Trisdešimt trečiasis "Laiškų lietuviams" konkursas

     Konkursas baigėsi kovo 1 dieną. Vertinimo komisija (Danutė Bindokienė, Danutė Eidukienė, Aleksandra Likanderienė, Juozas Masilionis, Nijolė Užubalienė) jau skaito konkursui atsiųstus rašinius. Ypač jų daug buvo šiais metais iš Lietuvos, tik kai kurie mūsų tautiečiai iš ten nelabai suprato konkurso taisyklių. Lamėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje š.m. balandžio 5 d. Jaunimo centre.

Nuoširdi padėka "Laiškų lietuviams rėmėjams

100 dol. aukojoL. Normantas.

85 dol. aukojoV. Petkus.

Po 50 dol. aukojo: A. Šležas, E. Jonušas.

30 dol. aukojo Ona Jusienė.

Po 25 dol. aukojo:O. Strimaitis, B. Čižikaitė, N. Norris.

Po 20 dol. aukojo:E. Paulikas, S. Kalvaitienė, L. Tijūnėlis.

18,60 dol. aukojokun. S. Gaidelis, S.J.

Po 15 dol. aukojo:S. Matutis, A. Aviža, P. Janušonis, M. Vygantas, R. Valsienė, O Norkus, M.Vilutis, K. Otto, V. Bubnienė, kun. V. Radvina, D. Šatas, J. Sungaila, kun. K. Senkus, L. Bajorūnas, O. Matusaitienė.

Po 10 dol. aukojo:M. Žeimys, S. Plenienė, O Ščiukas, E. Miknius, kun. P. Sabulis, P. Raulinaitis, J. Pleinys, J. Stankus, J. Gelumbauskas, E. Santvarienė, P. Žilinskas, A. Dameika, S. Mikelevičius, I. Kazlauskas, P. Gruodis, V. Poderys, V. Laniauskas, H. Bagdonienė, E. Diminskienė, B. Tamošiūnas, kun. A. Goldikovskis, S. Jurkūnas, G. Reškevičienė, O. Garūnas, B. Žemaitienė, T. Botušas, L. Zurlis, J. Jarašius, D. Žuraitis. J. Žadeikis. kun. V. Kriščiūnevičius, J. Janušonis, V. Sinkus, I. Kerelienė, A. Arlauskas, A. Grigalauskas, O. Martšauskas, V. Iželis, P. Norvilas, A. Lesniauskas, K. Markus, A. Skučienė, B. Kušlikis, kun. A. Rubšys, M. Kapačinskas, K. Paulius, G. Ažubalis, kun. J. Grabys, A. Underys, V. Paseckas, G. Kudžma, F. Gužas.

7 dol. aukojoP. Burokas.

Po 5 dol. aukojo: F. Tarulis, S. Vaišvila, V. Mikuckis, K. Genčius, J. Petrikas, V. Gečas, A. Velavičius, M. Steikūnienė, A. Juškys, P. Petraitis, P. Jadviršis, J. Juška, K. Miliūnas, V. Šaulys, A. Venckus, S. Jelionienė, V. Mažeika, E. Valkiūnaitė, A. Pažiūrienė, M. Arštikys, J. Lapšienė, S. Slavickas, G. Bajorūnas, J. Grigaitis, S. Palubeckas, J. Miceika, A. Prapuolenytė, K. Linkus, V. Pleškus, B. Harris, kun. E. Statkus, M. Bajoraitis, V. Krasauskas, A. Biliūnienė, I. Ulpaitė, A. Rudis, J. Matulaitis, R. Jakas, M. Kuncienė, J. Žemaitis, R. Kronas, G. Sirutienė, J. Pupininkas, A. Pakštys, A. Mikėnas, V. Butvydas, S. Bobelis, A. Stropienė, L. Zurlis, A. Stonys, G. Palionis, E. Gaižutis, J. Paronis, B. Petrošius, V. Mitkus, B. Rygertas, K. Stravinskas, A. Čepulis, I. Miliauskas, L. Raslavičius, J. Ališauskas, E. Olšauskas, I. Jasys, O. Jakimavičienė, Z. Juknevičienė, O. Pranckevičiūtė, A. Lekeckas, S. Strokienė, M. Noreika, V. Žebertavičius, A. Laucis, P. Sidzikauskas, V. Gailiūnas, B. Lukas, V. Dėdinas, B. Micpovylius, A. Valaitis, S. Slepowic, A. Sruoga, E. Gimžauskas, L.Balten, K. Lembertas, M. Kvedaras, V. Račiūnas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS— Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.