Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Kaip rašyti: mažamečiamar mažamečiui vaikui?

     Tai priklauso nuo to, kaip žodį mažametis suvoksime: ar kaip būdvardį (tada bus mažamečiam vaikui), ar kaip iš būdvardžio atsiradusį daiktavardį, t.y. sudaiktavardėjusį būdvardį (tada ne klaida ir mažamečiui, plg. sudaiktavardėjusį būdvardį juodbėris ir visai taisyklingą naudininką juodbėriui). Panašiai linkę daik-tavardėti ir kai kurie kiti sudurtiniai būdvardžiai, pavyzdžiui, nepilnametis, bendraamžis, daugiaaukštis. Tada tik pats kalbantysis, rašantysis sprendžia, pabrėš ar nepabrėš būdvardžio sudaiktavardėjimą ir žodžių junginyje rinksis vyriškosios giminės vienaskaitos naudininko formą ar jos nesirinks: bendraamžiui žmogui, daugiaaukščiui namui ar bendraamžiam žmogui, daugiaaukščiam namui. Tačiau jeigu būdvardis, net ir sudurtinis, nedaiktavardėja, visos mūsų gramatikos teikia vyriškosios giminės vienaskaitos naudininką tik su galūne -iam, žr. akademinės “Lietuvių kalbos gramatikos” paradigmą baltažiedis, baltažiedžio, baltažiedžiam... Spauda, kaip ir kai kurios tarmės, čia plačiai apibendrina daiktavardiškąją galūnę -iui. Tačiau iš tradicijos vartotina ne baltažiedžiui dobilui, o baltažiedžiam dobilui.

     Beje, tarmėse jau gerokai išklibinta net priesaginių būdvardžių vyriškosios giminės vienaskaitos naudininko galūnė -iam: kai kur pasakoma auksiniui žiedui, ėdresniui paršui, seniausiui žmogui (galbūt pagal sudaiktavardėjusį būdvardį mažylis, plg. mažyliui vaikui). Bendrinėje kalboje vartotina auksiniam žiedui, ėdresniam paršui, seniausiam žmogui. (Jonas Šukys)

Visagaliar Visagalis Dieve?

     Geri abu variantai. Pirmasis junginys (Visagali Dieve) yra sudarytas iš daiktavardžio ir būdvardžio šauksmininkų. Čia būdvardžio šauksmininkas atsiskiria nuo vardininko. Tačiau dažniausiai būdvardžių šauksmininkas sutampa su vardininku: gerasis Dievas ir gerasis Dieve, brangusis žmogus ir brangusis žmogau, senoji močiutė ir senoji močiute. Tad Visagalis Dieve gali būti analogijos rezultatas.

     Mūsų gramatikos kaip norminius pateikia kreipinių iš dviejų daiktavardžių variantus: pone mokytojauir ponas mokytojau, drauge pirmininkeir draugas pirmininke.Tik kreipinių priedėliai ponasir draugaslaikomi vardininkais, o veikiausiai čia yra ne vardininkai, bet su vardininkais homoniminės šauksmininko formos (taip, kaip ir daugumo būdvardžių). (Aldona Paulauskienė)

Ar taisyklingas gydytojų dažnai vartojamas pasakymas pilnas pasveikimas (pilnai pasveiko)?

     Netaisyklingas. Pilnas gali būti ne tik koks indas ar kambarys, bet perkeltine prasme dar ir daugiau kas: širdis (pilna puikybės), galva (pilna sumanymų), akys (pilnos ašarų) ir t.t. Kelias taip pat gali būti pilnas mašinų, obelis — žiedų, veidas — pilnas raukšlių. Tačiau medikų pasakymai pilnas pasveikimas, pilnas žaizdos užgijimas yra jau nelietuviški (plg. rus. polnaja tišina— liet. visiška tyla,rus. polnaja pobeda— liet. visiška pergalė).Choreografai vietoj pilnos pėdosturėtų sakyti visa pėda.Fizikai pilnąjį laidumąkeičia terminu tariamasis laidumas. Todėl ir medikams reikėtų sakyti visiškas pasveikimas, visiškas žaizdos užgijimas.Tas pat tinka ir narkozei, kuri negali būti pilnaar nepilna,o tik visiškojiar dalinė.Trumpai tariant, kur kalbama apie procesą arba kokybę, ten žodis pilnasne visada tinka. (Kazimieras Gavenis).

Kaip taisyklingai perskaityti: rėmelio metmenys 3X4 cm?

     Kasdieninėje kalboje dažnai girdime sakant rėmelio išmatavimai devyni ant dvylikos.Toks pasakymas negeras. Jame yra dvi klaidos: nelietuviškai pavartotas prielinksnis antir neteiktina reikšme vartojamas žodis išmatavimai.Tai rusiška konstrukcija (deviat’ na devenadcat’).Taisyklingai skambėtų taip: Rėmelio metmenys trijų ir keturių (centimetrų)arba trijų iš keturių (centimetrų).Su prielinksniu antpasitaiko gana daug netaisyklingų (dažnai verstinių) pastovių žodžių junginių. Plačiau apie šiuos netaisyklingus pasakymus skaitysite J. Šukio knygoje “Linksnių ir prielinksnių vartojimas (K., 1984). (Rosita Pundytė).

(Šie klausimai su kalbininkų atsakymais yra iš 1991 m. “Gimtosios kalbos”)