Vandos Vaitkevičienės naujausioji knyga “Ąžuolo mirtis”, išleista 1991 metais, yra dvylikos novelių rinkinys. Autorė, kilusi iš Panevėžio, gimė 1909 metais, iš profesijos mokytoja, Vaitkevičienė yra mokytojavusi pradžios mokyklose Lietuvoje, Vokietijoje pabėgėlių stovyklose ir Čikagoje. Septynios autorės knygos buvo išleistos išeivijoje. Ji yra bendradarbiavusi įvairiuose išeivių žurnaluose ir už savo pasakas bei noveles konkursuose laimėjusi premijas.

     Kaip ir kitose autorės knygose, “Ąžuolo mirtyje” pasijunta mokytojos auklėjimas ir šiek tiek didaktikos. Šiame rinkinyje atsispindi autorės tikėjimas Dievu ir optimizmas, kad gėris laimi prieš blogį — nors žmonių pasitaiko ir gerų, ir blogų. Rinkinys taikomas vyresniam jaunimui ir suaugusiems — lengvai skaitomos ir įvairių temų novelės bus mielai jų perskaitomos. Kai kur veiksmas vyksta Lietuvoje, kai kur išeivijoje. Kai kas vyksta praeityje, kai kas ne taip seniai.

     “Sąžinė” supažindina mus su Lietuvoje gyvenančia vyresnio amžiaus moterim. Senutė Žilionienė siekia tauraus tikslo, tačiau ji nusikalsta jo besiekdama. Pasiekus savo viso gyvenimo troškimą, sąžinę graužia, nes žino, kad ji tą tikslą pasiekė, kitus nuskriausdama.

     Lietuvoje, “Gimtinės miškelyje”, susitinkam su partizanu Algirdu, kurio laukia liūdna partizano dalia.

     Rima Augaitienė, palikusi našle, sunkiai dirbusi ir auklėjusi vaikus, randa prie išmetamų daiktų senos moters portretą. Tas portretas jai ir visai šeimai atneša laimę sunkią jų gyvenimo valandą.

     Veiksmas atpasakojime “Rasos paslaptis” vyksta gerai žinomoje apylinkėje Čikagoje. Rasa, gimnazistė, turi paslaptį, kurią slepia nuo visos šeimos ir net nuo geriausios draugės Julės. Gimnazijos baigimo šventėje jos paslaptį sužinoję, visi stebisi jos dosnumu.

     Šeimos narių, tai yra tėvo ir sūnaus, vienas kito nesupratimas nuveda “modernų jaunuolį” Arūną į narkomanų pasaulį, kurio jis ligi šiol vengė. Netikėtai ir liūdnai jis sutinka ten savo draugus. Ne viskas gali gerai ir lengvai baigtis, pakliuvus į šią bedugnę.

     Daiva tuoj pat pastebi ypatingas Juliaus akis, kurios jai primena aro akis. Tačiau arai yra plėšrūs paukščiai, kaip Daiva sužino novelėje “Plėšriojo aro akys”. Liūdnai pamokanti pasaka parodo, kad išvaizdos apgaulingos ir kad susižavėjimas tai ne tikra meilė.

     Rinkinys pavadintas vienos pasakos, “Ąžuolo mirtis, vardu. Šiame atpasakojime gamta liūdi dėl žmonių žiaurumo. Kaip vėjas aiškina ąžuolui, žmogus — “tai žiauriausias šios žemės padaras”.

     “Balandžio sparnas” atveria tėvo skausmą, jam nusikaltus savo sūnui. Petrelis, geras, gamtą ir paukščius mylintis šeimos jauniausias vaikas, sunkiai suserga, ir artėja mirtis. Jo tėvas pergyvena savo piktą elgesį ir nori kaip nors jį išlaikyti gyvųjų tarpe.

     Lietuvoje po sunkios ligos Nijolė netenka motinos. Tačiau dar skaudžiau ji pergyvena vyro baisų elgesį. “Grįžusi laimė” baigiasi geruoju, nes “Nėra pasaulyje tokio nusižengimo, kurio žmona vyrui ir vyras žmonai negalėtų atleisti dėl bendros šeimos laimės”.

     Dvi moterys susitinka netikėtai. Abiejų šeimos nariai sunkiai, gal nepagydomai serga. “Nevilties kelias” — tai netikėjimas Dievu. Silvija, bandanti savo naują draugę guosti, ją nuveda prie Aušros Vartų Marijos, prie kurios dar nelaimingesni žmonės meldžiasi.

     Veiksmas novelėje “Antano žudikas” vyksta Čikagoje. Po ilgų sunkaus darbo metų Daugėlai nusiperka namą. Tačiau kaimynystėje glūdi paslaptis. Po daug metų Kazys Daugėla vėl susitinka su savo dėdės žudiku.

     Gražus vyras, graži mergaitė, saulėta Florida. Manytum, kad viskas baigsis gražiuoju ir geruoju tokiai porai. Tačiau “Vėjūnė”, ta graži mergaitė, nėra tokia, kuri ištekėtų. Ji dingsta. Po ilgų metų gražus vyras Šarūnas, pravadintas “Kunigaikščiu”, sužino, kas jai atsitiko.

Audra M. Kubiliūtė

Atsiųsta paminėti

Vytautas Bagdanavičius. TIKĖJIMAS, IŠMINTIS IR TAIKOS DVASIA. Religinių straipsnių rinkinys. Viršelis dail. Petro Aleksos. Išleido Liet. Knygos Klubas 1991 m. Čikagoje. 203 psl., kaina nepažymėta.

Vladas Šlaitas. RUDENIO VYNAS. Eilėraščiai. Išleido Ateities Literatūros Fondas 1991 m. Čikagoje. Viršelis ir teksto iliustracijos Petro Aleksos. 55 psl., kaina 5 dol.

LITUANUS. Vol 38, No. 1. Šį numerį redagavo Robertas Vitas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy Street, Chicago, IL 60629-2912.