40-asis sukaktuvinis straipsnio konkursas

     Siūlome konkursui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. 2. Kai prarandama ir atrandama tautybė.3. Kokie man artimesni kunigai: “tradiciniaiar“modernistai ”? 4. Mano svajonių vyras/žmona.5. Ar kultūringas žmogus ir inteligentas yra sinonimai?6. Dabartinio Lietuvos ir išeivijos jaunimo charakteristika.7. Ryškiausios komunizmo liekanos Lietuvoje ir kaip jų atsikratyti.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1999 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

     Pageidaujama rašyti mašinėle, nesugrūsti eilučių ir palikti šonuose paraštes. Visi premijuoti rašiniai spausdinami. Spausdiname ir nepremijuotus, tinkamus mūsų žurnalui. Rinkėjai spaustuvėje kartais visai nenori priimti neaiškiai paruoštų rankraščių.

Nuoširdi padėka Laiškų lietuviamsrėmėjams

Po lOO dol. aukojo M. Ročkuvienė, M.V. Monkus, A. Babickienė.

Po 50 dol. aukojo: D. Milius, E. Jasaitienė.

40 dol. aukojo Peck Leon J.

Po 30 dol. aukojo: Z. Petkus, I.Rimkūnas, V. Gedgaudas.

Po 25 dol. aukojo: kun. Kireilis, V. Stančius.

Po 20 dol. aukojo: Beinorauskienė, V. Čepaitienė, H. Laucius, M. Žemaitis, I. Jasys, G. Janušonis, N.J. Dėdinas, G. Šaulys, D. Navasaitis, V.A. Mažeika.

Po 15 dol. aukojo: E. Sakalauskas, S. Laniauskienė.

Po 10 dol. aukojo: G.A. Rudis, E. Nemickas, A. Sakalas, G. Reškevičius, P. Ąžuolas, B. Neverauskas, V. Janukaitis, K. Gobis, kun. J. Grabys, A. Goldikovskis, J. Kliorys, R. Jakas, O. Skardis, J. Skrinska, G. Kaufmanas, K.A. Valiuškis, E. Diminskis, R. Čepulis, G. Surdenas, H. Stasas, D. Mikoliūnas, K. Ramašauskas, V.P. Vygantas, B. Kazlauskas, A. Raulinaitis, I. Ignaitienė, E. Radzevičiūtė, S. Budrys, O.S. Martišauskas, R.E. Šilgalis, V. Repečkaitė.

Po 5 dol. aukojo: J. Povilaitis, V. Zakarienė, A. Žemaitaitis, A. Bikulčienė, K. Lembertas, E. Sužiedelis, V. Žebertavičius, M. Kardauskas, E. Jaškus, A. Barzdukas, O. Merkis, kun. J. Bacevičius, A. Bailey, S. Plenys.

LAIŠKAI LIETU VI AMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.