MARIJA STANKUS-SAULAITĖ

     Kai kurios, pvz., juodųjų metodistų bažnyčios, turi komitetą ligoniams lankyti. Jiems atrodo savaime aišku, kad bendruomenėn įtraukiami ir joje palaikomi asmenys, ligoninėje ar namuose sergą. Lankytojai guodžia ir ligonius, ir jų šeimas; reikalui esant, jiems bendruomenė padeda net materialiai. Ligoniui pasveikus, bendruomenė gali džiaugtis ir jo sveikata, ir sustiprėjusią, suaugusia bendruomene. Vienos mano draugės motina dieną savaitėje praleidžia ligoniams padėti.

     Turbūt negalima abejoti, kad lietuvių parapijos ir panašios bendruomenės, pvz., Čikagos Jaunimo centro, rūpinasi kenčiančiais. Kunigai laimina; parapija paremia tuo būdu, kurio šeimai reikia; draugai aplanko. Ne vien nelaimei įvykus, jaučiama krikščioniškosios bendruomenės parama. Diena iš dienos šeima nervinasi, rūpinasi, meldžiasi ir bando ramiai išsilaikyti. Visa tai įmanomiau, drauge su kitais padėtį sprendžiant.

     Gali ir jaunuoliai šeimas lankyti. Nors jie neturi tos gyvenimo patirties, kurios reikia pamokslams, jaunuoliai gali naujai ir energingai pasvarstyti; jie gali palinksminti, padėti sergančiam pajusti jam nepasiekiamą pasaulį.

     Neseniai viena draugė iš Kalifornijos paskambino, prašydama lankyti jos pažįstamą, vėžiu mirštantį. Nors iš pradžių buvo sunku, nes liga purto ir mirtis gąsdina, po truputį paaiškėjo, kad ne aš ką nors duodu, bet man dovanojama. Susipažinau su drąsiu, tiesiu žmogumi, kurio nebūčiau pažinusi; pamačiau, kaip galima kentėti ir mirti garbingai. Buvome lygūs, tik tuo metu jis vienus dalykus, o aš kitus pergyvenome. Sveikas žmogus ne būtinai yra tas, kuris duoda; ligonis irgi dalina dovanas — save, savo mintis, kantrybę, humorą, savo tylą. Būtų buvę gaila, to žmogaus niekad nepažinus.

     Įvairiais būdais tokį ligonį remia draugai: lanko, paveža, pasirūpina kunigu, atneša gėlę, papasakoja, paskaito, pasiklauso. Toks ligonis įvairiai padeda draugams: labiausiai jis parodo, kad gyvenimas tęsiasi ir tai dimensija, kurią sunku lakstant ir skubant įsivaizduoti.

     Toks draugų būrys, krikščioniška bendruomenė irgi yra veikla ir net lietuviška veikla. Iš senų senovės lietuviai gailestingi, vaišingi, jautrūs. Jiems ypač rūpi sergantieji, mirštantieji ir mirusiųjų palikti.

     Lietuviškosios parapijos žymimos gailestingumu, dosnumu ir rūpesčiu vargšais.

• Lenkijoj daugely bažnyčių buvo specialios pamaldos, minint 4 m. sukaktį nuo Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi. Varšuvoje pamaldoms vadovavęs arkiv. Glemp pamoksle priminė vyriausybės neleistiną žygį — nepriklausomos profesinės sąjungos panaikinimą.