41-ajam Laiškų lietuviams konkursui siūlomos temos:

     1 Ką pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį.
     2.    Laiškų lietuviams vieta mūsų periodikoje.
     3.    Kaip išvengti depresijos.
     4.    Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė - ji amžina.
     5.    Ar atvirumas žmogui padeda, ar kenkia?
     6.    Ne savo ugnimi žėruojam, ne sau aplinkui šviesą liejam.
     7.    Nėra šventų žmonių, yra tik šventi darbai.
     8.    Kelias į žmonių širdį eina per širdį.
     9.    Kas padaroma vaiko labui - padaroma tautos gerovei.
     10.    Į Tiesą - per ją supančias netiesas.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 2000 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

     Kadangi šis konkursas bus jau šio tūkstantmečio gale, tai savaime suprantama pirmoji tema: ką mes su savimi pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį. Antroji taip pat nesunkiai suprantama. Ateinančių metų pradžioje švęsime šio žurnalo auksinį jubiliejų, tai bus naudinga panagrinėti, kokią vietą per tą penkiasdešimtmetį jis užėmė mūsų periodikoje. Čia, žinoma, geriau galėtų apie tai spręsti tie, kurie jį skaito jau nuo pat pradžios - 1950 metų, bet manome, kad ir daugelis Lietuvos skaitytojų jau galėjo su juo pakankamai susipažinti, kad galėtų kompetentingai atsakyti į pateiktą klausimą.

     Atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti kai kurių temų formulavimai lyg šiek tiek “kūrybingesni”, kad konkurso dalyviai galėtų kūrybiškiau ir kartu laisviau atskleisit savo kūrybinį talentą. Gerai žinome, kad tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje yra nemaža tokių kūrybingų rašytojų. Tad kviečiame konkurse dalyvauti ir vienus, ir kitus. Būtų labai malonu, kad gautume straipsnių ir iš tų, kurie neseniai yra atvykę iš Lietuvos. Tad pasiryžkite ir rašykite, nelaukdami paskutinės dienos, kad gautume laiku jūsų rašinius. Galima rašyti ir beletristine forma.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviamsadresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.