JUOZAS PRUNSKIS

     •    Žmogaus smegenys turi 12 bilijonų ląstelių. Tai nuostabi žinių saugojimo centrinė. Kaip sako mokslininkai, žmogus į savo galvą gali sukrauti keliasdešimt kartų daugiau žinių, negu yra Kongreso bibliotekos 9 milijonuose tomų. Tai didelė dovana, kuri panaudotina tauriems minties lobiams telkti.

     •    Kai Jurgis Washingtonas, pirmasis JAV prezidentas, priimdamas savo pareigas 1789 m. bal. 30 d., prisiekė, po priesaikos jis dar pridėjo maldelę iš keturių žodžių: "Taip man, Dieve, padėk". Nuo to laiko oficialiose priesaikose ir dabar šie žodžiai vartojami. Tai vartotina ir šiaip, pradedant kokį didesnį užsimojimą.

     •    Vankuveryje, Kanadoje, cirko dramblys sutriuškino vienos moters raudoną automobilį. Gyvulio savininkas atsiprašinėjo, sakydamas, kad jo dramblys yra įpratęs sėstis ant raudono daikto. Automobiliu dar buvo galima važiuoti. Vykdama į garažą, moteris kelyje pateko į spūstį, kur buvo atsitikusi susisiekimo nelaimė. Netrukus atvyko greitosios pagalbos mašina. Pamačiusi tos moters sumurkdytą automobilį, greitosios pagalbos įgula tuojau atskubėjo prie jos. Moteris aiškino jiems, sakydama: "Aš nebuvau patekusi čia į nelaimę. Mano automobilį sumurkdė dramblys".

     Tai išgirdęs greitosios pagalbos tarnautojai ir policininkas neabejojo, kad sutrenkimas tai moteriai sumaišė smegenis. Ją greitai įstūmė į mašiną ir nugabeno ligoninėn.

     Nereikia per greitai spręsti, neištyrus reikalo.

     •    Vienas dvylikos metų jaunuolis, kartą bemėgindamas blogai sumaišytus chemikalus, susilaukė sprogimo. Buvo išdegintos jo akys ir nutrauktos abidvi rankos. Ir vis dėlto tai nesunaikino to ryžtingo jaunuolio ateities. Jis įstengė baigti kolegiją ir įsigijo specialybę padėti invalidams pasiekti kokią nors profesiją.

     •    Bethovenas gražiausią savo muziką sukūrė po 32 m. amžiaus, kai jis jau buvo apkurtęs. Iš Aleksandro Graham Bell daugelis juokėsi, kai jis skelbė išrandąs telefoną. Žmonės sakė: "Tas pakvaišėlis sako galėsiąs vielomis kalbėtis!" Louis Braille, būdamas aklas, išrado akliesiems raštą. Dostojevskis, nepaisant ketverių metų tremties Sibire ir nepaisant nuomario ligos, tapo vienas didžiausių rašytojų.

     Stipriųjų asmenybių ir talentų kliūtys nepalaužia.

     •    Kai irzlus keleivis ėmė priekabiauti, įlipęs į autobusą, šoferis jį paklausė:

     —    Tai ar su žmona šį rytą išsibarei?

     —    Išsibariau, — prisipažino tas nustebęs.

     —    Tai privatus šeimos reikalas. Ar dabar reikia tuos barnius kelti į viešumą?

     —    Atsiprašau...

     •    Vienas skystojo kuro išvežiotojas sumaišė adresus ir visai kituose namuose į vamzdį, atjungtą nuo krosnies, supylė 385 galionus žibalo, užliedamos visą rūsį.

     Vienas Filadelfijos bankas turi skyrių, pavadintą "Kam aš priklausau?" Čia padedami indėliai, atsiųsti paštu su neišskaitomais vardais ir adresais.

     Apskaičiuojama, kad dėl klaidingai parašytų skaičių, užsakymų, čekių Amerikoje per metus būna apie 70 milijonų dolerių nuostolių.

     Budrumas ir apdairumas reikalingas visur ir visada.

    •    Viena moteris už per greitą važiavimą pateko į teismą. Teisėjas pažino, kad tai jo buvusi mokytoja, kuri jam mokykloje liepusi parašyti 50 kartų: "Nevalia kalbėtis klasėje". Dabar jis jai uždėjo bausmę 100 kartų parašyti: "Nevalia važiuoti greičiau, negu leidžiama".

    Mokant kitus, reikia ir pačiam pasimokyti.

    •    Vištų ūkio savininkė Anglijoje, darbuodamasi vištidėje, nuolat dainuoja. Ji tvirtina, kad, kaip muzika padeda, kad karvės duotų daugiau pieno, taip dainavimas vištoms padeda būti dėslesnėms. Iš 100 vištų ji kasdien gaunanti 90 kiaušinių.

    Galima tuo tikėti ar abejoti, bet kad daina visus gerai nuteikia, tai tikras dalykas.

    • Skulptorius Dobbs Ferry Niujorko mieste parenka dalių iš išmestų skalbimo mašinų, automobilių, traktorių, plūgų, įvairių sulūžusių įrankių ir iš jų daro modernias skulptūras. Pvz. iš siuvamos mašinos padaro baleriną, iš grėblio gaidį ir t.t.

    Bandymas sužalotose sielose atkurti Dievo paveikslą yra dar didesnė kūryba.