•    Studentų bažnyčioje Kaune okupantai buvo įrengę sandėlį. Dabar ji perduota Caritas globon ir joje tuo tarpu paskirstomi vaistai ir iš užsienio gaunama humanitarinė pagalba.

•    Australijoje, Sidnio mieste, lietuvių kapelionas prel. P. Butkus su parapijiečiais ryžosi pastatyti paminklinį lietuvišką kryžių prie Šv. Joachimo bažnyčios, kur lietuviai jau 25 m. turi savo pamaldas, dažnai prašydami laisvės Lietuvai.

•    Lietuvoje po pusės šimtmečio pertraukos vėl grąžinta policijos šventė Angelų Sargų dieną (spalio 2). Šventė pradėta Mišiomis Vilniaus katedroje, pašventinta policijos vėliava, prie Vidaus reikalų ministerijos atidengtas paminklas žuvusiems policininkams. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirm. V. Landsbergis, min. pirm. G. Vagnorius, kiti aukštieji valdžios žmonės bei partijų pirmininkai.

•    Vatikano radijo direktorius jėzuitas kun. Sesto Quarcetti, sirgęs vėžiu, mirė 1991 m. rugs. 17 d., sulaukęs 54 m. amžiaus. Kunigu buvo įšventintas 1967 m. Daug metų dirbo Vietnamo misijose.

•    Kuboje diktatorius Castro yra ištrėmęs apie 130 kunigų ir vieną vyskupą. Nors Castro motina - pamaldi katalikė, nors jis pats yra lankęs jėzuitų mokyklą, bet jo valdomo krašto katalikai jaučia priespaudą, diskriminaciją. Kubos 11 mil. gyventojų yra katalikai. Yra septynios vyskupijos su 219 kunigų ir 329 vienuoliais.

•    Meksikoje 1991 m. rugsėjo mėnesį buvo areštuotas kun. J. Padrone Ganzalez, darant spaudimą vyskupui, kad nebūtų kalbama apie kaimiečių sunkią padėtį, socialines neteisybes. Pranešime iš Chapas skelbiama, kad tai jau antras kunigas, įkalintas dėl socialinio teisingumo ieškojimų.

•    D. Britanija savo nauju ambasadorium prie Šv. Sosto paskyrė Andrew E. Palmer. Įteikdamas savo kredencijalus Vatikane, tas ambasadorius kalbėjo apie artimus ryšius tarp D. Britanijos ir Šv. Sosto.

•    Seniausia lietuvių bažnyčia JAV-se -Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa., spalio 6 d. iškilmingai atšventė 100 m. sukaktį. Dalyvavo apie 600 parapijiečių. Šiemet sueina 125 m. nuo pirmųjų žinomų lietuvių angliakasių, atvykusių į tos apylinkės kasyklą.

•    Kardinolas Paul Emile Leger, 87 m. amžiaus, mirė lapkr. 13 d. Montrealio ligoninėje. Jis per 18 m. buvo Montrealio arkivyskupu. Iš tų pareigų pasitraukęs, išvyko į Kamerūno kraštą dirbti raupsuotųjų tarpe, su kuriais išbuvo

12 metų. Buvo gimęs ir augęs Kvebeke, Kanadoje. Jis dar buvo konkliavėje, kuri popiežium išrinko Joną XXIII, o taipgi kardinolų susibūrime renkant Paulių VI, Joną Paulių I ir dabartinį popiežių Joną Paulių II.

•    Saginaw, Mich., vyskupas Kenneth J. Untener Detroito laikraščio korespondentui pareiškė mintį, kad reikėtų šventinti kunigais ir moteris. Jis laiko šį reikalą svarstytinu Bažnyčioje; jis pats pasisako už tai.

•    Lietuvių katalikų mokslo akademija Vilniuje, Šv. Jono bažnyčioje, lapkr. 9 d. surengė teologijos daktaro vysk. Pranciškaus Būčio minėjimą jo mirties 40 m. sukakties proga. Apie jo veiklą pranešimą padarė kun. Pr. Račiūnas. Prel. prof. V. Kazlauskas kalbėjo apie encikliką “Rerum novarum”, nuo kurios socialinių idėjų paskelbimo praėjo 100 m., o mokslų kandidatas M. Bloznelis kalbėjo tema: “Bažnyčios pažiūra į privačią nuosavybę”.

•    JAV prezidentas G. Bush, nuvykęs į NATO konferenciją Romoje, lapkr. mėn. aplankė popiežių Joną Paulių H. Ten jį pasitiko Amerikos kolegijos choras su “God bless America”. Vizito metu prezidentas su popiežium aptarė pasaulio problemas.

•    Kražių skerdynių 100 m. sukakties minėjimas vyks 1993 m.

•    Panevėžyje vėl atidaryta Švč. Trejybės šventovė. Okupantai komunistai ją buvo pavertę sandėliu, o salė buvo naudojama parodoms. Kun. R. Pukeniui vadovaujant, bažnyčią atnaujino Panevėžio meistrai. Požemiuose įrengtos dvi šarvojimo koplyčios ir erdvios patalpos jaunimo kultūrinei veiklai bei meno parodoms.

