40-asis sukaktuvinis straipsnio konkursas

     Siūlome konkursui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. 2. Kai prarandama ir atrandama tautybė. 3. Kokie man artimesni kunigai:tradiciniaiar "modernistai”? 4. Mano svajonių vyras/žmona. 5. Ar kultūringas žmogus ir inteligentas yra sinonimai? 6. Dabartinio Lietuvos ir išeivijos jaunimo charakteristika. 7. Ryškiausios komunizmo liekanos Lietuvoje ir kaip jų atsikratyti.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams. 2345 W. 56th St., Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1999 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

     Pageidaujama rašyti mašinėle, nesugrūsti eilučių ir palikti šonuose paraštes. Visi premijuoti rašiniai spausdinami. Spausdiname ir nepremijuotus, tinkamus mūsų žurnalui.

Vasario 16-oji jau čia pat. Iki tos dienos turime gauti konkurso straipsnius. Jeigu kas dar neatsiuntė, prašome pasiskubinti.

Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams

60 dol. aukojo A M. Rudis 50 dol. aukojo P. Gruodis 40 dol aukojo A. O. Skrebūnas

Po 20 dol. aukojo: K. Rimkus, A. Mikšys, Narušis, V. Šoliūnas, S. Vėbras, S. Jelionis, V. Laniauskas, J. Ališauskas, A. Plioplys.

15 dol. aukojo V. Gailiūnas.

Po 10 dol. aukojo: G. Reinytė, A. Bikulčius, J. Astas, S. Galesas, R. Banionis, S. Riekus, O. Abromaitis, S. Vaškys, S. Klevas, P. Gluoksnys, J.P. Rudenis, S. Kavaliūnas, V. Bakšys, J. Radas, A. Puteris, O. Mažionytė, E. Repšienė. Po 5 dol. aukojo: V. Maciūnas, V. Pleirys, B. Valavičius, Nek. Prasidėjimo Seserys, V. Damušis, G.Montvilienė, A. Smilga, A. Lipčienė, V. Skrupskas, P. Petraitis, S. Kezenius, I. Ulpa.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys. SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street. Chicago. IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. F:AX (773) 737-0486. “Draugo" spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol.. atskiras numeris-2 dol.