■    Kun. Domininkas Valentis, gimęs italų šeimoje New Yorke, augęs lietuvių parapijoje New Yorke ir gerai išmokęs lietuvių k., prieš 10 m. dėstęs Vytauto Didžiojo universitete Kaune, kovo 9 d. popiežiškame Biblijos institute apgynė disertacija ir gavo Biblijos mokslų daktaro laipsnį. Kurį laiką buvo vysk. A. Deksnio sekretoriumi.

Erdvių verpetai.

■    Šv. Sosto ir Estijos sutartis, nustatanti Estijoje veikiančios Katalikų Bažnyčios juridinį statusą ir teises, įsigaliojo kovo 12 d.

■    1999 m. visų Lietuvos vyskupijų centruose - Vilniuje, Kaune, Telšiuose, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaišiadoryse vyksta konferencijų ciklas apie krikščionybę bei jubiliejinių metų tradiciją, istoriją ir liturgiją.

■    Atsižvelgdamas į Kalkutos arkiv. H. Sebas-tian D’Souza ir daugelio kitų aukštų dvasininkų prašymus, pop. Jonas Paulius II leido pradėti Kalkutos Motinos Teresės beatifikacijos diecezinį procesą, tuo būdu suteikdamas dispensą normai, pagal kurią turi praeiti 5 metai nuo Dievo tarno mirties, kad šis procesas galėtų prasidėti.

■    Balandžio II d. paminėta Šv. Juozapo Darbininko parap. klebono ir Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros vedėjo kun. dr. Algio Baniulio SJ kunigystės 25 m. sukaktis. Šv. Mišias drauge su jubiliatu koncelebravo Kauno arkiv. metropolitas S. Tamkevičius ir Telšių vyks. A. Vaičius.

■    Bal. 16 d. Telšiuose buvo suruošta jubiliejinė konferencija, skirta ateitininkijos atsikūrimo Žemaitijoje dešimtmečiui pažymėti. Šv. mišias katedroje aukojo Telšių vysk. A. Vaičius su kitais kunigais, o konferencija vyko Žemaitės teatro salėje.

■ Gegužės 1 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje Čikagos Marquette Parke buvo įšventintas naujas Čikagos arkidiecezijos diakonas Vytas Paškauskas. Jis yra buv. tos parapijos klebono ir gražiosios bažnyčios statytojo prel. Jurgio Paškausko artimas giminaitis (brolio sūnus).

■    Šv. Andriejaus lietuvių parapija Philadelphijoje savo deimantinę gyvavimo , o jos administratoriaus kun. Petras Burkauskas 20 m. kunigystės sukaktis paminėjo balandžio 24 ir 25 d. Šia proga vyko gražios iškilmės ir renginiai, išleistas 142 psl. leidinys, redaguotas Angelės Puodžiūnienės. Jame yra straipsniai, apžvelgią parapijos gyvenimą.

■    Kun. Robertas P. Galchus, gyv. Jacksonville, Fl., geg. 26 d. šventė 50 m. kunigystės sukaktį New Yorko Viešpaties Atsimainymo parapijoje.

■    Šv. Kazimiero seselės Remigija Sereikaitė ir Simona Žiūraitė, atvykusios iš Pažaislio, geg. 26 d. Lemonte papasakojo apie Pažaislio seselių darbą su Lietuvos vaikais bei jaunimu. Buvo parodytas ir filmas apie jų veiklą.

■    Dievo Apvaizdos lietuvių parapija Southfielde, MI, gegužės 9 d. šventė neeilinę šventę: kun. Aloyzo Volskio pakėlimą į klebonus ir Motinos dieną. Šv. Mišias aukojo vysk. Kevin Britt, asistuojant kunigams A. Volskiui, Viktorui Kriščiūnevičiui ir Walter Stanevičiui.

■    Kun. Vytautas Pikturna, buv. ilgametis Angelų Karalienės parapijos vikaras, vėliau pietinės Floridos lietuvių kapelionas, dabar gyvenąs Putname, birželio 3 d. atšventė 60 m. kunigystės sukaktį.

■    Kun. Vytas Memėnas, didelis amerikiečių katalikų Šv. Antano parapijos Frankfort, II, klebonas nuo 1990 m., pagal Bažnyčios įstatymus, išeina į pensiją. Kunigu įšventintas 1957 m. Esant tuo laiku lietuvių kunigų pertekliui, sielovados darbą pradėjo dirbti amerikiečių parapijose Joliet vyskupijoje, nenutraukdamas ryšių su lietuviais. Dabar, reikia manyti, kun. V. Memenąs ras laiko pagelbėti lietuviškoms parapijoms sielovados darbe.

■    “Bažnyčia negali norėti, kad pasaulio žinia-sklaida ją visur girtų, tačiau ji nori būti išgirsta ir teisingai įvertinta”, sakė žurnalistams Kauno arkiv. S. Tamkevičius.

■    Kun. Antanas Diškevičius, Putnamo Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno kapelionas, geg. 13 d. minėjo savo kunigystės 25 m. sukaktį. Minėjime dalyvavęs vysk. P. Baltakis pasakė pamokslą, papasakodamas jubiliato gyvenimą. Jis mokslą baigė ir kunigu įšventintas Lietuvoje. Prieš 3 metus vienuolynui netekus kapeliono, vienuolijos prašomas, Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis atsiuntė jį būti jų kapelionu.

■    Kun. A. Saulaitis SJ. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas, geg 26 d. Čikagoje, Jaunimo centre, neformaliame susitikime, atšventė 30 m. kunigystės ir 60 m. amžiaus sukaktis.

■    Pop. Jonui Pauliui lankantis Lenkijoje, Elko mieste, esančiame apie 100 km nuo Lietuvos, birželio 8 d. dalyvavo Lietuvos prez. Valdas Adamkus, visi vienuolika Lietuvos vyskupų, trijų kunigų seminarijų vadovybės su klierikais, tūkstančiai tikinčiųjų. Dalį pamokslo popiežius pasakė lietuviškai ir linkėjo Lietuvai stipraus krikščioniško tikėjimo. Prez. V. Adamkus, sveikindamasis su popiežiumi, pasakė, kad Šv. Tėvas yra visų lietuvių širdyse, mylimas ir laukiamas Lietuvoje.

■    Kun. Donald Petraitis MIC, marijonų provincijolas, birželio mėn. buvo išvykęs į Romą ir Lenkiją, kur dalyvavo ypatingose iškilmėse, kurių metu pop. Jonas Paulius II paskelbė palaimintaisiais daugybę lenkų kankinių žuvusių nacių režimo metais. Tarp jų yra ir du marijonai kunigai.

■    Šv. Sostas, įvertindamas Pilypo ir Elvyros Naručių krikščioniško gyvenimo pavyzdį ir nuopelnus Bažnyčiai ir lietuvių tautai, P. Narutį pakėlė į Šv. Grigaliaus ordino riterius, o E. Narutienei suteikė Pro Ecclesia et Pontifice ordino kryžių. Šie žymenys jiems buvo įteikti birželio 26 d. Lemonte, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

■    Vysk. Jonas Boruta SJ mano, kad netolimoje ateityje Lietuva turės dar tris šventuosius: arkivyskupus Teofilių Matulionį, Mečislovą Reinį ir vysk. Vincentą Borisevičių, mirusius kankinio mirtimi už tikėjimą. Iš Vatikano gautas leidimas šiems trims kankiniams pradėti beatifikacijos bylas.

Juoz. M.