D. BRAZYTE - BINDOKIENĖ

     Tėvo laidotuvių dieną, kai visa šeima skendi giliame skausme, jauniausias sūnus paima kirvį ir nukerta savo tėvo sodintą beržą. Jis ir pats nesupranta, dėl ko tą šventvagišką darbą atlikęs. Iš to beržo jis padaro "pailgą dėžę, kurios viršuje pragręžę penkias skylutes, įkalė kuolelius, viduryje išpiovė žvaigždelę ir ištempė penkias išsuktas avino žarnas; surišo siaurajame gale, o po jomis pakišo paukščio kojos kaulą... Ilgai Dainius svarstė, kaip pavadinti tą grojančią dėžę, bet negalėjo tinkamo vardo sugalvoti. Kartą begrodamas įsiklausė į girdimus garsus, tokius savotiškus: kan, kan, les, ir, sudėjęs garsus, linksmai sušuko: "Tebūna tai kanklės!" (138-139 psl.).

     Taip apie kanklių atsiradimą pasakoja Vanda Frankienė-Vaitkevičienė naujai išleistoje knygoje "Užburtos kanklės". Knygoje yra septyniolika tokių padavimų - pasakojimų apie senovės laikus Lietuvoje, kai dar pagoniškieji dievai — Žemyna, Laima, Perkūnas, Bangpūtis ir kt. — gyveno šventuosiuose ąžuolynuose ir valdė lietuvio likimą. Autorė pasakoja ir apie kai kurių vietovių, upių, ežerų atsiradimą (pvz. Nemunas, Neris ir Vilnelė, Kilučių ežeras); kalba apie Linelę - audėją, kuriai rankdarbių gražumo net laumės, garsiosios audėjos, pavydėjo, kuri mums tautinių raštų margumynų kraitį sukrovė.

     Pasakojimai skiriami mokyklinio amžiaus (maždaug 10-14 m.) lietuviukui ir Švietimo Tarybos rekomenduojami skaitymui lituanistinėse mokyklose.

     Vanda Vaitkevičienė jau senokai reiškiasi mūsų literatūriniame gyvenime. Jos novelės ir straipsniai spausdinti mūsų periodikoje. Ji yra laimėjusi ne vieną "Laiškų Lietuviams" žurnalo premiją. 1965 m. išleista jos vaidinimų knygelė jaunimui, o visai neseniai — "Šokoladinis kiškelis" mažiesiems, kurie autorę gerai pažįsta iš "Eglutės" puslapių.

     "Užburtos kanklės" yra naujas ir tvirtas posūkis jos kūryboje. Galima drąsiai tvirtinti, kad jos stilius ir pasakojimo būdas šios rūšies kūrybai geriausiai tinka. Tik gali kilti klausimas, ar jaunasis skaitytojas, kuriam knyga skiriama, ją supras, skaitys ir pamils. Kai kas gali prikišti, kad autorės kalba perkrauta smulkmenomis, pasakojimai apsunkinti didžiu žodingumu ir detalių gausumu, o temos senoviškos. Tiesa, autorė nepataikauja nūdienio lietuviuko žodyno siaurumui, tačiau knygos turinys yra toks, kad trumpi, sausi, modernūs sakiniai visai nesukeltų tos fantastiškos mitologinio pasaulio nuotaikos, į kurį skaitytoją vedasi senųjų girių barzdukai, laumės, deivės, aitvarai. Visi pasakojimų mirtingieji yra geri, ramūs žemdirbiai, žvejai, ištikimi dievams ir savo tėvų žemės meilei. Nors tokie žmonės dažniausiai pasitaiko tik pasakose, vis dėlto miela, kad jie yra lietuvių tautos vaikai.

     Pasakojimai daugiausia sudomins vaiką, kuris jau bent kiek yra girdėjęs apie Lietuvos senovę, tikėjimus bei papročius, todėl knyga tiktų skaityti lituanistinių mokyklų klasėse, kur mokytojas galėtų kai kuriuos dalykus paaiškinti ir papildyti. Pasakojimai apie įvairias pagoniškojo tikėjimo apraiškas, senovės lietuvių papročius bei gyvenimo būdą yra pagrįsti autentiškumu, dėl to knyga būtų vertingas priedas prie dažnai sausokų tautosakos, geografijos ar senovės istorijos pamokų.

     Ne būtinai visa, kas modernu, vaikus domina ir visa, kas kalba apie senovės laikus, neįdomu. Jie mielai skaito angliškas knygas apie karžygius ir karalius, skaito pasakas ir praeities įvykių aprašymus. "Užburtos kanklės" juos be didelių pastangų sudomins savo turiniu, o pasakojimų kalba ir stilius gal padės suprasti lietuvių kalbos grožį. Daug reikšmės knygos pasisekimui, be abejo, turės puikios sesers M. Mercedes, S.S.C., iliustracijos, kurios "Užburtųjų kanklių" puslapiams taip gerai tinka, kaip ir V. Vaitkevičienės pasakojimo stilius.

V. Frankienė - Vaitkevičienė. UŽBURTOS KANKLĖS. Išleido “Laiškai Lietuviams”. Viršelis ir iliustracijos sesers M. Mercedes. Spaudė Immaculata spaustuvė Putname. Kaina — 3 dol., kietais viršeliais — 4 dol. Gaunama pas visus platintojus, “Laiškų Lietuviams” administracijoje ir JAV LB Švietimo Taryboje (L. Raslavičius, 7234 S. Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629). Mokykloms — 25% nuolaidos.