"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJOS

     Ekskursija į Skandinaviją (Daniją, Norvegiją, Švediją ir Suomiją) bus birželio mėn. 4-22 d. Praėjusį kartą pareiškėme abejojimą, ar ši ekskursija įvyks, nes yra nedaug užsiregistravusių, bet atrodo, kad ji įvyks. Jeigu nebus pakankamo skaičiaus lietuvių, kad galėtume užpildyti vieną autobusą, tai prisijungsime prie kitos ekskursijos ir keliausime kartu su amerikiečiais. Kas dar neužsiregistravo, tuoj registruokitės. Ši ekskursija bus tikrai įdomi.

     Kaip jau pirmiau minėjome, planuojama ir kita ekskursija nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 10 d. į Madridą, Liurdą, Paryžių. Kas domisi šia ekskursija, prašome taip pat tuoj registruotis.

     Pirmosios ekskursijos (į Skandinaviją) kaina: iš Niujorko — 2295 dol., iš Čikagos — 2435 dol.

     Antrosios ekskursijos kaina: iš Niujorko —- 1795 dol., iš Čikagos — 2045 dol. Prašom registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avenue, Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

42 dol. aukojo M. Vygantas.

Po 32 dol. aukojo P. A. Raulinaitis ir O.Jankevičiūtė.

20 dol. aukojo J. Janonienė.

Po 17 dol. aukojo: V. Petkienė, kun. A. Gleveckas, msgr. J. Kučingis.

15 dol. aukojo Omahos lietuvių moterų klubas.

Po 12 dol. aukojo: M. Maskoliūnienė, O. Vilėniškienė, S. Juškus, R. Mikelevičius, A. Saulis, J. Aglinskienė, N. Šumskienė, R. Borris, J. Klimaitienė, I. Plechavičius, A. Stropienė, O. Vaitas, G. Kudžmienė, G. Bielskienė, J. Sungaila, V. Sniuolienė, kun. M. Kirkilas, J. Joselė, J. Klimas, B. Jankauskas, M. Tumienė, J. Gataveckas.

11 dol. aukojo P. Pranis

Po 10 dol. aukojo: E. Kielienė, S. Kasnickienė, M. Užgirienė, P. Prankienė, A. Lipnickienė, A. Grinienė, kun. L. Peck, S. Leikienė.

Po 9 dol. aukojo: A. Lesniauskas, P. Dūda, L. Kupcikevičius, L. Oksas, O.    Žukienė, kun. J. Bacevičius, O. Rugelienė.

Po 8 dol. aukojo: S. Vaišvilienė, P. Stelmokas, E. Kvedarienė, V. Tauras, P. Balandienė, V. Daugėla.

Po 7 dol. aukojo: P. Gruodis, B. Kronienė, H. Milaknienė, A. Stankaitis, S. Brizgys, B. Čižikaitė, A. Malinauskas, S. Petrulis, J. Turčinskas, K. Markus, L. Raslavičius, T. Varanka, D. Zuraitienė, J. Siaurusaitis, A. Mikėnas, R. Vabolis, A. Karaitis, V. Širmulienė, V. Vaitkevičius, A. Valavičius, kun. J. Grabys, V. Akelaitis, kun. A. Goldikovskis, A. Tumosa, J. Adomaitis, V. Dailidkienė, V. Kuzma, K. Almenas, A. Rimkus, L. Vilūnienė, A. Milčienė, V. Šniolis, M. Vilutienė, S. Kamarauskienė, K. Balt-ramaitis, J. Rugys, O. Bakaitienė, S. Sakys, J. Skladaitis, E. Antanaitienė, G. Kaufmanas, E. Lukoshius, G. Senkevičienė, F. Tallat-Kelpša, L. Bagdonas, B. Tamošiūnienė, J. Kriščiukaitis, A. Bilaitienė, O. Arlauskienė, S. Jakubonienė, S. Kikilas, V. Kazlauskas, V. Mitkus, kun. E. Statkus, K. Gasiūnas.

Po 6 dol. aukojo: S. Žilevičius, T. Siutas, B. Stangenberg, V. Pleškus.

Po 5 dol. aukojo: S. Prialgauskienė, S. Blynas, A. Baleišienė, B. Šlajienė, S. Bakšys, M. Krasauskas, M. Zidžiūnienė, A. Šembrotas, J. Puteris, E. Arlauskienė, E. Pagirys, S. Gvazdinskienė, J. Ardys, J. Kliorienė, E. Vainius, O. Šilėnienė, R. Mastienė, P. šošienė, V. Indrulėnas.

Po 4 dol. aukojo: S. Masiulis, K. Miliūnas, G. Mitsevitz, J. Vailokaitis, V. Vitkus, G. Juškėnas, E. Graibienė, J. Spurgis, kun. J. Staškevičius, L. Morkūnas, E. Gimžauskienė,, P. Misevičius, G. Indreika, E. Jasaitienė, I.    Laučienė, G. Lapėnas, L. Milukienė, K. Eigelienė, A. Zalubas, B. Kripkauskienė, V. Petrauskas, J. Kalainis, P. Norvilas, L. Vansnauskienė, J. Valaitis, E. Šlekys, K. Kasinskas, V. Siliūnienė, A. Juškys, E. Kaminskas, V. Kežinaitis, S. Raudienė, E. Sniegaitienė, J. Žvinakis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Marija Stankus-Saulaitė, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.