ATSIŲSTA PAMINĖTI

SUVAŽIAVIMO DARBAI VII. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys, Roma, 1972. Redagavo A. Liuima, S.J. Šis tomas skiriamas Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų sukakčiai paminėti.

MAŽOSIOS PASAKOS. Iš lietuvių liaudies pasakų lobyno mažiems vaikams parinko ir skaityti paruošė A. Giedrius. Iliustravo

D. Rėklytė-Aleknienė. JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, 1972 m. Didelis formatas, 80 psl., kaina 2 dol.

Jonas Juodvalkis. MANO DIENOS. Atsiminimai. Išleido Anatolijus Kairys, 2955 W. 71st Street, Chicago, Ill. 60629. Redagavo Bronius Kviklys. 112 psl., kaina nepažymėta.

ŠVIETIMO GAIRĖS, Nr. 7(11). Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Leidžia JAV LB Švietimo Taryba. Redaguoja Petras Maldeikis, 2615 N. 39th Street, Phoenix, Arizona 85008. Žurnalo mecenatas — Lietuvių Fondas. Išeina du kartus per metus. Prenumeratos kaina — 3 dol. metams. Atskiras numeris — 1.50 dol.

Į LAISVĘ, Nr. 56(93). Politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juozas Kojelis, P.O. Box 34461, Los Angeles, Calif. 90034.

SĖJA, 1972 m., Nr. 4(119). Tautinės demokratinės minties laikraštis. Leidžia Varpininkų Leidinių Fondas. Redaguoja Liudvikas Šmulkštys, 2523 W. 69th Street, Chicago, 111. 60629.

NUOŠIRDI PADĖKA “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

100 dol. aukojoN.N. Čikagoje.

10 dol. aukojoA. Matulionis.

Po 5 dol. aukojo:V. Rygertas, A. Grigaliūnas, V. Stanislovaitis, O. Vilėniškis, D. Kriaučiūnienė, K. Rimas, dr. J. Jakševičienė, A. Valavičius, L. Kairienė, A. Lisauskas, kun. J. Velutis, V. Valenta, V. Valantinas, J. Sungaila, B. Čižikas, M. Ostrauskas, kun. M. Kirkilas, S. Vaišvilienė, A. Dronsatavičius, J. Misevičius, K. Linkus, vysk. V. Brizgys, J. Žukas, V. Urbonas, J. Mališka, B. Kripkauskienė, J. Samaitis, E. Diminskienė, M. Kriaučiūnienė, G. Juškėnas, J. Vaineikis, R. Korzonas, J. A. Banėnas, A. Grybauskas, E. Mališauskienė, S. Kalvaitis, K. Majauskas, A. Masilionis, P. Gruodis, A. Lesevičius, S. Geštautas, M. Kapačinskas, J. Butikas, J. Šlap-kauskas, I. Valančius, S. Juškus, P. Balandienė, O. Ūselienė, A. Sadauskienė, V. Gečas.

Po 3 dol.aukojo: J. Turčinskas, L. Kezenius, V. Kezinaitis, J. Bakšys, J. Kanišauskas, S. Kasnickas, J. Mikšys, R. Balsienė, F. Černius, A. Tamolionis, J. Kriščiukaitis, B. Vizbarienė, M. Kapočius, kun. V. Pikturna.

Po 2 dol. aukojo:K. Stundžia, E. Balčiūnas, B. Monkevičienė, O. Vyšniauskienė, O. Gedvilis, kun. J. Tautkus, A. J. Gečius, M. Tarvydas, V. Nagius, A. Paskočimas, A. Pračkailienė, V. Vitkus, O. Sabalys, P. Narbutis, S. Jankauskas, O. Kukarskienė, J. Bilevičius, G. E. Songinas, M. Židžiūnienė, J. Šalučka, J. S. Sakalas, V. Kuzma, B. Petrošius, M. Remienė, A. Paulius, M. Malčius, O. Kasperskis, S. Kvantas, V. Gliosas, J. Ardys, S. Nutautas, E. Gimžauskienė, G. Indreika, E. Ribokienė, O. Martišauskienė, K. Mikužis, M. Krasauskas, dr. J. Kižys, A. Naujokas, J. Kizlauskas, T. Karaliūtė.