□    Lietuvos katalikių moterų draugija geg. 2 d. atšventė 90 m. sukaktį. Šventę pradėjo draugijos dvasios vadas šv. Mišiomis Šv. Kazimiero bažnyčioje Kaune, o visos kitos iškilmės vyko Nacionalinėje filharmonijoje. Tarp kitų garbingų svečių dalyvavo Lietuvos prez. žmona Alma Adamkienė, seimo pirm. prof. V. Landsbergis. Buvo prisiminta draugijos praeitis, nuveikti darbai, nustatytos gairės ateičiai. Draugija rūpinasi moterų švietimu, kultūrine veikla, stengiasi gerais darbais prisidėti prie dvasinio tautos atgimimo.

□    Vasario 20 d. Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją aplankė Jungtinės Karalystės (D. Britanijos) ambasadorius Thomas Macan. Jis padovanojo seminarijai anglų k. vadovėlių ir informacinės literatūros. Čia susitiko su Kauno arkiv. S. Tamkevičium, kuris padėkojo už padovanotas knygas ir priminė keletą vaisingo bendrabarbiavimo pavyzdžių tarp Kauno arkivyskupijos ir didžiosios Britanijos katalikiškų institucijų.

Badas.     Telesforas Valius

□    Birželio 24 d. Lietuvos vyriausybė pasiūlė drausti valsybinei socialinio draudimo (“Sodros”) pensijai gauti, be kai kurių kitų, ligšiol neapdraustų, visų Lietuvoj pripažintų religinių bendruomenių dvasininkus. Apskaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 1.000 įvairių konfesijų dvasininkų.

□    Birželio 7 d. kun. Leonardas Musteikis šventė savo kunigystės 60 m. jubiliejų. Kunigu įšvęstas 1938 m., vikaravo Troškūnuose, Dusetose, Šeduvoje. Atvykęs į JAV, apsigyveno Omahoje, NE, buvo Gerojo Ganytojo seserų vienuolijos kapelionu ir tos vienuolijos mergaičių gimnazijos mokytoju. Išėjęs į pensiją, apsigyveno Sunny Hills, FL. Sukakties minėjimo iškilmėse dalyvavo vysk. Baltakis, keletas kunigų, jubiliato giminės ir daugybė svečių.

□    Geg. 14 d. iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Petro aikštėje, Vatikane, baigėsi beveik mėnesį trukęs Azijoje sinodas. Pop. Jonas Paulius apgailestavo, kad sinode negalėjo dalyvauti Kinijos vyskupai. Kitais metais popiežius rengiasi lankytis Azijoje. Tada jis paskelbs sinodo nutarimus.

□    Birželio 18 - arkiv. Julijono Steponavičiaus (1911-1991) mirties dieną - karstas su jo palaikais iš Vilniaus arkikatedros požemių perkeltas į Tremtinių koplyčią. Iškilmingas šv. Mišias už tremtinį arkiv. J. Steponavičių aukojo Vilniaus arkiv. A.J. Bačkis, vyskupai J. Boruta ir Tunaitis, Panevėžio vysk. J. Preikšas ir daugybė kunigų. 1955 m. konsekruotas vyskupu, J. Steponavičius administravo Vilniaus ir Panevėžio vyskupijas. Bolševikų valdžios buvo ištremtas į Žagarę, ir tik 1988 m. buvo leista grįžti į Vilnių ir eiti apaštalinio administratoriaus pareigas.

□    Balandžio 26 d. 50 m. kunigystės jubiliejų atšventė kun. Kazimieras Rimkus, OFM, Cap., buv. Nemakščių klebonas ir bažnyčios statytojas, dabar altaristas.

□    Birželio 30 d. paslaptingai dingo kun. Ričardas Mikutavičius, gyvenęs Kaune, buvęs Vytauto ir Įgulos bažnyčių rektorius, meninių vertybių kolekcionierius.

□    Liepos 4 d. Lietuvos muziejininkai atskleidė keliolika metų saugotą paslaptį apie atrastą Vilniaus katedros požemiuose auksakalystės lobyną. Chodkevičių rūmuose šios vertybės (monstracijos, bažnytinės taurės, relikvijoriai, vyskupo lazda ir kt.) pirmiausia buvo parodyta valstybės ir katalikų Bažnyčios vadovams: Lietuvos prez. Valdui Adamkui, seimo pirm. Vytautui Landsbergiui, min. pirm. Gediminui Vagnoriui ir arkiv. A.J. Balčkiui. Šį lobį 1985 m. kovo 27 d. atrado Vilniaus katedros tyrinėtojai: Napalys Kitkauskas, Juozas Stasiukaitis, Stasys Čipkus ir Romualdas Budrys.

