Popiežiaus Pijaus XI ir pal. arkiv. Jurgio Matulaičio pastangomis 1926 m. buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija su metropolitu Kaune ir vyskupais Vilkaviškyje, Telšiuose, Panevėžyje ir Kaišiadoryse. Prie Telšių vyskupijos buvo priskirta ir atskira Klaipėdos prelatūra. Lietuvą užėmus komunistams, bažnytinis gyvenimas ir veikla buvo suparaližuota. Keli vyskupai buvo suimti ir nukankinti. Vyskupijos liko be ganytojų, turėjo tik tam tikrus įgaliotinius. Kai prieš keletą metų religijai buvo suteikta daugiau laisvės, padėtis pagerėjo. Visos vyskupijos gavo vyskupus, bet kai kurie turėjo tik apaštalinio administratoriaus titulą. Buvo gal galutinai neišspręstas Vilniaus arkivyskupijos klausimas, tad mūsų visuomenėje sklido visokių nepagrįstų kalbų ir gandų.

     Štai dabar, praėjusių metų pabaigoje, popiežius Jonas Paulius II Lietuvai suteikė gražią kalėdinę dovaną — įsteigė antrąją bažnytinę provinciją su metropolitu Vilniuje. Jos metropolitu paskyrė arkiv. Audrį Juozą Bačkį, iki šiol buvusį apaštalinį pronuncijų Olandijoje. Šiai naujai bažnytinei provincijai priskirta Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijos, o Kauno bažnytinei provincijai, kurios metropolitas yra kard. Vincentas Sladkevičius, priskirta Vilkaviškio ir Telšių vyskupijos. Panaikinta ir atskira Klaipėdos prelatūra, jos teritoriją priskiriant prie Telšių vyskupijos.

     Iki šiol tik apaštalinių administratorių titulus turėjo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis ir Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis. Dabar jau jie yra pakelti tikraisiais šių vyskupijų valdytojais.

     Tai yra tikrai graži popiežiaus kalėdinė dovana Lietuvai. Galima su pagrindu tikėtis, kad kada nors turėsime ir antrąjį kardinolą.