Netoli Kauno, žaliuojančiame pušyne, stovi Pažaislio vienuolyno rūmai ir baroko stiliaus bažnyčia. Pažaislio architektūrinis ansamblis yra vienas iš gražiausių ir vertingiausių meno paminklų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Šiaurės Europoje.

     Vienuolyno fundatoriai — Kristupas Zigmantas Pacas (1620-1684), Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės didysis kancleris, ir jo žmona Klara Genovaitė Izabelė grafaitė de Mažlly Laskaris (mirė 1685 m.).


Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas.

     K. Z. Pacas Italijoje susipažino su kamalduliais, kurių griežtas gyvenimo būdas jam patiko. Kamaldulių vienuolynai buvo statomi toliau nuo miestų triukšmo, negyvenamose miškingose vietose ant kalvų ar kalnuose, prie vandens, mažiausia už 8 km nuo miesto.

     Kalva, ant kurios turėjęs iškilti vienuolynas, fundatoriui pageidaujant, buvo pavadinta “Mons Pacis” — Taikos kalnas, o pats vienuolynas, — “Eremus Montis Pacis”, tai priminė steigėjų pavardę.

     “Mons Pacis” pavadinimas liaudyje neprigijo. Liaudiškas vietovardis Pažaislis kilęs iš netoliese tekėjusio upelio Žaistis pavadinimo.

     Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios steigimo tikslas — “kad vienuoliai, kuriuos čia apgyvendins, savo šventu gyvenimu garbintų Dievą ir melstų taikos kraštui bei savo maldomis išprašytų Lietuvai Dievo gailestingumo, ramybės, vienybės, gerovės...”

     Pažaislio bažnyčia pradėta statyti 1667 m., užbaigta ir pašventinta — 1712 m. Jos titulas — Švč. Mergelės Marijos apsilankymas pas šv. Elzbietą.

     Bažnyčią ir vienuolyną statė iš Vakarų Europos pakviesti architektai: Džambatista Frediani, Karlo Putini, Pietro Putini ir kiti. Interjero freskas tapė Mykolas Archangelas Palonis.

     Brangios statybinės medžiagos vienuolyno statybai buvo atgabenta iš įvairių Europos kraštų: marmuras iš Krokuvos skaldyklų, smiltinio plokštės iš Švedijos. Pažaislio ansamblis fundatoriui kainavo aštuonis milijonus auksinų.

     Bažnyčios grožis aprašytas įvairių rašytojų ir keliautojų. Štai ką pasakoja XVIII a. pro Pažaislį keliavęs de Motrė: “Aš nemačiau bažnyčių, vienuolynų, kurių medžiagos ir ornamentai būtų turtingesni, išskyrus Romos ir kitų miestų jėzuitų bažnyčias. (...) Ji visur iki skliautų inkrustuota ir išgražinta įvairių spalvų marmuru. Puikus kupolas. Jame gyviausiomis bei tyriausiomis spalvomis nupieštas dangus vieno iš geriausių Italijos dailininkų. (...) Skliautai yra drąsios konstrukcijos. (...) Didysis altorius yra iškilmingas; jį puošiančios kolonos korintinio oderio; statulos yra iš gražaus balto Italijos marmuro; baliustrados su laiptais, tiksliau visa presbiterija yra iš įvairių rūšių marmuro ir nuostabaus darbo; koplyčios įrengtos prie sienų simetriškai ir jų altoriai ne mažiau turtingai papuošti bei įrengti; užtvaros yra varinės; choras, zakristija — viskas atitinka šios bažnyčios puošnumą...”

     Karai ir visokios negandos palietė ramius šio vienuolyno gyventojus. 1812 m. Napoleono armija, bėgdama iš Rusijos, apiplėšė ir išsigabeno daug vienuolyno brangenybių.

     Po nepasisekusio 1831 m. sukilimo, rusų caro Nikalojaus I įsakymu 1832 m. vienuolynas buvo uždarytas, turtas konfiskuotas, o vienuoliai išsiųsti į kitus vienuolynus. Jų vietoje apsigyveno stačiatikiai vienuoliai. Bažnyčia paversta cerkve.

     Pažaislyje 83 metus išgyvenę pravoslavai vienuoliai daug ką keitė — planinę interjerų struktūrą, altorius, uždažė kai kurias freskas.

