Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Vietininko vartojimo klaidos

     Vietininku paprastai reiškiame vietą, bet kartais juo galime išreikšti laiką, būdą, būvį. Pvz.: Jis gyvena mieste(vietos vietininkas). Taip buvo senovėje(laiko vietininkas), Aš gyvenu dideliame varge (būdo vietininkas). Visi jį laiko didelėje pagarboje (būvio vietininkas).

     Vietininko vartosenai daug įtakos daro kai kurios svetimos kalbos, todėl, jį vartojant, pasitaiko nemaža klaidų.

     1. Netaisyklingas vietos vietininko vartojimas. Lietuvių kalboje vietininkas nelabai tinka kokio nors gyvo tvarinio “vidui” žymėti. Tokiais atvejais geriau tinka kilmininkas arba naudininkas. Pvz.: Tą mergaitėje(=mergaitės) pasikeitimą visi pastebėjo. Man labai patinka jame šis charakterio bruožas(=šis jo charakterio bruožas). Kūryba skatina žmonėse(=žmonių) jautrumą. Manyje (=Man) kilo gera mintis. Jame(=Jam) nuo per didelės įtampos pakilo kraujo spaudimas. Nuostabu, kad žmoguje(=žmogui) atsiranda tiek jėgos. Tas erzinimas šunelyje(=šuneliui) sukėlė didelį pyktį.

     Kartais sakinių su tokiu vietininku negalima pakeisti nei kilmininku, nei naudininku, bet reikia juos visai perredaguoti. Pvz.: Jeigu ir buvo jame pavydo, tai tik ne tau(=Jei kam jis ir pavydėjo, tai tik ne tau).

     Bendrinėje kalboje reikėtų skirti daiktavardžio vietininką namuosenuo prieveiksnio namie.Pvz.: Žmonės gyvena ne laukuose, bet namuose.Bet: Mano tėvų nėra namie(ne: namuose).

     Neapibrėžtai vietai nurodyti netinka vienas įvardis tame.Jį reikia keisti prieveiksniais čia, ten ir pan. Pvz.: Tame(=Čia) ir glūdi jo pasisekimas. Tame(=Čia, ten) ir buvo didžiausia problema.

     Vietą nurodantis įvardis kameyra žemaitybė. Bendrinėje kalboje geriau vartoti kur.Pvz.: Kame (=Kur) tu ta knygą padėjai? Kame(=Kur) tokį gerą draugą rasi?

     Vietos aplinkybėms sudaryti kartais visai be reikalo vartojami kai kurių daiktavardžių vietininkai, pvz., atstume, nuotolyjeir pan. Čia labiau tiktų prielinksninės konstrukcijos. Pvz.: Kelių žingsnių atstume (=Už, kelių žingsnių) pamačiau gyvatę. Jų namai stovi maždaug trijų kilometrų nuotolyje (=už trijų kilometrų) nuo miesto.

     2. Netaisyklingas laiko vietininko vartojimas. Laikui reikšti vartotinas ne vietininkas, bet galininkas arba kartais įnagininkas. Pvz.: Turbūt jis tai supras tik mirties valandoje(=valandą). Paklydęs šunelis atsirado tik trečioje dienoje (-trečią dieną). Susitiksime šį vakarą septyniose(=septintą, septyniomis). Suvažiavimas bus ateinančiuose metuose(=ateinančiais metais). Geriausi linkėjimai Naujuosiuose Metuose(=Naujaisiais Metais arba: Geriausi Naujųjų Metų linkėjimai). Tame laike (=Tuo laiku) jis dar čia negyveno. Visuose atvejuose(=Visais atvejais) kreipkitės į mane.

     Kalbant apie paros dalių laiką, vartotini laiko galininkai, o ne vietininkai: rytą, dieną, naktį (išimtis — vakare).Pietvakarių Lietuvoje paplitusi forma ryteyra tarminė, bendrinėje kalboje jos geriau nevartoti.

     Abstrakčių veiksmažodinių daiktavardžių laiko vietininką dažnai galima pakeisti gyvesniais ir vaizdingesniais pasakymais: pusdalyviais, padalyviais arba šalutiniais laiko aplinkybės sakiniais. Pvz.: Fotografavime(=Fotografuojant) reikia kreipti dėmesį į apšvietimą. Teniso žaidime(=Žaisdamas tenisą) jis labai pavargo. Sportininkas labai pasižymėjo trumpų distancijų bėgime (=bėgdamas trumpas distancijas). Pakilusioje temperatūroje (=Pakilus temperatūrai. Kai pakilo temperatūra) greičiau išsisėmė jo jėgos.

     Lietuvių kalboje neturėtų būti vartojami laiko vietininkai polinksniais ar prielinksniais. Tokia vartosena yra įprasta rusų kalboje. Tokius sakinius galima pataisyti įvairiais būdais:

     a. Laiko vietininką keičiant prielinksnio per konstrukcija, o kartais pavartojant ir laiko įnagininką. Pvz.: Mokytojas įsakė išmokti eilėraštį savaitės bėgyje (=per savaitę). Kelių dienų eigoje (=Per kelias dienas) jis labai pasikeitė. Laike praėjusiųmetų (=Per praėjusius metus) jis labai subrendo. Laike pamokų (=Per pamokas) negalima išdykauti. Laike posėdžio (=Per posėdį, posėdžio metu) pirmininkas pateikė įdomių minčių.

