Užsakyti “L. L.” tremtiniams Vokietijoje aukojo:

      Dr. V. Karoblis (Ripley, Ohio) — $ 8.

      Po 3 dolerius: Kun. V. Cukuras (Newark), P. Laurinaitis (Kenton), Dr. P. Rasutis (Chicago), N. Kubilinskaitė (Chicago).

      Po 2 doleriu: J. Vaitkunas (Canton), B. Daukantas (Chicago), J. Dubaka (Chicago), J. Zauka (E. Chicago), S. Tunkelis (Chicago), V. Rygertas (Chicago), L. Remeikienė (Sudbury), B. Sturmaitis (Hamilton), A. Kelečius (Hamilton), A. Sajauskas (Baltimore), V. Batavičius (Cicero), T. Kaminskas (Joliet), A. Janusonis (Waukegan), E. Garliauskienė (Detroit), K. Mickevičius (Chicago).

      Po 1 dolerį: A. Skiparis (Seymour), M. Jurkšas (Cicero), O. Saponis (Chicago), C. Branauskas (Chicago), S. Jasinskas (Athol), D. Gelgotaitė (Cleveland), K. Jankauskas (Baltimore), J. Petrauskas (Waukegan), I. Šalkauskas (Baltimore), J. Vaitkunas (Canton), H. Milaknis (Chicago), O. Danisevičiutė (Brooklyn), S. Skobeikienė (Brooklyn), J. Šaulys (Branford), A. Šukys (Chicago), P. Lanauskas (Elizabeth), J. Laurinaitis (Chicago), O. Balzerytė (Detroit), A. Kapačinskas (Chicago), A. Yunega (Trenton), Kun. A. Petraitis (Franfort), A. Smilgevičius (Chicago), J. Janušonis (Waukegan), J. Pupininkas (Rochester), J. Klevaitis (Chicago), A. Baleišis (Chicago), V. Lelevičius (Rochester), R. Didžgalvis (Chicago), J. Adomavičienė (Athol), A. Orentas (Chicago), A. Ragauskas (Elizabeth), A. Kindurys (Dolgeville), V. Morkūnas (Chicago), J. Iškauskas (Paterson), Dr. M. Baktys (Dixon), K. Merkis (Boston), D. Remys (Cicero), U. Maceikoms (Elizabeth), V. Kleiza (Chicago), M. Žižiūnienė (Worcester), A. Žvirblis (Chicago), Kun. J. Ruokis (Morris), Kun. C. E. Paulonis (Rockville Centre), G. Ažubalis (Lincoln), J. Guobužis (Chicago), O. Klepeckienė (Detroit), M. Kazlauskas (Hudson), J. Valiukevičius (Rochester), O. Braniškienė (Chicago), P. Saliukas (Chicago), M. Bumbalienė (Toronto), L. Prac-kaila, M. Vaitkus, J. Jurevičius, V. Rygertas, Dr. B. Kasakaitis, F. Juška, B. Beleškienė, M. Parakininkas, P. Žibūnas, A. Gaška, J. Skinulis (visi iš Chicago), P. Kličius (Verdun), Kun. M. Sandanavičius (Kansas City), V. Šmulkštys (Waterbury), J. M. Stelmokas (Phila.), P. Milus (Worcester), A. Juškaitė (Cicero), T. Kardelis (Leduc), A. Diržys (Toronto), H. Idzelevičius (Clev.), J. Luinys (Dixon), S. Miltenis (Brooklyn), K. Barzdukas (Kearny), E. Gorys (Montreal), E. Vaitkunas (St. Paul), O. Mickevičienė (Cicero), E. Arlauskienė (New Britain), D. Vaidilienė (Toronto), A. Žukauskaitė (Naugatuck), P. Kavaliauskas (Melrose Park), Kun. J. Patašius (Great Falls), J. Vailokaitienė (Detroit), A. Mikėnas (Omaha). O. Žilinskas (Cleveland), R. Dūda (Baltimore), S. Šuopytė (Waterbury), J. Daukaitė (Detroit), S. Masilionytė (Hamilton), M. Jasaitytė (Pembroke), K. Pieškus (Boston), A. Sadauskas (Clev.), T. Iraškaitė (Elizabeth), T. Kaminskas (Joliet), K. Miklas (Great Neck), O. Kaunienė (Brooklyn), Z. Rajeckienė (Maspeth), P. Skablauskas (Toronto), P. Baužys (Cicero), V. Tauras (Joliet), N. Miknevičius (Newark), F. Jurkšaitienė (Cleveland), P. Augaitis (Tillsonburg), S. Čeponienė (Toronto), J. Strazdas (Guelph), R. Galinis (Sault St. Marie), A. Bukšas (Waukegan), R. Kriaučiūnienė (Chicago), B. Grušaitis (Waterbury), E. Gerulaitis (Detroit), S. Charzauskas (Chicago), J. Kerys (Brooklyn), S. Pundžiuvienė (Toronto), J. Česnaitis (Chicago), J. Tričys (Chicago), G. Vindasienė (Hamilton), J. Paukštaitis (Omaha), N. Aukštikalnis (Sault St. Marie). S. Bendžiūtė (Phila.), A. Bujokas (Clev.).

 

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Guy de Maupassant. MOTERS ŠIRDIS. Romanas. Vertė Stepas Zobarskas. 267 psl., kaina $ 2,60. Išleido Gabija, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. Viršelis Pr. Lapės.

      Gal būt, ši knyga bus ypač naudinga jaunoms mergaitėms, kurios perdaug idealiai galvoja apie meilę, bet ir vyrai, ją perskaitę, pamatys ir geriau supras, koks yra skirtumas tarp vyro ir moters palinkimų.

      Aloyzas Baronas. UŽGESĘS SNIEGAS. Romanas. Išleido "Tėviškės Žiburiai", 941 Dundas St. W., Toronto. Viršelis P. Augiaus. 285 psl., kaina nepažymėta.

“L. L.” ADMINISTRACIJOJE DAR GALIMA GAUTI ŠIAS NAUDINGAS KNYGAS:

      DIEVAS IR ŽMOGUS. Katalikų tikėjimo tiesos, dorovės reikalavimai ir sielai pašvęsti priemonės. Virš 500 psl., kaina $ 5 (kietais viršeliais — $ 6,50).

      TU IR JI. Jėzuito Hardy Schilgen įdomi knyga jaunimui. Skirta ypač berniukams, bet labai naudinga ir mergaitėms. Kaina $ 2.

      KAS ŽIŪRI IR NEMATO. V. Gutausko, S. J. knygelė, įdomiai sprendžianti kai kuriuos labai aktualius mūsų tikėjimo klausimus. Kaina $ 1.