■    Kazlų Rūdoje bal. 5 d. kun. Antanas Kereišis aukojo pirmąsias iškilmingas šv. Mišias ir teikė primicijų palaiminimą. Šios iškilmės Kazlų Rūdoje parapiečius džiugino, nes jau daug metų šioje parapijoje nebuvo pašaukimų į kunigus.

■    Kun. Vinco Valkavičiaus trilogija “Lithuanian religiuos life in America” (Lietuvių religinis gyvenimas Amerikoje) po 12 m. darbo galutinai baigta. I tomas apima rytines valstijas, II t. tik Pennsylvanijos, o III t. visas kitas į vakarus. Šiuose tomuose yra straipsnių apie daugiau kaip 130 lietuvių katalikų parapijų ir taip pat informacijos apie lietuvius protestantus. Be to, yra 7 vienuolynų, vyrų ir moterų, aprašymai, nemažai kunigų ir brolių biografijų.

■    Kan. Juozas Andrikonis, Kriauklių par. klebonas, mirė bal. 9 d., sulaukęs beveik 90 m. Nuo 1992 m. jis stengėsi atstatyti sovietinės kariuomenės sunaikintą Kriauklių bažnyčią. Gavus paramos iš išeivijos ir Lietuvos tikinčįųjų, statyba artėja prie galo. Deja, statytojas, darbų pabaigos nesulaukęs, iškeliavo amžinybėn.

■    Gavėnios metu, jubiliejinius metus švęsdama, Šv. Andriejaus lietuvių parapija Philadelphijoje surengė dvasinį atsinaujinimą - rekolekcijas, kurias vedė iš Vašingtono atvykęs Telšių vyskupijos kun. Antanas Lapė.

■    Kun. Balys Ivanauskas, buv. Šv. Jurgio lietuvių parapijos klebonas, mirė kovo 16 d., sulaukęs 88 m. Kunigu įšventintas 1939 m., beveik visa laiką sielovados darbą dirabo lietuvių parapijose. Šv. Jurgio parapijos klebonu išbuvo 1961 - 1980 m. Palaidotas Holy Sepulchre kapinėse Southfield, Mi. Laidotuvėse dalyvavo 2 vyskupai, 27 kunigai ir daugybė tikinčiųjų.

■    Balandžio 15 d., remiantis Rockfordo vysk. Thomas G. Doran pranešimu, pop. Jonas Paulius II JAV LB Krašto valdybos pirm Reginai Narušienei paskyrė Šv. Girgaliaus Didžiojo ordiną.

■    Čikagos Brighton Parko Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapija balandžio 25 d. atšventė 85 m. sukaktį. Ta pačia proga buvo pagerbti tos parapijos kunigai: prel. D. Mozeris ir kun. F. Kireilis 60 m. kunigystės, kun. E. Maxa - 40 ir klebonas A.C. Puchenski 27 m.

■    Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijai Švietimo ir mokslo ministerija siūlo suteikti leidimą veikti kaip nevalstybinei aukštajai mokyklai. Seminarijoje teikiamas išsilavinimas, remiantis dabar galiojančiais teisės aktais, Lietuvoje nėra pripažįstamas kaip aukštasis.

■    Kovo 7 d. pop. Jonas Paulius II vadovavo dešimties Dievo tarnų beatifikacijos iškilmėms Šv. Petro aikštėje Vatikane. Tarp naujųjų palaimintųjų 8 yra Ispanijos pilietinio karo kankiniai 1936 m., XVII a. Prancūzijos jaunuomenės švietėjas kun. Nicolas Barre ir Anna Schaffer, pasaulietė moteris iš Bavarijos.

■    Kovo 24 d Vilniaus mokytojų namų svetainėje dvi leidyklos - Katalikų pasaulis ir Aidai pristatė savo leidinius bei supažindino su savo veikla. Renginyje dalyvavo vysk. J. Boruta SJ.

■    Pasaulio lietuvių katalikų bendrijos komisija (kun. Vytautas Bagdanavičius, dr. Juozas Meškauskas, Jonas Pabedinskas ir Pranas Povilaitis) 1999 m. katalikų visuomenininko premiją paskyrė vilniečiui Artūrui Vazbiui už jo našias pastangas organizuojant Lietuvos jaunimą dirbti krikščioniškais visuomeniniais pagrindais - ekumenine prasme. Premijos mecenatas prel. dr. Juozas Prunskis.

■    Kovo 9 d. Kėdainių Ryto vidurinėje mokykloje dekanas kun. S. Bitkauskas susitiko su dekanato tikybos mokytojais. Kalbėta apie mokinių dalyvavimą šv. Mišiose, rengimą pirmajai išpažinčiai ir Komunijai ir kitais aktualiais klausimais.

■    Šių metų gruodžio 31d. vyks. vysk. Paulius Baltakis OFM švęs 75 m. amžiaus sukaktį. Pagal Bažnyčios teisės kanonus, ta data baigiasi jo kadencija. Vyskupas yra Šv. Tėvui jau įteikęs oficialų atsistatydinimą. Dar nežinia, ar bus paskirtas naujas vyskupas, ar kaip kitaip bus išspręstas šis klausimas: kas rūpinsis už Lietuvos ribų esančių lietuvių sielovados reikalais.

■    Šiuo metu daugiau kaip 10 Lietuvos kunigų dirba išeivijos sielovadoje. Ypatingai greitos pagelbos iš Lietuvos vyskupų konferencijos laukia Šv. Kazimiero lietuvių parapija Londone, Anglijoje: jos klebonas kun. Jonas Sakevičius MIC, sulaukęs 92 m. amžiaus, šią vasarą persikelia gyventi į Lietuvą.

■    Geg. 6. Čikagoje buvo atkasti Motinos Marijos Kaupaitės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigėjos, palaikai ir patalpinti motiniškojo namo koplyčioje, specialiai įrengtoje kriptoje. Nuo 1989 m. meldžiamasi ir rūpinamasi, kad ji būtų paskelbta palaimintąja. Šiuo metu šiai kongregacijai priklauso daugiau kaip 250 narių, iš kurių 186 gyvena Illinois valstijoje.

Juozas M.