     Tokius posakius visuomet taisydavo ir J. Jablonskis, teigdamas, kad mes nesakome Tris kartus dienos laikotarpyje valgau, bet Tris kartus per dieną valgau, lygiai kaip nesakome Nakties bėgyje triukšmavo, tik Per naktį (visą, kiaurą naktį) triukšmavo.

     b.    Vietininką keičiant laiko galininku. Pvz.: Ligonis net du kartus neteko sąmonės tos pačios dienos bėgyje (=tą pačią dieną). Aš tau grąžinsiu skolą šios savaitės bėgyje (=šią savaitę).

     c.    Vietininką keičiant pusdalyviu ar padalyviu. Pvz.: Laike žaidimo (=Žaisdamas) jis susižeidė. Pamokos aiškinimo eigoje (=Aiškinant pamoką) mokiniai labai atsidėję klausėsi. Šimtmečių bėgyje (=Slenkant šimtmečiams) daug kas pasikeitė.

     Dar galima pridėti, kad reikėtų vengti kai kurių daugelio vartojamų, bet mūsų kalbai nelabai būdingų laiko vietininkų, kuriuos galime pakeisti daug paprastesniais vaizdingesniais pasakymais, pvz.: pirmoje eilėje (=pirmiausia, visų pirma, iš pradžių); paskutinėje eilėje (=paskiausiai, vėliausiai, pačioje pabaigoje)', laiko bėgyje (=kada nors, ilgainiui)', eilėje atvejų (=dažniausiai, paprastai, daugeliu atvejų).

     3. Netaisyklingas būdo vietininko vartojimas. Neteisyklingai vartojamus būdo vietininkus galima pakeisti įvairiais kitais paprastesniais ir taisyklingesniais pasakymais.

     a. Būdo vietininkas keičiamas būdo įnagininku. Pvz.: Savo jaunąją kartą turime ugdyti lietuvybės dvasioje (=lietuvybės dvasia). Skaičiau knygą, parašytą anglų kalboje (=anglų kalba). Tas jo veikalas yra sukurtas labai gražiame stiliuje (=gražiu stiliumi). Artistė scenoje pasirodė visoje savo didybėje (=visa savo didybe). Jam teko dirbti labai sunkiose sąlygose (=labai sunkiomis sąlygomis). Šitokiose aplinkybėse (=Šitokiomis aplinkybėmis) gyvena labai daug žmonių. Prašau šį dokumentą parašyti dviejuose egzemplioriuose (=dviem egzemplioriais).

     b.    Nevykusį būdo vietininką kartais galima keisti ne tik būdo įnagininku, bet ir būdo prieveiksmiu. Pvz.: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika išėjo lotynų kalboje (=lotynų kalba arba: lotyniškai). Tymais jis persirgo lengvoje formoje (=lengva forma arba: lengvai). Paskaita buvo skaitoma lietuvių kalboje (=lietuvių kalba arba: lietuviškai).

     c.    Netaisyklingas būdo vietininkas gali būti pakeistas dalyviu, pusdalyviu ar padalyviu. Pvz.: Šiandien jis yra labai geroje nuotaikoje (=labai gerai nusiteikęs). Mano draugas buvo dideliam nustebime (=labai nustebęs). Šis metalas praranda spindėjimą sąlytyje (=susiliesdamas) su kai kuriais cheminiais junginiais. Sportininkas pasiekė labai gerų rezultatų bėgime ir plaukime (=gerų bėgimo ir plaukimo rezultatų). Karą bus galima laimėti tik vienybėje (=susivienijus) su savo kaimynais. Vos galėjau susikalbėti garsiame orkestro grojime (=garsiai grojant orkestrui).

     d.    Vengiant nevykusių būdo vietininkų, kartais reikia pertvarkyti visą sakinį. Pvz.: Originale tas veikalas pasirodė jau prieš trejus metus (=To veikalo originalas...) Esu skaitęs tą veikalą dar rankraštyje (=to veikalo rankraštį). Už automobilio vairavimą neblaiviame stovyje jis buvo smarkiai nubaustas (=Už. tai, kad automobilį vairavo būdamas neblaivus...).

     Kartais būdo vietininkais sakinyje vartojami vertiniai iš rusų kalbos: esmėje, pagrinde, principe, daugumoje, pilnumoje, visumoje, tikrumoje. Pvz.: Esmėje (=Iš esmės) jis neblogas žmogus. Mūsų tautiečiai pagrinde (=daugiausia, daugumas mūsų tautiečių) buvo ūkininkai. Principe (=Iš principo) jis jau sutiko. Mūsų miestelio gyventojai daugumoje (=daugumas mūsų miestelio gyventojų) yra airiai. Mašina buvo pilnumoje (=visai, visiškai) sutaisyta. Manau kad tą planą reikėtų priimti pilnumoje (=visą, pilną, ištisą, be pakeitimų). Tikrumoje (=Iš tikrųjų, iš tiesų) buvo visiškai kitaip. Visumoje (=Apskritai, iš viso) jo darbas buvo neblogas.

(b.d.)