Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

AUKOTI, AUKAUTI IR SUKELTI

     Kartais yra maišomi veiksmažodžiai aukoti ir aukauti, manant, kad jų reikšmė yra vienoda. Bet juos reikia skirti pagal reikšmes. Aukoti reiškia duoti auką, o aukautirinkti aukas. Tad nebūtų tikslu sakyti: Švenčių proga aš jam paaukavau šimtą dolerių. Čia vietoj paaukavau reikia sakyti paaukojau. Manome, visiems bus aišku, ką reikštų toks sakinys: Bažnyčiai buvo suaukauta daug pinigų. Tai reikia suprasti, kad žmonės bažnyčiai surinko daug pinigų. Paskui, žinoma, tuos suaukautus pinigus jie atnešė ir bažnyčiai paaukojo (ne paaukavo). Žodį aukoti angliškai čia galėtume versti to offer, to contribute money, o aukautito collect money.

     Kalbant apie pinigų rinkimą, čia, Amerikoje, žmonės labai įpratę sakyti sukelti pinigus. Tai yra vertinys iš anglų kalbos — to rise money. Dabar kiekvienam bus aišku, ar yra taisyklingas toks sakinys: Visi susirinkusieji aukavo po penkis dolerius, norėdami sukelti reikiamą pinigų sumą. Žinoma, jis nėra taisyklingas. Jį taip galėtume pakeisti: Visi susirinkusieji aukojo po penkis dolerius, norėdami surinkti reikiamą pinigų sumą.

K A D  SU BENDRATIMI IR SU PADALYVIU

     Pirmiausia pažvelkime į keletą šios rūšies netaisyklingų, bet labai dažnai kalbose ir spaudoje girdėtų bei matytų sakinių.

     Kad išmokti gerai žaisti tenisą, reikia daug praktikuotis. Kad paukščius pagąsdinti, jis pastatė baidyklę. Ji vis ieško, kad ką nors rasti. Kad geriau supratus šią problemą, pastudijavome klausimą iš naujo. Užkūriau krosnį, kad apsisaugojus nuo peršalimo. Kad išvengus nelaimės, vairuotojas pasuko automobilį į šalį. Čia reikia įsidėmėti, kad lietuvių kalboje šalutinių tikslo aplinkybės sakinių, jungiamų jungtuku kad (arba idant), tarinys negali būti reiškiamas veiksmažodžių bendratimi ar padalyviais. Tad minėtuosius sakinius galima taip pataisyti: Norint išmokti gerai žaisti tenisą, reikia daug praktikuotis. Norėdamas pagąsdinti paukščius, jis pastatė baidyklę. Šį sakinį galėtume ir taip nusakyti: Paukščiams pagąsdinti jis pastatė baidyklę. Ji vis ieško, norėdama ką nors rasti. Norėdami geriau suprasti šią problemą, pastudijavome klausimą iš naujo. Užkūriau krosnį, norėdamas apsisaugoti nuo peršalimo. Vairuotojas pasuko automobilį į šalį, norėdamas išvengti nelaimės.

     Iš šių pataisytų sakinių matome, kad paprastai vietoj to netaisyklingai vartojamo kad galime vartoti norint arba norėdamas. Žinoma, tokius sakinius kartais galima ir kitaip pataisyti, bet reikia būtinai priminti, kad jų "netaisytume", vartodami tikslu, pvz.: Vairuotojas pasuko automobilį į šalį, tikslu išvengti nelaimės. Panašių konstrukcijų su tuo tikslu spaudoje vis pasitaiko, bet tokios konstrukcijos yra visiškai nevartotinos.

NEVARTOTINAS  N E  FORMOJE

     Norėdami išreikšti savo blogą savijautą arba blogesnę negu įprasta fizinę padėtį, kartais pasakome: Šiandien aš esu ne formoje. Šis išsireiškimas ypač yra paplitęs sporto pasaulyje. Jeigu koks nors sportininkas blogiau pasirodo, nepasiekia savo įprastų rezultatų, tai sakome, kad jis yra ne formoje. Bet tas ne formoje yra vertinys iš rusų kalbos. Mes galime puikiausiai be jo apsieiti, sakydami: Šiandien blogai jaučiuosi, esu susirgęs, šiek tiek negaluoju ir pan. O kalbėdami apie sportininką "ne formoje", galime sakyti: Jis yra blogos formos.

KAI KURIE NETAISYKLINGAI VARTOJAMI ŽODŽIAI

     Čia dar nurodysime kai kuriuos dažniau spaudoje pasitaikančius netaisyklingus arba netaisyklingai rašomus žodžius, nors apie vieną kitą jau buvo šiame skyriuje rašyta. Pirma duosime kursyvu netaisyklingą žodį, o skliausteliuose pažymėsime, kaip jis taisyklingai turi būti vartojamas arba koks lietuviškas žodis atitinka svetimos kilmės nevartotiną žodį.

 Apibudinti (apibūdinti)
atydus (atidus)
bedarbė (nedarbas)
bujoti (klestėti, vešėti, augti)
būriuoti (buriuoti)
dirbtinos priemonės (dirbtinės priemonės)
duosnus (dosnus)
filmą (filmas)
gerai girdisi (gerai girdėti, gerai girdimas)
gręsia, grąsina, grąso (gresia, grasina, graso)
hybridas (hibridas)
intimus (intymus)
intryga (intriga)
išpildyti programą, meno kūrinį (atlikti programą, meno kūrinį)
jumoras (humoras)
kontra-pasiūlymas (kontrapasiūlymas)
liūdymas (liudijimas)
liūdyti (liudyti)
meliodija (melodija)
mystika (mistika)
mūgė (mugė)
naturalus (natūralus)
neužilgo (netrukus)
pačio (paties)
pagelba (pagalba)
pravesti programą, vakarą (vadovauti programai, vakarui)
radija, radio (radijas)
reiškia, tu neateisi (vadinas, tu neateisi)
sekmė, tekmė (sėkmė, tėkmė)
skaitlingai dalyvavo (gausiai dalyvavo)
spalvuotas (spalvotas)
šešiolikto vasario (vasario šešioliktą)
tiesioginiai (tiesiogiai)
trys metai atgal (prieš trejus metus)
tūkstanties (tūkstančio)