Knygelė vaikams

     Nedidelė (46 psl.)- Spalvotu viršeliu, išraiškingom vinjetėm prieš kiekvieną apsakymėlį. Gražia lietuvių kalba pasakojama apie įvairių šalių bei rasių vaikučius, tų kraštų žvėrelius. Viena iš tų pasakų - apie liūtą. Pradžioje autorius rašo: “Kviečiu į kelionę. O kas nemėgsta keliauti? Tokių nesu sutikęs. Keliauja jauni ir seni, mergaitės ir berniukai, debesėliai dangaus vieškeliais, vandens lašas upelyje, skruzdėlytė savo takeliu”.

Ištrėmė.     Povilas Puzinas

     Knygelėj ir “keliaujama” po įvairius kraštus. Štai juodukas Tamba visų klausinėja, kaip pasidaryti stipresniu. Klausia net seno liūto prie Nigerio upės. Štai nebylys Džotis muša būgną “tamtamą” ir be kalbos, tik rankos mostu, rodo praeiviams norimą kryptį. Štai Kanadoje Tomas ir Vilis nebijo vilko, kai visi trys pakliūva ant ledo lyties didžiulėj upėj, o išsigelbėję berniukai gailisi nuskendusio vilko...

     Taip kiekviename apsakymėlyje gražiai įjungiamas koks gėrio grūdelis, lemiamu laiku atsiradęs vaikų širdelėse.

     Ir paskutinis - apie tigrą. Geros širdies Šen Benas buvo išgelbėjęs dramblį Taptapą, užtat šis išgelbėjo jį ir tigrą, patekus jiems į kaimelio vyrų iškastą duobę - sugauti kraugerį tigrą, jau papjovusį net tris buivoles. Bet Šen Benas pasigaili išsigandusio tigro ir jį iškrapšto iš duobės. Deja, žiauraus gyvenimo tigras gauna atpildą - jį nušauna Šen Beno tėvas. Ir niekas iš kaimelio gyventojų nesupranta, kodėl Šen Benui rieda ašaros prie negyvo tigro.

     Albertas Laurinčiukas. Tigro gyvenimas ir mirtis, apsakymai. Dailininkas Regimantas Gedgaudas, vyr. redaktorius Jeronimas Laucius. Išleido Lietuviška vaikų knygaVilniuje 1998 m. Spauda, Laisvės prosp. 60, Vilnius. Nei tiražas, nei kaina nepažymėta.

Alė Rūta

Atsiųsta paminėti

     Adolfas Damušis. LITHUANIA AGAINST SO-VIET AND NAZI AGGRESSION. Išleido  Į Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 1998 m. Kieti viršeliai, 342 psl., kaina 15 dol. Nemažai įdomių iliustracijų. Knyga gaunama kreipiantis  Į Laisvę fondą šiuo adresu: 12690 Archer Ave., Lemont, IL 604439.

     Algimantas Kezys. BŪTIES FRAGMENTAI. Išleido Galerija,4317 S. Wisconsin Ave., Stickney, IL 60402. Didelis formatas, 158 psl. Redaktorė Giedra Subačienė.

     Knygos turinys suskirstytas į šiuos skyrius: Pratarmė. Pradžių pradžia. Paprasčiausios būties struktūros. Primityvioji biosfera. Gyvybė ir sąmonė. Omegos taško link. Ieškant atverties į transcendenciją. Būtis iš arčiau. Post Scriptum

     Autorius, turbūt norėdamas susiformuoti aiškesnę pasaulėžiūrą, pasistengė susipažinti su moderniųjų filosofų bei teologų (kai kurių gal ir kontroversinių) veikalais. Savo išvadas stengėsi kiek galima kruopščiau pateikti šioje knygoje, ją gausiai iliustruodamas daugiausia savo fantazijos sukurtomis nuotraukomis. Teperskaito šią knygą skaitytojas ir tepasidaro atitinkamas išvadas. Gal tai nebus labai lengva, kaip buvo nė pačiam autoriui.

     Mes čia tik pateiksime keletą sakinių iš pirmojo skyriaus ir vieną kitą mintį iš paskutiniojo, norėdami parodyti skaitytojui, kokiu keliu autoriaus eita.

