1973 spalis october XXIV no9

VILNIUS — ARCHITEKTŪROS PAŽIBA    Redakcija    290

KAIP TIKĖJIMAS PRARANDAMAS Kun. Juozas Zasas    291

VILNIUS AMŽIŲ RŪKUOSE    Vincentas Liulevičius    294

VILNIAUS SUKAKTĮ MININT    J. Puzinas    297

EILĖRAŠČIAI    Natercia Freire    300

MOTERIS BAŽNYČIOJE    Ses. Margarita Bareikaitė    302

DIALOGAS SU DIEVU    Juozas Prunskis    307

JĖZUITAI NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (IX)    Br. Krištanavičius, S.J.    310

VILNIŲ APDAINAVĘS POETAS    Jonas Miškinis    317

VAIKAS NETURI APETITO    B. Ambrozaitienė    318

HIPIŲ KULTAS — NESUBRENDIMAS Pranys Alšėnas    320

KALBA    J. Vaišnys, S.J.    321

FILMAI    J. Prunskis    323

Šis numeris iliustruotas Vilniaus vaizdais Viršelis ir vinjetės — Jūratės Eidukaitės

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai:

Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S.J., Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636.

Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50 cents. Second class postage paid at Thompson, Connecticut 06277.

Tikime, kad Gedimino kalne tuoj vėl plevėsuos mūsų tautinė vėliava