1962 LAPKRITYS (NOVEMBER) vol. xm, NO. 11

T U R I N Y S

KELIAS Į DIEVO SĄVOKĄ (I) — B. Markaitis, S. J............. 326

ILGESYS KLAJOJA GATVĖMIS — A.    Grauslys    331

KUNIGAS KARO SŪKURY (VI) — B.    Krištanavičius, S. J......... 336

KALIFORNIJOS LIETUVIAI — J. Vaišnys, S. J.............. 340

IEVA LAVALLIERE — J. Prunskis    ............. 347

MINTYS — B. Pascal ............ 352

APIE MIŠRIAS VEDYBAS — P. Alšėnas ............... 355

KLAUSYKIS, MAMA! — E. Pakalniškienė ............ 356

IŠ FILMŲ PASAULIO — Alė Rūta ir J. Vaišnys, S. J. . . 357

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI ........ 359

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redakcija — Juozas Vaišnys, S. J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J.

Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas

Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.


R E L I G I N Ė S  IR  T A U T I N Ė S   K U L T Ū R O S   Ž U R N A L A S

TUŠČIŲ SKUNDŲ, ĮGRISUSIŲ DEJONIŲ

GANA! PER DAUG, NENUORAMOS, RĖKSNIAI!

 GANA VERKŠLENT JUMS, MILŽINAI SVAJONIŲ,

IŠLEPINTI IR SOTŪS TINGINIAI!

 

NE JUMS JAUNOS TĖVYNĖS SAULĖ TEKA:

PRO AKINIUS JOJ VISKAS JUMS JUODAI!

NE MEILĖ JUMS Į RŪSČIĄ ŠIRDĮ ŠNEKA,

TIKTAI GARBĖS UŽGAUTOS APMAUDAI.

 

JUMS VISKAS GRIŪT, SUBIRTI VISKAS ŽADA:

JAU PARAUSTI NET PATYS PAMATAI!..

BELIEKA JŪSŲ MYLISTĄ, KAIP VADĄ,

PAGALBON MELST: IŠGELBĖK TU TIKTAI!

 

NE KRITIKŲ, KUR ŠMEIŽIA, VISKĄ PEIKIA,

NE PRANAŠŲ BEDUGNĖS ATEITIES,

MUMS REIKIA TŲ, KUR SUSIKAUPĘ VEIKIA!

DAUGIAU DARBŲ! DAUGIAU JAUNOS VILTIES!

Maironis