmis spręsti Jungtinių Tautų ginkluotės tikrintojų ir Irako krizei. “Tikiuosi, kad tie, kurie atsako už tautų gyvastį, sieks pasikliauti diplomatinėmis priemonėmis bei dialogu ir įstengs išvengti bet kokio pobūdžio konflikto”, sakė popiežius. Ir iš tiesų, nuvykus Irakan JT gen. sekretoriui, ginkluoto konflikto bent laikinai pavyko išvengti.

Juozas M.