Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

     “Laiškų lietuviams” Nr. 1 vedamajame Jūs paminėjote kai kurių Lietuvos laikraščių netvarkingą pristatymą. Ir man "Tiesos" numeriai labai nenuoseklia tvarka ateina su trijų mėnesių pavėlavimu, be to, paprastu paštu, nors per p. J. Dainauską buvau užsisakęs oro paštu.

     Būdamas Lietuvoje, mėginau tokios netvarkos priežastis išsiaiškinti "Tiesos" redakcijoje. Joje man pasakė, kad jokių mano dolerių negavę ir patarė tuo reikalu kreiptis į agentūrą "Lietuvos spauda". Ten žmonės tikrai nejaukiai pasijuto, tačiau ir jie patvirtino, kad ne tik to laikraščio leidėjai, bet ir "Lietuvos spauda", besirūpinanti spaudos pristatymu, tų pinigų negavo. Juos visus pasiliko Maskva, savavališkai pakeisdama siuntimo būdą, t.y. ne oro paštu, o paprastu paštulaivais...

     Gerbiamas Kunige, Jūsų redaguojamą žurnalą "Laiškai lietuviams" laikau geriausiu išeivijos žurnalu. Juose man viskas įdomu. Šis žurnalas labai mane sudomino nuo pat pirmųjų atvykimo į Ameriką dienų.

     Paskutiniame numeryje (Nr. 1, p. 7) vertingame vysk. S. Tamkevičiaus straipsnyje mane labai nustebino viena pastraipa, kurioje jis rašo, kad Sąjūdį pagimdė (gal sukėlė? V.S.) komunistų partija. Kad į tą besikuriantį Sąjūdį veržėsi saugumiečiai ir komunistai. Ir čia pat daro išvadą, kad Sąjūdis sugriovė ir imperiją, ir kompartiją, nušlavė visus stabus.

     Kad į jį veržėsi tikrieji Lietuvos priešai, tai visai dėsninga. Tačiau jie iki 1990 metų kovo 11 dienos to Sąjūdžio stiprėjimui kiek nors reikšmingiau nepakenkė. Iki tos datos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną vienodai artino ir dešinieji, ir kairieji. Siekiant šito idealo, mano nuomone, nuopelnai buvo vienodi ir vienų, ir kitų. Deja, dabar, kada, atrodo, reikėtų tiktai džiaugtis atgautąja laisve ir tikrąja nepriklausomybe, Lietuvos padangėje viešpatauja nepasitikėjimas, neapykanta, kerštas ir pavydas su visomis savo jau pasireiškiančiomis neigiamomis pasekmėmis.

Su gilia pagarba Vytautas Skuodis

Gerbiamasis Redaktoriau,

     Siųsdamas savo ir mano dukters Danutės Lietuvoje prenumeratą, sveikinu švenčių proga. Jūsų leidžiamas žurnalas yra vienas iš geriausių. Ypač vertinu Jūsų sugebėjimą įtraukti jaunimą ir prel. Juozo Prunskio "Tr"umpai iš visur". Jūsų žurnalas sujungia ir Tėvynėje gyvenančius, ir po visą pasaulį išsiblaškiusius lietuvius.

Su dėkingumu ir pagarba Jūsų Ignas Kazlauskas

Gerbiamasis Redaktoriau,

     Labai džiaugiuosi kiekvienu “Laiškų lietuviams" numeriu, kuris mane jau daug metų lanko. Tiek daug gražių minčių duoda mūsų kovoje su gyvenimu. Dėkoju, kad tokį gražų leidinį sukuriate.

Jus gerbianti Sofija Skučienė

Gerbiamieji,

     Tikrai malonu gauti Jūsų pasiaukojimo dėka leidžiamą žurnalą "Laiškai lietuviams". Viskas įdomu. Visiškai neprotestuočiau, jeigu dar prailgintumėt "Šypsulių" skyrių. Sėkmės!

V. Zebertavičienė

Labutis!

     Jūsų leidinys rimtas ir įdomus, jį labai vertinu. Man ypač patinka “Kalbos skyrius".

Danutė Janutienė

Gerbiamieji,

     Nė viename numeryje nepraleiskite “Šypsulių" skyrelio. Tiesa, kaip iš tikro būtų geriausia jį vadinti: Šypsuliai, Šypsenos ar Juokai?

Antanas Janušis

• Redakcija atsako lietuvišku priežodžiu: “Kaip pasakysi — nepagadinsi”. Visi Jūsų minėti žodžiai yra vartotini ir tinkami. Kurį geriausia pasirinkti — skonio reikalas.