n Vasario 11, Pasaulinę ligonių dieną, Kauno arkiv. S. Tamkevičius lankėsi Kauno medicinos universiteto klinikose, aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Prieš tai jis paragino savo arkivyskupijos kunigus tą dieną aplankyti ligonines ir slaugančius asmenis.

n Didžiausias Jubiliejinių metų renginys Lietuvoje - antrasis Eucharistinis kongresas - vyks birželio 4 d. Kaune. Ta proga Amerikos kunigų vienybė organizuoja 17 dienų (geg. 29-birželio 14) ekskursiją į Lietuvą. Numatyta aplankyti daug Lietuvos vietų.

n Birželio 18-25 d. Romoje įvyks Tarptautinis eucharistinis kongresas. Popiežiui bus gera proga dar kartą priminti pasaulio katalikams Eucharistijos ir kitų sakramentų praktikos svarbą.

n Lietuvos vyskupų konferencijos pirm. Kauno arkiv. metropolitas S. Tamkevičius paragino kunigus, bendradarbiavusius su KGB, prisipažinti komisijai ir apie tai pranešti savo vyskupui. Arkivyskupas patikino, kad prieš prisipažinusius nebus imamasi represinių priemonių. Prisipažinti ir atgailauti arkivyskupas ragino ir visus tikinčiuosius, bendradarbiavusius su KGB.

■    Biblijos diena buvo surengta Biržų kultūros namuose 1999 m. lapkr. 14 d. Dalyvavo katalikai, evangelikai reformatai, metodistai, adventistai, sekmininkai. Kun. V. Aliulis MIC kalbėjo apie naujai išleistą Šv. Raštą.

■    Kauno Prisikėlimo bažnyčios ateitis aptarta specialioje konferencijoje gruodžio 3 d. Per 10 metų bažnyčios atstatymui iš žmonių ir juridinių asmenų surinkta 2,7 mil. litų, tiek pat gauta iš valstybės bei savivaldybių. Darbams baigti dar reikia apie 20 milijonų litų.

■    Gruodžio 12 d. kard. A. Sodonas, Vatikano valstybės sekretorius, pašventino Maskvoje Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurią po 60 m. valdžia grąžino katalikams.

■    Pop. Jonas Paulius II gruodžio 21 d. pagal tradiciją kreipėsi į kardinolus ir kitus Romos kurijos darbuotojus, apžvelgdamas svarbiausius 1999 m. įvykius bažnytiniame gyvenime. Daug dėmesio skyrė savo kelionėms į užsienį prisiminti bei įvertinti. Taip pat kalbėjo apie 2000 m. jubiliejui pasirengimą.

■    Gruodžio 25 d., per Kalėdas, Kazlų Rūdoje buvo pašventintas 2000 m. krikščionybės jubiliejui skirtas kryžius, kurį sukūrė tautodailininkas Skirmantas Šemėta.

■    Tėvui Stanislovui Dobrovolskiui gruodžio 26 d. Panevėžio dailės galerijoje buvo įteikta Baltojo angelo skulpūrėlė ir Santarvės diplomas bei 10.000 litų premija. Šią premiją tėv. Stanislovas perleido Dotnuvos bažnyčiai.

■    Marijampolės rajono meras J. Vaičiulis gruodžio 29 d. suteikė vysk. J. Žemaičiui MIC Marijampolės rajono garbės piliečio vardą.

■    Gruodžio 27-sausio 1 d. Dresdeno-Meis-seno vyskupijos Stallbergo miestelyje vykusioje kalėdinių giesmių šventėje dalyvavo 8 jaunuoliai iš Lietuvos, Kauno ir Vilniaus arkivyskupijų ir Vilkaviškio vyskupijos. Giedota katalikų ir liuteronų bažnyčiose lotyniškai, vokiškai ir angliškai. Lietuviškai visa grupė sugiedojo Sveikas, Jėzau gimusis.

■    1999 m. Kauno arkivyskupija gavo daugiau kaip vieną milijoną litų aukų iš tikinčiųjų ir valstybės biudžeto. Iš šių gautų pajamų buvo skiriamos lėšos kunigų seminarijai, katechetikos, šeimos ir jaunimo centrams, Caritas organizacijai bei parapijų paramai.

■    Pirmą kartą Naujųjų Metų išvakarėse pop. Jonas Paulius II suteikė palaiminimą “Urbi et orbi” (miestui ir pasauliui. Paprastai toks palaiminimas teikiamas per Kalėdas ir Velykas.

■    Naujųjų Metų dieną pop. Jonas Paulius atidarė šventąsias duris trečiojoje Romos bazilikoje -Santa Maria Maggiore, kur buvo iškilmingai švenčiama Pasaulinės Taikos diena.

■    Pirmasis didžiulis Jubiliejinių metų renginys Romoje, Vatikane, buvo sausio 2 d., skirtas vaikams. Dalyvavo 100.000 vaikų su tėvais iš 40 kraštų, jų tarpe ir iš Lietuvos. Popiežius penkiomis kalbomis bendravo su vaikais, kviesdamas juos “Užmegzti draugystę su Jėzumi”.

■    Pop. Jonas Paulius II Naujųjų Metų proga pasveikino Lietuvos seimo pirm. V. Landsbergį ir seimą, drauge perduodamas palaiminimą visiems Lietuvos žmonėms.

■    Dr. Arvydas Žygas, JAV gimęs ir išsimokslinęs, Lietuvos atgimimo laikais nuvažiavo į Lietuvą, dirbo ten mokslinį ir organizacinį darbą. Paskutiniuoju metu mokėsi ir dėstė Kauno kunigų seminarijoje. Šių metų pradžioje jis jau gavo diakono šventimus.

■    Šventųjų metų bažnytiniame kalendoriuje numatyta daugiau kaip šimtas įvairaus amžiaus ir įvairiausių profesijų atstovų susitikimų, pastoracinių grupių sąskrydžių.

■    Rugpj. 15-20 d. Romoje vyks Pasaulio jaunimo susitikimas, kuris, kaip manoma, bus didžiausias šventųjų metų renginys šiame mieste. Tikimasi sulaukti daugiau kaip milijono jaunuolių iš viso pasaulio. Jaunimui Šv. Tėvas visada skiria ypatingą dėmesį.

Juozas M.