     Norėdamas bent šiek tiek sužinoti, ką dabar yra atradę šiuolaikiniai mokslai, ėmiau domėtis pačių mokslininkų mintimis, jų svarstymais apie pasaulį, jo pradžią, sandarą bei paskirtį. Tai įdomu man pačiam. Nebandau savo išvadų niekam skiepyti ar kam nors savo minčių primesti. Man parūpo sužinoti, kas esu aš gamtos begalybėje, iš ko tas aš susideda, kur einu, kam esu skirtas, kaip pasaulyje atsirado gyvybė, kas tai yra dvasingumas, kaip kūrėsi pasaulis, kaip jis kito.

     Mąstydamas apie pasaulį, pirmiausia stengiesi suvokti sąmoningo savo buvimo laiką. Tas sąmoningumo tarpsnis driekiasi praeityje, skverbiasi į ateitį, apima dabartį, susidedančią iš realaus ir įsivaizduoto galvojimo fragmentų. Fragmentai. Vieni tikri, kiti tarsi-tikri, vieni jau dingę praeityje, kiti, dar negimę, ateityje. Dabarties kaip ir nėra. Kaipradedi apie ją mastyti, ji jau praeityje. Savasis laikas žmogui yra artimiausias, ir todėl šio laiko nutikimai žmogaus atmintyje įsirėžia labiausiai. Jei daugiau dėmesio skiriame buitiniams reikalams, mažiau - ontologinių prasmių svarstymams, nenuostabu, kad žmogaus sąmonė nuplaukia svarbiausiųjų svarstymų paviršiumi. Turbūt mūsų sąmonė dar nėra pasirengusi savaime galvoti apie esmes. Sunkiai susiejame padrikai atplaukusius šviesesnio mąstymo fragmentus į ryškesnę, vientisesnę būties prasmių sampratą.

     Dievo klausimas visada buvo, yra ir išliks aktualus ir neatsakytas. Joks žmogus neturėtų kategoriškai neigti Aukštesniosios Būties. Ateizmas yra metafizinė negalimybė, tačiau nepaisant to, daugelis išdrįsta save priskirti šiai tikinčiųjų kategorijai. Kas vadina save netikinčiu, tas dažniausiai teatmeta naiviuosius infantiliškus tikėjimus, tikėjimus dievu seneliu, sėdinčiu aukštai debesyse, hebrajų viešpačiu, kuris kariauja išrinktosios tautos pusėje, stebukladariu, kuris išgydo, paguodžia, pataria... Tai karikatūriški Dievo stereotipai. Tikėti aukštesniu protu, visatos autoriumi, ir yra tikėti Dievu. Visai nesvarbu, kokiu kitu vardu tą Protą ar tą Galią pavadinsi. Reikšti savo tikėjimą Dievu galima įvairiausiai. Apeigos, šventieji raštai, įvairios konfesijos, sektos - tai priemonės savo tikėjimą iliustruoti žemiškai. Bet tikrojo tikėjimo esmė ta pati: garbiname ir lenkiamės Didžiajam Protui, kurio gelmėse grožio ir tiesos joks žmogus dar nepajėgė visiškai suvokti ir apie jį ką nors aiškaus pasakyti. Gal tai ir nereikalinga. Ką nors apie jį pasakius, bus pasakyta jau ne apie Jį.

     METMENYS 75/1998. Kūryba ir analizė. Redaguoja Violeta Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris. University of Illinois at Chicago, 601 South Morgan, Chicago, IL 60607-7112. Techninė redaktorė Henrieta Vėpštienė. Administratorė Marija Peškevičienė, 3006 55th Place, Downers Grove, IL 60516. Pavienio numerio kaina 8 dol. Metinė prenumerata (du numeriai) - 15 dol. Čekius siųsti JAV valiuta.

     Išleisti Senąjį ir Naująjį Testamentą, skirtą visoms krikščioniškoms konfesijoms, ekumeninį, Lietuvos Biblijos draugija buvo užsibrėžusi jau prieš keletą metų, tačiau dėl įvairių kliūčių pažado ištesėti vis nepavykdavo. Šios draugijos vykdomasis direktorius M. Mikalajūnas užtikrino, kad šiais metais Biblija bus išleista dviem formatais: didesniu ir vidutiniu. Leidiniui renkamos lėšos, kad Biblija būtų galima dovanoti mokykloms, vaikų globos namams ir panašiai.