H. Lukaševičius. LIKIMO ŽAISMAS. Romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, I11. 232 psl., kaina $2.50.

      Stasys Džiugas. KIŠKUČIO VARDINĖS. Eilėraščiai vaikams. Iliustravo Vl. Stančikaitė, išleido Liet. Knygos Klubas. 58 psl., kaina $1.50.

      S. Sužiedėlis. ŠV. PRANCIŠKAUS LIETUVIŲ PARAPIJA, Lawrence, Mass. Knyga parašyta lietuvių ir anglų kalbomis. Kieti viršeliai. Viršelio iliustracija V. K. Jonyno. Tekste 200 iliustracijų, 416 psl., kaina nepažymėta.

      Kun. Dr. J. Vaišnora, MIC. DIEVO TARNAS ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS. 24 puslapių brošiūrėlė, kaina 15 centų. Galima gauti pas Nek. Prasidėjimo Seseris, Putnam, Conn.

      B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. Viršelis R. Viesulo. Išleido Terra, 748 W. 33rd St., Chicago 16, 111. 112 psl., kaina $2.

      TAUTA BUDI. 1954 m. kalendorius. Išleido LSB Vadija. Redagavo V. Skrinskas ir Br. Stundžia. Administratorius J. Gaižutis, 135 Gorevale Avė., Toronto, Ont., Canada. Meninė priežiūra V. Bričkaus.

      VANAGAITIS. Monografija. Redagavo Vyt. Alantas. Rašė: V. Alantas, J. Olšauskas, J. Žilevičius, V. Jakubėnas, A. A. Olis, B. K. Balutis. Išleido J. J. Bačiūnas, Tabor Farm, Sodus, Mich. 192 psl., daug iliustracijų, kaina $2.