□    Tėvų marijonų provincijolas kun. Donaldas Petraitis MIC ir kun. Albinas Gurklys MIC lankėsi Lietuvoje. Liepos 11 d. dalyvavo Vilkaviškio katedros pašventinimo iškilmėse, o liepos 12 d. pal. Jurgio Matulaičio šventėje Marijampolėje.

□    Prel. Jurgis Šarauskas, švęsdamas kunigystės 25 m. sukaktį, “Draugo” fondui atsiuntė 1000 dol., tapdamas garbės nariu.

□    Geg 13 d. Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje per šv. Mišias, kurias aukojo Telšių vysk. A. Vaičius, buvo pašventintas busimojo Šv. Klaros vienuolyno Kretingoje kertinis akmuo. Šis akmuo buvo atvežtas iš seniausio Šv. Klaros vienuolyno Asyžiuje, Italijoje. Naujojo vienuolyno finansavimu rūpinasi Veronos, Italijoje, pranciškonų vienuolynas.

□    Pal. J. Matulaičio namuose Kaune geg. 9 d. buvo surengta muzikos popietė “Tau, Marija”. Pradėta šv. Mišiomis, kurias koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius ir mons. K. Senkus. Giedojo vidurinių mokyklų chorai.

□    Kun. A. Lipniūno jaunimo kultūros centras geg. 15-17 d. surengė jaunųjų vadovų kursus Berčiūnuose, netoli Panevėžio. Vyr. klasių mokiniai ir studentai buvo mokomi vadovauti vaikų ir savo amžiaus jaunimo stovykloms. Kursams vadovavo Šv. Pranciškaus Ksavero vienuolijos brolis Juozas Blebas, talkinamas amerikiečių.

□    Prel. A. Dambrauskui-Jakštui atminti lenta atidengta Kaune gel. 6 d. prie namo Rotušės a. 23, kur šis žymus visuomenės veikėjas, filosofas, literatūros kritikas, poetas gyveno nuo 1906 ligi mirties, 1938 m.

□    Evang. liuteronų vysk. Jonas Kalvanas pašventino naują bažnyčią Saudargo miestelyje. Senoji buvo susprogdinta II Pasaulinio karo metu, naujoji buvo atvežta iš Vokietijos, ją reikėjo tik sumontuoti.

□    Lietuvos prez. V. Adamkus birželio 10 d. prezidentūroje priėmė vienuolika Lietuvos vyskupų, su kuriais pietų metu pasidalino įspūdžiais apie geg. 18 d. Vatikane įvykusį jo susitikimą su pop. Jonu Paulium II, taipgi aptarė numatytą popiežiaus vizitą Lietuvoje ateinančiais metais. Pasitarime paliestos ir tikybos mokymo problemos mokyklose. Tokie pasitarimai, prezidento ir vyskupų susitikimai, numatomi du kartus per metus.

□    Kauno arkivyskupijos Caritas geg. 20 d. kreipėsi į švietimo ministrą K. Platelį, nurodydami, kad vien Kaune yra 2300 nuskurusių šeimų, kuriose auga 4000 nepilnamečių vaikų. Visoje Lietuvoje esama 10.000 tokių šeimų, auginančių 26.000 vaikų, kurie visiškai apleisti, neprižiūrėti. Jiems būtina valstybinė parama.

□    Nijolė Sadūnaitė, vienuolė, kovotoja dėl tikinčiųjų ir visų žmonių teisių, dėl Bažnyčios ir Lietuvos laisvės, buv. politinė kalinė, liepos 22 d. sulaukė 60 m. amžiaus. Ta proga ją sveikino Vilniaus meras Rolandas Paksas ir kt.

□    Janis Bulis, Rezeknės-Agluonos diecezijos Latvijos vyskupas, labai gerai mokąs lietuviškai, liepos-rugpj. mėn. aplankė latvių katalikų telkinius JAV: Čikagoje, Indianapolyje, Minneapolyje, Grand Rapids ir kitur. Aplankė ir lietuvius pranciškonus Brooklyne, NY.

□    Spalio 4 d. Hamiltono, Ont., Aušros Vartų parapija mini 50 m. sukaktį.

□    Liepos 6 d. Lietuvos prez. V. Adamkus DLK Gedimino antrojo laipsnio ordinu apdovanojo Kauno arkiv. metropolitą Sigitą Tamkevičių, trečiojo laipsnio Telšių vysk. A. Vaičių ir Vilkaviškio parapijos kleboną kan. Vytautą Gustaitį.

Juozas M.