LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. VI tomas (40-49 nr.). Išleido Lietuvos kronikos sąjunga 1983 m. Viršelis ir iliustracijos — seselės Mercedes. Spaudai paruošė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 687 psl., kaina 7 dol. Leidėjų adresas: 6825 S. Talman Avė., Chicago, IL 60629.

SESE, BUDĖK! Išleido Lietuvių Skaučių Seserija 1983 m. Redagavo “Pelėdų” skiltis: Halina Plauši-naitienė, Dalia Bylaitienė, Danutė Dirvonienė, Janina Mikutaitienė, Halina Moliejienė, Marija Paš-kevičienė, Nijolė Užubalienė. Dailininkė — Zita Stirbytė. Kalbą taisė J. Vaišnys, S.J. Kieti viršeliai, 645 psl.

     Įžangoje rašoma, kad knygoje sutelkta “vadovei labiausiai reikalinga medžiaga”.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 57. Leidžia Amerikos lietuvių kunigų vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

AS PASIŽADU STENGTIS . . . Skautų ir skaučių įstatų aiškinimas, paruoštas seselės Ignės Marijošiūtės. Iliustracijos Snaigės Šileikienės. Išleido LSS religinis skyrius 1983 m. jubiliejinės stovyklos proga. Mecenatai: Niujorko židinietės, Nek. Pr. Marijos seserys, Tėvai pranciškonai ir privatūs asmenys. 43 psl., kaina 1 dol.

TRISDEŠIMT DIENŲ. Los Angeles šv. Kazimiero parapijos rengiamų Lietuvių dienų sukaktuvinis leidinys (1954-1983). Redagavo Klevą Vidžiūnienė. Anglišką tekstą parašė Violeta Gedgaudienė. Viršelis ir grafika Vytauto Igno. Nuotraukos Leono Kanto, Leono Briedžio, P. Jasiukonio ir kt. Didelis formatas, 32 psl.

LITUANUS. Vol. 29, No. 3. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.