41-ojo Laiškų lietuviams konkurso premijų laimėtojai

Konkursui buvo atsiųsta 64 straipsniai (56 suaugusiųjų ir 8 jaunimo) visi, išskyrus tris iš JAV, buvo iš Lietuvos. Konkurso vertinimo komisija (Juozas Masilionis, pirm., Laima Krivickienė, sekr., Emilija Andrulytė ir Aldona Šmulkš'.ienė - narės) juos perskaitė ir įvertino. Skelbiame laimėtojus.

Suaugusiųjų grupėje

I.   (200 dol.): dr.Romualdas Kriaučiūnas, 1816 Tecumseh River Rd., Lansing, MI 48906-3823. Tel. 517-321-0091.

II.   (150 dol.): Antanas Marčiulaitis, Pajiesio 5, Garliavos paštas, LT-4316 Kauno raj.

III.   (po 100 dol.): Jurgita Sadeckaitė, Naujoji 23, Leipalingis, Lazdijų raj. Tel. 370-68-57511.

V.D Pelenė. Cleveland, Ohio.

IV.   (po 75 dol.): Rita Kairienė, Pietinė 11-10, LT-3815 Klaipėda. Tel. 36-23-90

Marytė Mikėnienė, Kalniečių 219-202, LT-3009, Kaunas. Tel. 8-27-7969.

Nijolė Rutkauskienė, Vytauto pr. 56-13, LT-3000 Kaunas.

V.   (po 50 dol.): Alma Gaivenytė, Basanavičiaus 94-222, Utena. Tel. 370-39-55185

Pranas Pučiliauskas, Kęstučio 9-6, Vilkaviškis. Tel. 23223.

Stefa Banikonienė, Baltijos, 1431, LT-3008 Kaunas.

Nijolė Sabonytė, Papartėliai, LT-4232 Kaišiadorių raj. Tel. 8-256-43216.

Speciali premija už uolų dalyvavimą konkursuose (50 dol.): Mečislovui Pacevičiui (jo globėjos dr. Birutės Žemaitytės adresas: Tvirtovės 17-45, LT-4580 Alytus.

Jaunimo grupėje

I.    (150 dol.): Robertas Urbonavičius, Ukmergės 23-68. LT-4043 Kaunas. Tel 8-27-256691.

II.    (100 dol.): Laura Čyžiūtė, Vytauto 32-14. Biržai. Tel. 8220-3450.

III.    (75 dol.): Marija Balkevičiūtė, Vilniaus 16-40. Telšiai.

IV.    (50 dol.): Antanas Meškauskas, Valančiaus 3-1. LT-3000 Kaunas.

V.    (po 25 dol.): Domas Mačiūnas, S. Daukanto 2715. Klaipėda.

Edgaras Staškauskas, Sūduvos 53, Sasnava, LT- 4536, Marijampolės raj. Tel. 8-243-28707.

JAV esantiems laimėtojams premijos jau nusiųstos. Lietuvoje gyvenantieji savo premijas galės atsiimti, nuėję į jėzuitų centrą Vilniuje prie Šv. Kazimiero bažnyčios pas budinčiąją seselę Liną Karvelytę. Didžioji 36a. Tel. 22-17-15

Buvo ir daugiau gerų rašinių, bet kaip loterijoje, taip dažnai ir konkurse, ne visi laimi. Visiems už dalyvavimą nuoširdžiai dėkojam. Daugelis ir nepremijuotų rašinių galės būti spausdinami;

Laiškai lietuviams

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas. SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago. IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo" spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol.. atskiras numeris-2 dol.