•    Kanados paštas atėmė antros klasės siuntą “Tėviškės žiburiams”. Dabar persiuntimas Kanadoje pabrango penkeriopai, j JAV pirma kainavo vieno numerio siuntimas 6 ct., o dabar -31 ct. Per metus susidarys didelė persiuntimo išlaidų suma - apie 100.000 dol.

•    Pirmą kartą po 1917 m. revoliucijos Petrograde spalio pabaigoje stačiatikių dvasininkas pašventino Sovietų laivynui priklausantį naują laivą, dalyvaujant įgulos karininkams ir eiliniams.

•    Vatikane spalio pabaigoje įvyko Europos kultūrininkų simpoziumas tema: “Krikščionybė ir kultūra Europoje - praeitis, atminimas, dabarties savimonė, ateities planai”. Popiežius norėjo, kad Europos kultūrininkai pasisakytų tais klausimais, kuriuos lapkričio 28 - gruodžio 14 d. svarstys Europos vyskupų sinodas, kurio programoje - Europos kontinento problemos. Simpoziume dalyvavo apie 50 kultūrininkų. Lietuvai atstovavo dr. Kęstutis Girnius, kuris spalio 28 d. kalbėjo tema: “Bažnyčia Lietuvoje - tvirta moralinė ir trapi intelektualinė jėga”. Simpoziume dalyvavo kultūrininkai iš Rusijos, Gudijos, Ukrainos, Gruzijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Graikijos, Serbijos, Kroatijos, Slovėnijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Italijos. Simpoziumą atidarydamas Popiežiškos kultūros tarybos pirm. prancūzas kard. Poupard savo kalboje tarp kitų kultūros centrų suminėjo ir Vilnių.

•    Lietuvoje atgaivintas trečiasis Šv. Pranciškaus ordinas - tretininkai. Jų ordino ministras yra brolis Jeronimas Remesa. Tretininkų atkūrimas įvyko 1991 m. spalio 5 d. Kretingos vienuolyno bažnyčioje, dalyvaujant vysk. Ant. Vaičiui.

•    Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje šeštadienių vakarais renkasi Katalikų mokslo akademijos nariai. Po Mišių vyksta diskusijos apie šių dienų katalikiškojo gyvenimo aktualijas.

•    A.a. vysk. Vincentas Borisevičius buvo sušaudytas 1946 m. spalio 12 d., taigi prieš 45 m. Su juo kalėjęs Kazimieras Gurskis paskelbė savo atsiminimus “XXI amžiaus” 1991 m. spalio 9 d. numery. Liudija, kad jie ten Vilniaus kalėjime gulėjo and grindų, pasikloję ir apsikloję savo vilkimais drabužiais, pagalvės vieton pasidėję batus. Kameroje dažnai buvo daromos kratos. Maistą paduodavo pro mažą langelį. Kartais išvesdavo pasivaikščioti. Pietums dažnai tebūdavo dvokianti žuvų sriuba. Dėl išsiplėtusių gyslų vyskupui dažnai skaudėjo kojas. Naktimis tardydavo, neleisdami dieną miegoti. Nemigo naktys, tardytojo riksmas, smūgiai, žiaurumas buvo sunkūs. Vyskupas sakydavo, kad, kaltinimai jam buvo išgalvoti. Jis sakydavo, kad kančias iškentėję, būsime laimingi Tėvynėje. Vyskupas buvo apaugęs plaukais, pražilęs. Kaliniai dažnai giedodavo “Marija, Marija”. Po tardymų vyskupą iš Vilniaus saugumo rūsio 11-tos kameros išvedė ir daugiau kalėjimo draugams jo jau neteko matyti.

•    JAV prezidentas G. Bush lapkričio 19 d. vetavo kongreso nutarimą, kuris būtų leidęs valstybės paramą gaunančioms klinikoms duoti patarimus daryti abortams.

•    Rašytojas Paulius Jurkus, septynerius metus redagavęs lietuvių pranciškonų JAV-se leidžiamą dvimėnesinį žurnalą “Šv. Pranciškaus varpelį”, suredagavęs paskutinį 1991 m. numerį, iš šių pareigų pasitraukė. Vieton ligšiolinio dvimėnesinio žurnalo planuojama leisti almanacho pobūdžio leidinius dukart per metus.

•    Malaizijoje, Bukit Matajam šventovėje, šv. Onos atlaiduose liepos 26 d. buvo suplaukę apie 60.000 tikinčiųjų. Minioje buvo indų, indonezų, kinų, singapuriečių, malaziečių ir kitokių Azijos katalikų. Jų tarpe dalyvavo ir lietuvaite Rūta Sidrytė.

•    Vilkaviškio krikščionių demokratų narių ir rėmėjų susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 120 žmonių, nutarė sustiprinti veikimą prieš alkoholio vartojimą Lietuvoje.

Juoz. Pr.