     Prasidėjus 1914 m. karui, pravoslavai vienuoliai pasitraukė į Rusiją, pasiimdami archyvą, paveikslus ir daug kitų brangenybių. Tarp jų ir stebuklingąjį Švč. Dievo Motinos paveikslą.

     Lietuvą užėmę vokiečiai Pažaislyje įrengė karo ligoninę (1917-1918). Pridarė daug niekšybių vienuolynui ir bažnyčiai: nuplėšė varinį stogą, išsivežė brangius kilimus, paveikslus, paskutinį varpą ir kt.

     1907 m. Amerikoje įsikūrusi Šv. Kazimiero seserų kongregacija sėkmingai darbavosi tarp tautiečių. J.E. vysk. Pr. Karevičiaus kvietimu, 1920 m. į Lietuvą atvyko keturios šio vienuolyno seserys, lydimos generalinės Motinos Marijos Kaupaitės pradėti čia savo misiją. Vyskupas joms atidavė Pažaislio vienuolyną. Seserys ėmėsi tvarkyti nuniokotus pastatus. Daug joms padėjo vysk. Pr. Karevičius, kun. kapelionas V. Dargis ir kiti vienuolyno rėmėjai.

     1920-1940 m. seserys nemažai pasidarbavo jaunimo auklėjimo ir karitatyvinėje veikloje. Kaune vadovavo iš “Saulės” draugijos perimtai mergaičių gimnazijai, kur per 17 metų išleido 12 laidų iš viso 327 abiturientes.

     Įvairiose Lietuvos vietose seserys kazimierietės dirbo pradžios mokyklų mokytojomis ir darželių auklėtojomis savo įsteigtose ar valstybinėse mokyklose bei vaikų darželiuose, vadovavo gimnazisčių bei studenčių pensionams, dirbo senelių prieglaudose. Nemažai seserų dirbo ligoninėse, bažnyčiose, klebonijose.

     1940 m. Sovietinės valdžios įsakymu Pažaislio vienuolynas buvo uždarytas, seserų vedamos įstaigos panaikintos. 1948 m. visos seserys iš Švietimo įstaigų pašalintos. Tais pačiais metais buvo įsakyta per tris dienas apleisti Pažaislio vienuolyną.

     Per 50 Sovietinės okupacijos metų unikalus Pažaislio ansamblis gerokai apnaikintas. Čia buvo įsikūrusi turistinė bazė, archyvas, vėliau psichiatrinė ligoninė, senelių prieglauda.

     1969 m. Pažaislio ansamblis perduotas M.K. Čiurlionio dailės muziejui. 1970 m. pradėti restauravimo darbai. Per 20 metų dalis restauravimo darbų atlikta, tačiau iki užbaigos dar reikia daug darbo ir lėšų.

     1992 m. sausio mėn. 27 d. Nr. 56 raštu Pažaislis sugrąžintas Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijai. Vienuolyno patalpos buvo ruošiamos muziejui, todėl jos nepritaikytos gyvenimui. Reikia daug ką iš naujo pertvarkyti, o tam reikalingos papildomos išlaidos. Tačiau dėl sunkios Lietuvos ekonominės padėties Vyriausybė neturi galimybių skirti pakankamai lėšų užbaigti bent būtinus darbus. Dėl to sugrįžimas į Pažaislį kelia seserims didelį rūpestį. Įsikurti Pažaislyje pirmą kartą padėjo daugelio geradarių parama. Tad ir dabar pasitikime globojančia Apvaizdos ranka, kuri šiuo sunkiu Tėvynei metu suras nuoširdžių, gera linkinčių tautiečių, kad Lietuva prisikeltų dvasios tyrumui.

     Mieli tautiečiai, padėkite mums, seselėms Pažaislyje, ir paremkite mūsų apaštalinę veiklą. Visi vieninga jėga junkimės dėl mūsų tautos vaikų ir jaunimo, dėl Tėvynės ateities!

Laukiame Jūsų pagalbos:

Pažaislis Fund, c/o Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629-1894. Tel. 312-776-1324

Ses. Jonė,

Lietuvos Šv. Kazimiero seserų

Generalinė Vyresnioji