"Laiškų lietuviams " konkursai

     Pirmasis konkursas buvo paskelbtas “Laiškų lietuviams” dešimtmečio proga 1960 metais. Paskutinis šių metų konkursas jau buvo trisdešimt trečias. Jis buvo labai skirtingas nuo visų kitų, nes jam buvo atsiųsta tik pora straipsnių iš Amerikos, o visi kiti — iš Lietuvos. Iš Lietuvos gavome apie 60 rašinių. Kai kurie buvo netinkami konkursui: vienas autorius parašė tik porą neilgų sakinių ir sakė, kad tai skiriama konkursui. Kitas atsiuntė net 24 mašinėle rašytus puslapius. Konkurso taisyklėse buvo paskelbta, kad rašiniai turėtų būti maždaug 4-9 puslapių.

     Kai kurie autoriai iš Lietuvos nesuprato, dėl ko straipsnį reikia pasirašyti slapyvardžiu, o savo tikrąją pavardę ir adresą įdėti į kitą užlipintą vokelį, ant to vokelio įrašant tik slapyvardį. Mat konkursas turi būti slaptas, kad Vertinimo komisijos sprendimai būtų objektyvūs. Žinoma, kai straipsniai atsiunčiami iš Lietuvos su tikra pavarde ir adresu gale straipsnio, tai gal didelės problemos nėra, nes komisijos nariai jų dažniausiai nepažįsta, bet vis dėlto taip neturėtų būti daroma. Iki komisijos posėdžio niekas neturi žinoti, kieno yra tie straipsniai. Tik tada, kai komisija nusprendžia, kam duoti premijas, atidaromi vokai ir sužinoma, kieno yra tiek premijuoti rašiniai.

     Konkursui atsiųstus straipsnius komisija jau perskaitė, bet, rašant šį pranešimą, dar nebuvo posėdžio, todėl rezultatus galėsime pranešti tik ateinančiame numeryje. Galvosime, kokiu būdu laimėtojams galėsime įteikti premijas.

     Kaip jau pereitame numeryje buvo rašyta, skelbiame ir 34-ąjį konkursą. Jam galima pasirinkti kurią nors iš keturių temų: 1. Atlaidumas. 2. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą, 3. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų, 4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimui gali priklausyti moksleiviai ir studentai. Jeigu kas baigęs aukštąją mokyklą arba sukūręs šeimą — priklauso suaugusiųjų grupei. Jaunimas prie savo rašinių turi būtinai pažymėti, kad jie skiriami jaunimo konkursui. Jeigu nebus pažymėta, tai juos dėsime į suaugusiųjų grupę. Suaugusiųjų straipsniai turėtų būtį 4-9 mašinėle rašytų puslapių, jaunimo gali būti šiek tiek trumpesni, bet bent dviejų mašinėle rašytų puslapių.

     Konkursas baigsis 1993 metų kovo mėn. 1 dieną. Konkurso premijoms turime apie pusantro tūkstančio dolerių. Vertinimo komisija nutars, kiek bus skiriama premijų ir kokio didumo.

     Be abejo, jau žinote, kad iš Lietuvos laiškai kartais labai ilgai eina, tad ilgai nelaukite ir siųskite parašytus straipsnius kiek galima greičiau, kad kovo pirmąją jie būtų redakcijoje.

LAIŠKAI LIETUVIAMS —Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 doi.