■    Bažnyčios istorijoje Kristaus jubiliejus bus dvidešimt šeštasis, ir Šventieji metai pirmą kartą žymės ribą tarp dviejų tūkstantmečių. Pirmasis jubiliejus buvo paskelbtas 1300 m. Jubiliejiniai 2000 Šventieji metai prasidės 1999 m. Kalėdomis ir tęsis ligi 2001 m. Kristaus Apreiškimo (Trijų karalių) iškilmių.

■    Lietuvos vyskupai nuo 1999 m. gavėnios iki jubiliejinių m. pabaigos lankys savo vyskupijų parapijas, o kunigai, padedami parapiečių, bendraus su parapijos šeimomis ir kvies švęsti jubiliejinius metus.

■    Neseniai Lietuvoje pirmą kartą lietuvių kalba išleistas visas Šv. Raštas - Senasis ir Naujasis Testamentai. Ir pirmą kartą Šv. Rašto tekstai išversti iš originalo - aramėjų, hebrajų ir graikų kalbų. Senąjį Testamentą išvertė prof. prel. Antanas Rubšys, gyvenąs JAV, o Naująjį - kun. Česlovas Kavaliauskas, gyvenęs Lietuvoje, jau miręs. Išleido Katalikų pasaulio leidykla.

■    Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis vadovavo 1999    m. gavėnios rekolekcijoms vasario 11 - kovo 22 d. šiose Kanados lietuvių parapijose: Montrealyje, Otavoje, Vasagoje, Londone, Mississaugoje, Delhi, Hamiltone, St. Catherines ir Toronte.

■    Kaune, Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje 1998 m. gruodžio 30 d. įvyko Giesmės choro sukaktuvinis religinis koncertas, minint to choro 15 m. veiklos sukaktį. Šis choras, įsteigtas 1983 m., gieda šv. Mišių metu Kauno arkikatedroje bazilikoje. Yra koncertavęs ir užsienyje.

■    Didžiojo krikščionijos jubiliejaus proga 2000    m. Kryžių kalne bus pastatytas jubiliejinis kryžius. Iškilmingai pašventintas bus didžiųjų Kryžiaus kalno atlaidų metu, kurie būna liepos mėn. trečią sekmadienį.

■    Nauja labdaros valgykla sausio 4 d. atidaryta prie Šiaulių Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios. Kartą per dieną ten pamaitinama 20, vėliau 50 benamių vaikų. Valgykla rūpinasi kleb. kun. K. Daknevičius, o ja rems Maltos ordinas, Caritasir parapija.

■    Prel. Jonas Kučingis, Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos atnaujintojas bei lietuvių centro įkūrėjas, ilgametis klebonas, dabar emeritas, gruodžio 27 d. buvo pagerbtas 90 m. sukakties proga. Raštu jį pasveikino Lietuvos prez. V. Adamkus, Lietuvos vyskupai, daugybė kunigų ir pasauliečių.

■    Tradicinis kalėdinis koncertas įvyko gruodžio 27 d. Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, Philadelfijoje. Kasmetinių šių koncertų rengimu rūpinasi kun. Petras Burkauskas, tos parapijos administratorius, vargonų muzikos meistras. Programą atlieka parapijos choras, vad. Anelės Kaulinytės, ir profesionalaus lygio įvairių sričių muzikai, atlikdami pasaulinio masto kompozitorių kūrinius.

■    Vysk. Rimantas Norvilą, Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius, vasario 26- kovo 28 d. vedė gavėnios rekolekcijas šiose JAV lietuvių parapijose: Brooklyne, St. Petersburge, Čikagoje, Cicero ir Los Angeles.

■    Detroite Šv. Antano ir Southfieldo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijose gavėnios rekolekcijas vedė kun. Rimantas Gudelis, talkinąs Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje.

■    Pop. Jono Pauliaus II apaštalinių kelionių kilometražas tris kartus viršija atstumą tarp Žemės ir Mėnulio. Savo užsienio kelionėse jis praleido 7% viso savo pontifikato laiko: sudėjus visas kelionių dienas, susidarytų beveik pusantrų metų.

■    Prieš 1998 m. Kalėdas Kėdainių evang. reformatų bažnyčioje buvo ordinuotas kunigu Rimas Mikalauskas. Jį įšventino evang. liuteronų vysk. Jonas Kalvanas.

■    Gargždelėje, netoli Salantų, savo tėvų sodyboje, įkūręs akmenų, šimtamečių medžių kelmų savotišką muziejų, buvo Vilius Ordyvas - pranciškonų broliukas. Jis mirė 1992 m. rugpj. 5 d., ir nuo to laiko šis savotiškas muziejus pamažu nyksta. Ten buvo sukaupta daug ir religinių dalykų.

■    Mintis pakviesti tikinčiuosius maldai už krikščionių vienybę savaitę prieš apaštalo Pauliaus Atsivertimo šventę sausio 25 d., kilo anglikonų

kun. Paul Watson 1908 m. Šiais metais Vilniuje už krikščionių vienybę buvo meldžiamasi trijose bažnyčiose; sausio 21 d. evang. liuteronų, 22 d. Vilniaus universiteto Šv. Jono ir 23 d. stačiatikių cerkvėje.

■    Kun. Pranas Šulskis MIC, sulaukęs 80 m., mirė 1998 m. vasario 3 d. Marijampolėje.

■    Kun. Petras Barauskis MIC mirė vasario 3 d. slaugos namuose Danielson, Conn, sulaukęs 90 m. Sausio 22 d. jis buvo atšventęs savo kunigystės 60-ąsias sukaktuves.

■ Dievo tarno arkiv. Mečislovo Reinio beatifikacijos bylos postulatorius vysk. J. Boruta SJ prašo atsiliepti visus, kurie pažino arkiv. M. Reinį, parašyti apie šio hierarcho gyvenimą ir veiklą (Šventaragio 4, Vilnius 2001, Lietuva).

Juoz. M.