Profesorius sako studentams:

     -    Kvailys gali užduoti daugiau klausimų negu dešimt protingų atsakyti.

     Tada vienas studentas pašnibždėjo į ausį savo draugui:

     -    O, tai dabar man aišku, dėl ko daugelis pas jį neišlaiko egzaminų.

     Kartą savo vaikystės metais Čarlis Čaplinas išmušė kaimynui langą. Išsigandęs jis leidosi bėgti, bet kaimynas suspėjo jį sučiupti.

     -    Ak tu, mažas nenaudėli! Ar nežinai, kad už iškultą langą teks užmokėti?

     -    Aišku, žinau, - atsakė Čarlis, - todėl ir bėgu namo atsinešti pinigų.

     Aktorius Kirk Douglas savo keturiasdešimt antro gimtadienio proga buvo telefono prižadintas vidurnaktį. Kai jis atsiliepė, ragelyje išgirdo savo motinos balsą:

     -    Sveikinu tave gimtadienio proga!

     -    Ačiū, mama, bet koks reikalas buvo prikelti mane vidurnaktį?

     -    Tu mane taip pat prieš 42 metus prikėlei vidurnaktį, - atsakė motina, - aš norėjau bent kartą tau atsirevanšuoti.

     Teisėjas kaltinamajam rūsčiai sako:

     -    Jau trečią kartą, pilieti, esi sulaikytas vagiant. Ką visa tai reiškia?

     -    Tai reiškia, kad man trūksta patyrimo.

     -    Mamyte, ar visos pasakos prasideda: “Vieną kartą buvo...”?

     -    O, dukryte, ne visos. Kitos pasakos pradedamos dar šitaip: “Posėdis per ilgai užsitęsė. Aš greit nepareisiu. Nelauk manęs...”

     Mokytoja aiškina vaikams:

     -    Šiais laikais matome labai daug naujų išradimų. Jonuk, pasakyk man, ką dabar turime, ko prieš 25 metus neturėjome?

     -    Mane, panele mokytoja, - linksmai atsako Jonukas.

     -    Ką ten tamsta esi paslėpusi savo medalione, kurį nešiojiesi ant kaklo?

     -    Man labai brangų ir atmintiną dalyką: kelis savo vyro plaukus.

     -    Bet juk tamstos vyras dar gyvas!

     -    Taip, dar gyvas ir sveikas, bet ant galvos neturi nė vieno plauko...

     Autoinspektorius sulaikė automobilistę ir sako jai:

     -    Gerbiamoji, mokėkite baudą, nes važiavote šimto kilometrų greičiu per valandą.

     -    Ką jūs sakote! Kokią valandą! Aš dar tik penkiolika minučių tevažiuoju.

■ “Naujasis židinys - Aidai” jau ateina ir į JAV. Jame yra daug svarios medžiagos. Redaguoja Petras Kimbrys, padeda kiti redakcijos nariai: Vytautas Ališauskas (teologija), Dalia Čiocytė (literatūra ir kritika), Saulius Drazdauskas (filosofija), Gediminas Mikelaitis (istorija ir kultūra), Giedrė Jankevičiūtė (ikonografija). Leonardas Andriekus, OFM, yra garbės redaktorius. Žurnalo adresas: Literatų 9 - 33, 2001 Vilnius, Lithuania.