Trisdešimt trečiasis “Laiškų lietuviams' konkursas

    Apie šį konkursą jau buvo plačiau rašyta praėjusiuose “Laiškų lietuviams” numeriuose. Jo pagrindinė tema: “Kaip aš įsivaizduoju idealų, pavyzdingą žmogų”. Toks žmogus gali būti: tėvas, motina, kunigas, mokytojas, auklėtoja, draugas, gydytojas ir t.t.

    Bus trys konkurso dalyvių grupės: 1. Suaugusieji, 2. Aukštųjų mokyklų studentai, 3. Viduriniųjų mokyklų moksleiviai (gimnazistai).

    Baigusieji aukštąjį mokslą arba sukūrusieji šeimą, nežiūrint jų amžiaus, priklauso suaugusiųjų grupei. Siunčiant konkursui straipsnį, būtinai reikia pažymėti, kuriai grupei autorius priklauso. Jeigu nebus pažymėta, straipsnis bus skiriamas suaugusiųjų grupei.

    Kiekvienos grupės laimėtojams bus skiriama po penkias premijas:

    Suaugusiųjų: 200, 150, 100, 75, 50 dol.

    Studentų: 150, 100, 75, 50, 25 dol.

    Moksleivių: 100, 80, 60, 40, 20 dol.

    Moksleivių rašiniai turi būti bent dviejų mašinėle, rašytų puslapių, studentų — trijų puslapių, suaugusiųjų — keturių psl. Žinoma, straipsniai gali būti ir ilgesni, tik stengtis neperviršyti devynių puslapių.

    Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, įdedamas atskiras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu ir telefonu; jie turi pasiekti redakciją būtinai iki kovo mėn. 1 dienos. Vėliau gauti rašiniai nebus įtraukti į konkursą.

    Tad jau dabar laikas rašyti ir siųsti redakcijai šiuo adresu: 2345 w. 56 th St., Chicago, IL 66036. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 5 d. Jaunimo Centre.

    Nuoširdi padėka "Laiškų lietuviams' rėmėjams 1000 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

Po 20 dol. aukojo: S. Paketuris, E. Vindašienė.

16,50 dol. aukojo J. Stankaitis.

Po 10 dol. aukojo: kun. B. A. Rutkauskas, kun. J. Pragulbickas, E. Šlekys, A. Januška, P. Augaitis, A. Varneckienė, A. Nausėdas, A. Rūkas, V. Lukošiūnas, J. Mališka, J. Plečkaitis, J. Petronis, A. Budrecka, M. Ostrauskas, O. Dovydaitienė, J. Puteris, S. Kavaliūnienė, J. Gataveckas.

Po 5 dol. aukojo: D. Bielskus, B. Kreivėnienė, L. Kybartienė, V. Numgaudas, V. Miknis, P. Marcinkus, P. Karosas, J. Astas, V. Kličienė, P. Skablauskas, V. Skabeikis, B. Venclovas, arkiv. A. Bačkis, J. Lukoševičius, V. Gudaitis, M. Venckus, S. Gerulaitis, S. Riekutė, P. Sideravičius, V. Kazlauskas, S. Dargis, M. Levišauskas, V. Abramavičius, P. Gluoksnys, E. Jakus, A. Kuzmickas, K. Rožanskas, S. Aleksa, P. Murauskas, A. Stankus, A. Garkūnas, M. Jasaitis, E. Susmaras, G. Vaičaitienė, O. Krasauskas, D. Regina, J. Starvinskas, M. Spence, J. Juška, J. Petrikas, S. Naikauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.