Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

NETINKAMAS PRIEŠDĖLIŲ VARTOJIMAS

     Priešdėlio su- vediniai vartojami labai įvairiomis reikšmėmis. Su šiuo priešdėliu sudaryti žodžiai gali reikšti: 1. susijungimą, susitikimą, santykiavimą, pvz.: susirašinėti, susiglausti, susikalbėti-, 2. susirinkimą ar surinkimą į vieną vietą, pvz.: sugabenti, suvažiuoti, suskristi; 3. kokį nors sugadinimą, sudėvėjimą, sunaikinimą, pvz.: sunešioti, sumindžioti, sulesti; 4. kokio nors veiksmo staigumą, momentiškumą, pvz.: surikti, subraškėti, suplasnoti ir t.t.

     Taip pat ir su šiuo priešdėliu pasitaiko nevartotinos reikšmės sudarytų žodžių. Pvz.: Norėjau su juo susirišti (= susisiekti) telefonu, bet nepasisekė. Jie susitvėrė ( = susikūrė) savo valstybę jau prieš kelis šimtmečius. Ten buvo mokoma, kaip reikia sustatyti ( = sudaryti, surašyti) įvairius aktus, planus, tvarkaraščius. Šiame parke sutinkame (=yra, pasitaiko, randame) labai retų augalų. Reikia suvesti ( = susumuoti, apibendrinti) pasiektus rezultatus.

     Priešdėlio už- vediniai taip pat vartojami daugeliu įvairių reikšmių. Čia jų visai neminėsime, nes kiekvienam aišku, ką reiškia, pavyzdžiui, užkristi, užmigti, uždirbti, užginti, užeiti ir t.t. Paminėsime tik kai kuriuos atvejus, kai su šiuo priešdėliu sudaryti žodžiai vartojami lietuvių kalbai nebūdingomis reikšmėmis. Štai keli pavyzdžiai: Jau reikia uždaryti (= baigti) šį sąrašą. Uždaryk akis (=Užsimerk). Už tokį nusikaltimą reikėtų uždėti (= paskirti) bausmę.

     Rašydami apie priešdėlį nu-, sakėme, kad, kalbant apie nusirengimą, kai kurie kiekvieną drabužį nusiima, nors mes beveik kiekvienam drabužiui turime po atskirą žodį. Panašiai yra ir su apsirengimu. Čia kai kurie yra įpratę kiekvieną drabužį užsidėti, bet ir apsirengimui mes turime skirtingus žodžius beveik kiekvienam drabužiui, pvz.: apsivelkame suknelę, paltą, kostiumą, chalatą; užsimauname pirštines, kelnes; apsiauname batus, kojines; apsisegatne sijoną; pasirišame kaklaraištį, užsijuosiame diržą ir pan.

     Kartais netisyklingomis reikšmėmis vartojami veiksmažodžiai užnešti ir užvesti. Pvz.: Jis užneša (= panašus) į savo tėvą. Reikia užvesti (= pradėti) kalbą. Jau prieš jį yra užvesta ( = iškelta, sudaryta) byla.

     O štai dar keli pavyzdžiai, kur su šiuo priešdėliu sudaromi nevartotinos reikšmės žodžiai: Tai yra visai neteisingas užmetimas (= priekaištas). Mokinys diktantus rašo užtikrintai ( = tobulai, garantuotai, tvirtai). Balionėlį reikia užtaisyti dujomis (= pripildyti dujų). Susirinkimas užgyrė (= pagyrė, patvirtino) pateiktą planą.

     Kartais galima ką nors aiškiau pasakyti, visiškai išleidžiant priešdėlį už- arba pakeičiant kitu priešdėliu, pvz.: užbaigti (= baigti, pabaigti) kalbą, tardymą, bylą; užinteresuoti ( = suinteresuoti, sudominti); užlaikymas ( = laikymas, priežiūra); užregistruoti) pasą, santuoką, naujagimį; užsimoka (= apsimoka, verta) valgyti daug vaisių; užskaityti (= įskaityti) egzaminą, pralaimėjimą, pinigus; užtvirtinti (— patvirtinti) planą, parašą; užvilti (= apvilti) ką nors.

     Čia galima paminėti ir visiškai nevartotiną prieveiksmį neužilgo. Tai yra vertinys iš slavų kalbų. Jį pakeičiame prieveiksmiais netrukus, tuoj, greitai.

SUDURTINIAI ŽODŽIAI

     Sudurtiniai žodžiai sudaromi iš dviejų šaknų, pvz.: iš žodžių bendr-as ir but-as gauname žodį bendrabutis.

     Jeigu sudurtinio žodžio sandara nebūdinga lietuvių kalbai, jei galime išsiversti priesaginiu vediniu, tai jo turėtume vengti.

     Netinkamų sudurtinių žodžių daugiausia atsirado XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, kai buvo bandoma kurti naujadarai, nes buvo pastebėta, kad mums trūksta kai kurių terminų, kai kurių reikalingų žodžių. Bet ilgainiui netaisyklingiesiems dariniams buvo rasta liaudies kalboje ar sudaryta geresnių pakaitalų.

     Pavyzdžiui, yra nevartotini ir pakeistini kitais šie sudurtiniai žodžiai: atvirlaiškis ( = atvirukas), gerbūvis(= gerovė), laisvanoris(= savanoris), lygsvara(= pusiausvyra), laikmetis( = laikas, metas, laikotarpis, epocha), sauvalia(= savivalė), sauvališkas (= savavališkas), sauvaliauti( = savavaliauti), savalaikis(= laiku padarytas) sprendimas, savistovus( = savarankiškas), žingeidus( = smalsus).

     Čia galima priminti, kad su elektro-ir kino-paprastai nesudaroma sudurtinių žodžių, todėl rašome ne elektroįrengimai elektrosmūgis, kinoteatras, kinofilmas, betelektros įrengimai, elektros smūgis, kino teatras, kino filmas.

     Su ultra-ir vice-sudarome sudurtinius žodžius ir rašome be brūkšnelių, pvz.: ultravioletiniai spinduliai, ultratrumposios bangos, vicepirmininkas, vicedirektorius irpan.


•    Venecueloje gyveną pabaltiečiai nusiuntė laišką Andropovui, iškeldami lietuvių, latvių, estų troškimą gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu; reikalauja gerbti pagrindines žmogaus teises, įskaitant ir tikėjimo laisvę, prašo grąžinti atimtas šventoves.

•    Čilės sostinės Santiago savivaldybės nutarimu, viena miesto centro aikštė pavadinta velionio kardinolo Antano Samorės vardu. Tas kardinolas buvo labai artimas lietuviams, yra dirbęs Šv. Sosto pasiuntinybėje Lietuvoje.

•    Jonas Paulius II gegužės 15 d. paskelbė du palaimintuosius saleziečius vienuolius: vysk. Versilią ir kun. Caravario, kurie abudu buvo nužudyti Kinijoje 1930 m.

•    JAV-se keliolikmečių savižudybės per paskutinius 20 m. patrigubėjo. Vidutiniškai kasdien jų nusižudo 18. Kas valandą 57 vaikai ar keliolikmečiai bando nusižudyti. Alkoholis ir narkotikai kasmet susisiekimo nelaimėse nužudo 8.000 keliolikmečių ir sužeidžia 40.000 kitų.