K.J. AMBRASAS, SJ.

     Prieš 80 metų kun. Juozas Montvila — kartu su dviem kunigais anglu Tomu Raselu Byles ir bavaru vienuoliu T. Juozapu Peruschitz — nuskendo, garsiajam “Titanikui” panėrus į vandenyno gelmes. Šie kunigai visi trys rengė laivo keleivius amžinojon kelionėn, o patys užleido vietą gelbėjimo valtyse kitiems keleiviams. Garbingo parapijiečio kun. Juozo Montvilos 80-osios mirties metinės paminėtos Marijampolės prokatedroje, kur šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, žuvusiojo kunigo giminaitis Kazimieras Montvila ir svečias iš Vokietijos kun. Kazimieras Senkus. Vyskupas ragino tėvus iš mažens savo vaikus auklėti taip, kad jie būtų jautrūs, draugiški, paslaugūs seneliams, invalidams ir visiems kitiems, kad jų meilė nuo mažumės subręstų iki herojiškumo.

•    Sūduvos žemė turi daug garbingų žmonių. Tarp jų — velionis vysk. Vincentas Brizgys, už kurio vėlę Marijampolės prokatedroje gedulines šv. Mišias koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis su kun. Antanu Diškevičium, kuris šiuomet dirba velionio vyskupo gimtojoje Daukšių parapijoje. Pamokslininkas kun. Diškevičius priminė vyskupo Vincento Brizgio žodžius: praradus tikėjimą ir dorą, lietuvių tautos amžius bus neilgas. Nežiūrint senyvo amžiaus, velionis vyskupas Brizgys susirašinėjo ne tik su vysk. J. Žemaičiu, bet ir daugeliu kitų dvasininkų pasaulyje, ypač domėjosi Lietuvos gyvenimu, neretai kalbėdavo per Vatikano radiją. Daukšiečiai irgi paminėjo savo parapijietį, kuris mirė gimtosios parapijos globėjo šv. Jurgio dieną. Vysk. Brizgio atmintį saugos ne tik nuveikti jo darbai, garbinga vyskupystė, bet ir vyskupo tėviškėje, ir Daukšių bažnyčios šventoriuje pastatyti jo atminimui kryžiai.

•    Jau pašventinti mons. Jono Kavaliausko, tikinčiųjų pastangomis ir lėšomis naujo Aleksoto bažnyčios pamatai.

•    Sparčiai kyla atstatomos Vilkaviškio katedros sienos. Čia daug rūpesčių turi vikarai kunigai, ypač klebonas Vytautas Gustaitis.

•    Neseniai Marijampolės rajono Ąžuolų Būdos devynmetėje mokykloje tikybos mokytoja Marcelė Mikalauskienė surengė religinę tautinę popietę, į kurią apsilankė vietos klebonas. T. Valianas, Kazlų Rūdos mokytoja Z. Legotienė, mokyklos direktorius Antanas Valaitis, pedagogai, mokiniai. Šv. Rašto tekstai buvo pailiustruoti paveikslais, giesmėmis, eilėraščiais, inscenizacijomis, puslapis po puslapio pasakojo nuostabią Dievo meilės ir gailestingumo puolusiam žmogui istoriją, kurios viršūnė — Kristaus mirtis ir Prisikėlimas. Šventišką nuotaiką pagyvino pievutėje ridenti margučiai, daužomos senos puodynės, rateliai, dainos.

•    Nuo Advento beveik visuose Marijampolės vaikų darželiuose imta dėstyti tikybą. Šiam darbui rengėsi 48 auklėtojos. Katechetiniuose kursuose išgirstas žinias dabar jos stengiasi pritaikyti susitikdamos su mažaisiais. Šios vaikų darželių auklėtojos, susirinkusios V. Mykolaičio-Putino internate, pasidžiaugė gražiai pradėtu darbu.

     Vaikai netruko išmokti įvairių maldelių, mielai pasimeldžia prieš valgį, dienos pradžioje, o ir dieną suklumpa prieš altorėlį, paprašo gerojo Dievulio sveikatos sau ir tėveliams, auklėtojoms, ligoniams. Kai kurie vaikai netgi tėvelius pamoko pasimelsti, su auklėtojomis nueina bažnyčion, susipažįsta su liturginiais reikmenimis, paveikslais, indais. Šitaip pamažėle vaikai apsipranta su bažnyčios gyvenimu. Nuo ateinančių metų du darželiai, kurių vedėjos Laima Baburina ir Lina Daugėlienė, ketina tapti katalikiškais, kurių tradicija bus tęsiama ir būsimose pradinėse mokyklos, kad auklėjimas katalikiška dvasia toliau plistų su amžiumi ir patirtimi. Šiam tikslui jau kaupiama metodika ir reikalingos priemonės.

•    Keliasi iš griuvėsių Sintautų parapijos bažnyčia, kurios statybos rūpesčių našta gula ant kun. klebono Antano Maskeliūno pečių. Jau išmūrytos sienos, uždengtas stogas, baigiami atstatyti bokštai.

Jau seniai pradėta, bet dėl daugelio priežasčių vis nesuspėta baigti Lazdijų rajono Kučiūnų parapijos bažnyčia tikisi atšvęsti statybų pabaigtuves. Klebonas kun. Raimundas Žukauskas džiaugiasi, kad šias statybas parėmė ir kitos Lazdijų dekanato parapijos.

•    Vysk. Juozas Žemaitis visų tikinčiųjų vardu dėkoja visiem geradariams Lietuvoje ir užsienyje, kad jie Vilkaviškio vyskupijos, ypač II pasaulinio karo metais nukentėjusios, bažnyčių statybą remia savo aukomis, darbu ir maldomis. Teatlygina Viešpats visiem, kas tiesia ranką Bažnyčiai, ją remia žodžiu, darbu, lėšomis ir maldomis.