Šių metų konkursas jau pasibaigė

     Gavome daugiau kaip 60 straipsnių, pasirašytų šiais slapyvardžiais: Lietuviškas beržas (2 str.), L. Dulkė, Tarvydas (2 str.), A. Daugirdas, Liepsnelė, Marytė, Kryžiaus gėlelė, Rudas baravykas, Saulės sūnus, Rasa Pakalniškytė, Tina, Vytas, Liepa I, Regina Kalinauskaitė, Emenda, Eliza, Pakeleivė, Aistė, Laisvė, Ausis, Kibirkštis, Anykštis (3 str.), Latvėnaitė (3 str.), Erškėtrožė, Spyglys, Jadvyga Jogailienė, Liepa II, Laiminas Meilė, Jurga, Aušrinė žvaigždė, Dzūkė, Alida, Varveklis, Elena Valiukaitė, Kornelija Pliaterytė, Viltis, Steponas Grigaliūnas, Vandenis, Nijolė, Nendrė, Amerikos lietuvis, V.D., Pelenė, Rita Perlaitė, B. Smilgutė, Klajūnas, Antanas Pikturna, Mituvėnas, Audra, Gintaro kraštas, Čarlė, Rasa Balsytė, Matas Siela, Vaibudaitė, Vakarė, Saulėtekis.

     Vertinimo komisija (Emilija Andrulytė, Laima Krivickienė, Juozas Masilionis, Aldona Šmulkštienė), jau baigia skaityti atsiųstus rašinius. Laimėtojai bus paskelbti jubiliejinėje šventėje, balandžio 2 d. Jaunimo centre.

Jubiliejinės šventės programa:

     3    val. p.p.    šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje.

     4    val. p.p.    oficialioji dalis didžiojoje J.C. salėje.

     5    val. p.p.    meninė programa.

     5:30 val. p.p.    vakarienė.

     Generalinis garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza trumpai apžvelgs Laiškų lietuviams nueitą kelią per 50 metų. Meninę programą atliks Ričardo Šoko vokalinis moterų ansamblis. Per vakarienę visi bus vaišinami Racine Bakery paruoštais skanėstais.

     Kas dar neturi užsisakę stalo, tuoj kreipkitės į Tėvus jėzuitus telefonu: 773-737-8400.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.