CHIARA LUBICH

"Štai ateinu vykdyti tavo valios" (Žyd 10,9).

     Autorius šio laiško žydams pateikia tuos psalmės žodžius, kuriuos Dievo Sūnus pareiškė savo Tėvui. Autorius norėjo pabrėžti Dievo Sūnaus meilę, kai jis atėjo į pasaulį vykdyti Tėvo valios, kad būtų atliktas išganymo darbas.

     Tie Jėzaus žodžiai yra dalis ištraukos, kurioje autorius nori parodyti begalinį Jėzaus aukos pranašumą, palyginant ją su aukomis, daromomis pagal senąją Sandorą. Dievui buvo aukojami gyvuliai ar daiktai, bet nieko žmogiško. Tačiau Jėzaus auka buvo kitokia. Jėzaus intensyvi meilė per visą savo žemišką gyvenimą aukojo Tėvui savo valią, save visą.

     Užtai tie Jėzaus žodžiai padeda mums pagrindinai suprasti jo gyvenimą. Jie padeda mums įžvelgti jų giliausią aspektą ir pamatyti tą auksinį siūlą, kuris nusitęsia per visus jo gyvenimo įvykius: nuo vaikystės, per jo paslėpto gyvenimo metus, gundymus, apsisprendimus, per viešą gyvenimą, visą kelią ligi mirties ant kryžiaus. Tie žodžiai rodo, kad kiekvienu atveju, kiekvienoje situacijoje Jėzus siekė tik vieno dalyko: vykdyti Tėvo valią. Ir jis ją vykdė radikaliausiu būdu, tai yra niekada nedarė ko nors tokio, kas su ta valia nesiderintų, atsisakydamas patraukliausių siūlymų, kurie su ta valia nesutiko.

     Tie žodžiai padeda suprasti tą didžiąją pamoką, kurią Jėzaus visas gyvenimas mums pateikia. Tai reiškia, kad nieko svarbesnio mums nėra, kaip vykdyti ne savo valią, bet Tėvo, visada sakant jam “taip”, o sau “ne”.

     Tikroji meilė Dievui nesireiškia gražiais žodžiais, idėjomis ar jausmais, bet nuoširdžiu jo įsakymų vykdymu. Kai mes tai darome, savaime atsisakome savo valios, tada atliekame tai, ko jis iš mūsų labiausiai ir nori.

Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Jie pabrėžia ir tai, kad Evangelija priešinasi pagrindinei mūsų žmogiškai tendencijai: vykdyti tik savo valią, pasiduodant jausmams ir instinktams.

     Tie žodžiai moderniems žmonėms yra vieni iš labiausiai nepriimtinų. Mes gyvename amžiuje, kuris iškelia egoizmą ir garbina individualizmą. Laisvė laikoma tikslu, savęs patenkinimas — asmens atbaigimu.

     O tai kaip tik skatina daryti apsisprendimus, siekiant tos paslėptos laimės. Bet mes visi gerai žinome, kad tokios kultūros siekimas veda į pražūtingas pasekmes.

     Kultūra, pagrįsta savo valios patenkinimu, yra visiškai priešinga Jėzaus kultūrai, kuri totališkai orientuota vykdymui Tėvo valios ir kuri sukelia nuostabius poveikius, kuriuos jis žada.

     Tad bandykime gyventi pagal čia mąstomus žodžius, pasiryždami vykdyti Tėvo valią, darydami ją vadovaujančiu ir motyvuojančiu paskatinimu visam mūsų gyvenimui, taip kaip darė Jėzus.

     Tada mes galėsime pradėti tą dievišką žygį, už kurį būsime amžinai dėkingi Dievui, galėdami eiti tuo šventumo keliu ir daugelio širdyse uždegdami meilę Dievui.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius

■ Lietuvis kunigas Petras MJ. Stravinskas, dirbąs prie katalikų savaitraščio "Our Sunday Visitor", redaguoja dvimėnesinį žurnalą: "The Catholic Answers", kuris daugiausia užpildomas atsakinėjimais į jam pareiškiamus įdomius religinius, liturginius bei kitokius klausimus. Žurnalas metams 15 dol., adr: 200 Noll Plaza, Huntington, IN 46750.